Nes­te jul må det bli and­re bol­ler

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

Mens ribbe­svo­ren knas­te mel­lom ten­ne­ne i de tu­sen hjem, fikk pleie­tren­gen­de, hjemme­bo­en­de eld­re i And­øy kom­mu­ne ser­vert fiske­bol­ler fra da­gen før. Det kom frem i nett­avi­sen Ves­ter­ålen On­line den­ne uken.

Det førs­te spørs­må­let som mel­der seg, er hvor­for?

Vel er rib­be, sur­kål og po­te­ter fest­mat, men det er også et bil­lig, vel­sma­ken­de og na­e­rings­rikt mål­tid. Det fin­nes man­ge åpen­ba­re grun­ner til å gi hjemme­bo­en­de, pleie­tren­gen­de eld­re et skik­ke­lig jule­mål­tid på jul­af­ten – og in­gen grun­ner til å la va­ere. Men så var det hel­ler ald­ri me­nin­gen at fiske­bol­le­ne skul­le kjø­res ut jul­af­ten, iføl­ge And­øy kom­mu­ne.

Det bare ble sånn.

I det­te til­fel­let er fel­les skip­brudd ma­ger trøst i be­gre­pets ret­te for­stand, men And­øy er dess­ver­re ikke den enes­te kom­mu­nen i lan­det som tar lett på sine eld­res kost­hold. En Nor­stat-un­der­sø­kel­se fra 2015 vi­ser at 80 pro­sent av kom­mune­po­li­ti­ker­ne i Nor­ge ikke er opp­tatt av god matom­sorg for de eld­re.

Dét sy­nes i sta­ti­stik­ke­ne.

«Opp­til 60 pro­sent av eld­re i in­sti­tu­sjon er un­de­rer­na­ert,» sa stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg i sin nytt­års­tale for to år si­den.

Noen må­ne­der se­ne­re pub­li­ser­te Helse­di­rek­to­ra­tet en rap­port om opp­føl­ging av er­na­e­ring hos be­bo­ere på syke­hjem. Den slo fast at venstre­hånds­ar­beid på And­øy er dess­ver­re ikke den enes­te kom­mu­nen som tar lett på sine eld­res kost­hold det­te om­rå­det ikke bare får etis­ke kon­se­kven­ser, men også øko­no­mis­ke. Un­de­rer­na­e­ring og fei­ler­na­e­ring gir økt fare for and­re syk­dom­mer, leng­re re­kon­va­le­sens­tid og økte medi­sins­ke kost­na­der.

I for­bin­del­se med pub­li­se­rin­gen av rap­por­ten for­klar­te helse­mi­nis­ter Høie til Dag­bla­det hvor­for det er lurt å sør­ge for at også eld­re som fort­satt bor hjem­me spi­ser godt:

«Der­som en hjemme­bo­en­de eld­re ikke får hjelp med sitt un­de­rer­na­e­rings­pro­blem, er det opp­skrif­ten på en med be­hov for syke­hjems­plass in­nen kort tid – og alle vet hvor dyrt det er kon­tra å kun­ne bo i eget hjem». Med and­re ord:

Om kom­mune­po­li­ti­ker­ne ikke sy­nes det er så vik­tig at pleie­tren­gen­de får god mat, bur­de de i det mins­te va­ere opp­tatt av kom­mune­øko­no­mi­en.

«Vi vet at god mat og gode og tri­ve­li­ge mål­ti­der bi­drar til økt mat­lyst og økt mat­inn­tak. Og når pro­ble­met er små­spist­het og mang­len­de mat­lyst, vil både un­de­rer­na­e­ring og ned­stemt­het kun­ne bli re­sul­ta­tet,» sa land­bruks- og mat­mi­nis­ter Bård Hoks­rud i sitt inn­legg på in­spi­ra­sjons­da­gen om mat for eld­re på Ha­mar i no­vem­ber.

Man­ge pleie­tren­gen­de gam­le har bare to ting å gle­de seg over i li­vet: sam­va­er og mat. Ikke alle får det førs­te, da bør kom­mune­po­li­ti­ker­ne i det mins­te la dem gle­de seg over det and­re.

Ves­ter­ålens fiske­bol­ler er ikke det ver­ste som fin­nes. Men nes­te jul må det bli and­re bol­ler.

Fiske­bol­ler på jul­af­ten er ikke bare litt trist. Det er også et medi­sinsk og et sam­funns­øko­no­misk pro­blem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.