Un­der stre­ken

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

Om strø­ing

I Ro­me­ri­kes Blads spal­te «Brev fra le­se­ren» (rart navn, har de bare én?) skri­ver sig­na­tu­ren We­ek­end-Wil­ly fra Vorm­sund kort og tref­fen­de om strø­ing: «Strø­ing: Bra tel­tak å strø i ski­løy­pa. It­te alle som har råd til fel­le­ski.» Det er mu­lig at innn­leg­get har fått et an­strøk av iro­ni på vei­en fra Wil­ly på Vorm­sund.

Om smug­ling

«Smug­let hval i tru­sa» var over­skrif­ten på Fis­keri­b­la­dets første­side, sendt oss fra en tip­ser i Vest­fold, som me­ner det en­ten var Hvals sjo­ko­la­de el­ler sperm­hval som gjem­te seg i ned­re kon­fek­sjons­av­de­ling. Men in­gen av dis­se teori­ene er kor­rek­te.

Det vi­ser seg at ar­tik­ke­len hand­ler om bu­tik­ken til Ho­pen fisk i Lo­fo­ten. Den er litt vans­ke­lig å fin­ne, men li­ke­vel vi­den kjent for sitt hval­kjøtt. Lis­beth Jere­mi­as­sen bak dis­ken for­tel­ler at hun har «opp­levd å måt­te va­kuum­pak­ke små hval­bif­fer til en kvin­ne­lig tu­rist fra Pa­ris, som skul­le smug­le kjøt­tet inn i lan­det. I tru­sa.» Til den­ne bru­ken kan det va­ere prak­tisk med fransk åp­ning.

Om po­liti­ar­beid

Trøn­der-Avi­sa skri­ver at po­li­ti­et har be­slag­lagt te­le­fo­nen til en mann som er sik­tet i en straffe­sak, og etter­forsk­nings­le­der Line Marthe Fuglum Ju­li­us­sen sier til avi­sen: «I vel­dig man­ge straffe­sa­ker ser vi nå at elek­tris­ke spor blir sen­tra­le.» Opp­fin­nel­sen av elek­tri­si­te­ten har gitt po­li­ti­et i Trøn­de­lag helt nye mu­lig­he­ter.

Om At­lan­tis

Af­ten­pos­ten had­de en over­skrift på nettet som har vakt re­ak­sjo­ner: «Co­lin krys­set At­lan­tis uten hjelp» Hvis At­lan­tis en­de­lig er fun­net – den­ne myte­om­spun­ne byen som Pla­ton men­te var skapt av Poseidon – er det i bes­te fall kul­tur­løst av den­ne Co­lin og bare spa­sere gjen­nom og fer­dig med det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.