Suk­sess ga­ran­te­rer ikke fast jobb

Ole Gun­nar Sol­sk­ja­er (45) sty­rer ikke sin egen skjeb­ne. Ak­ku­rat nå fore­går det et spill over nord­man­nens hode.

Aftenposten - - Forside - Da­ni­el RøedJo­han­sen

Ole Gun­nar Sol­sk­ja­er

Når fi­na­len i Cham­pions League spil­les 1. juni i Mad­rid, er det gått 20 år og seks da­ger si­den Sol­sk­ja­ers iko­nis­ke fi­nale­sco­ring i sam­me tur­ne­ring.

Vei­en frem til Mad­rid er lang for Man­ches­ter Uni­ted. Men selv om de skul­le over­gå alt av for­vent­nin­ger og vin­ne Euro­pas gje­ves­te klubb­tur­ne­ring, er det in­gen ga- ran­ti for at Sol­sk­ja­er får fort­set­te som klub­bens ma­na­ger.

Ak­ku­rat nå fore­går det et spill over nord­man­nens hode. Pre­sta­sjo­ne­ne på ba­nen ut­over vin­te­ren og vår­en er bare én av fak­to­re­ne som vil av­gjø­re Man­ches­ter Uni­teds tre­ner­valg.

Jak­ten på Pochet­ti­no

Fra det øye­blik­ket Jo­sé Mou­rin­ho fikk spar­ken har en­gels­ke medi­er vir­ker sam­stem­te i hvem som er Man­ches­ter Uni­ted-le­del­sens første­valg som per­ma­nent ma­na­ger. Han he­ter Mau­ri­cio Pochet­ti­no og er ma­na­ger for Tot­ten­ham, søn­da­gens mot­stan­der for Man­ches­ter Uni­ted.

Grun­nen er en­kel: Pochet­ti­no har løf­tet Tot­ten­ham opp til et be­ty­de­lig høy­ere nivå enn det klub­bens lønns­ut­gif­ter skul­le til­si. I fot­ball er det som re­gel en sterk sam­men­heng mel­lom spil­ler­løn­nin­ger og re­sul­ta­ter.

At Tot­ten­ham i snitt de sis­te fem se­son­ge­ne (in­klu­dert den­ne) lig­ger nes­ten tre liga­plas­ser over plas­sen på Pre­mi­er Leagues lønns­ran­king, er opp­sikts­vek­ken­de.

In­gen av de and­re topp­la­ge­ne er i naer­he­ten av det sam­me.

Men hvor rea­lis­tisk er jak­ten?

Sol­sk­ja­er har fått en drømme­start, og han har brakt smi­le­ne til­ba­ke til Old Trafford. Men det blek­ner mot Pochet­ti­nos me­rit­ter.

Tro­lig skal det sva­ert mye til for at Man­ches­ter Uni­ted-top­pe­ne skal fore­trek­ke Sol­sk­ja­er foran Pochet­ti­no. Men det er langt fra sik­kert at de lyk­kes i jak­ten på ar­gen­ti­ne­ren.

Hind­rin­ge­ne står i kø:

Pochet­ti­no selv. Er han i det hele tatt vil­lig til å for­la­te Tot­ten­ham, el­ler vil han se hvor langt han kan ta det­te la­get? Den­ne uken ut­tal­te han at han øns­ker å bli «i 20 år». Fot­ball­his­to­ri­en vi­ser at slike ut­ta­lel­ser ikke nød­ven­dig­vis be­tyr at tre­ne­ren blir, men det er alt­så langt fra sik­kert at det blir ak­tu­elt å flyt­te på seg nå.

Da­ni­el Levy. Tot­ten­hams styre­le­der er be­ryk­tet. Grunn? Han er sva­ert tøff å for­hand­le med. Det sit­ter nok langt in­ne å gi slipp på sin suk­sess­ma­na­ger, spe­si­elt til en liga­ri­val.

Kon­kur­ran­sen. Pochet­ti­no har også

fle­re gan­ger va­ert kob­let til Re­al Mad­rid. Den spans­ke gi­gant­klub­ben sli­ter den­ne se­son­gen tungt, og et nytt tre­ner­skif­te ved se­song­slutt er ikke uten­ke­lig.

And­re kan­di­da­ter

The Guar­di­ans an­er­kjen­te kom­men­ta­tor Da­ni­el Taylor fast­slår at Sol­sk­ja­er til tross for fem stra­ke tri­um­fer ikke kan sam­men­lig­nes med Pochet­ti­no – og hel­ler ikke and­re ma­na­ger­kan­di­da­ter som har langt mer å vise til på topp­nivå.

Selv om Pochet­ti­no-jak­ten skul­le fei­le, vil Sol­sk­ja­er li­ke­vel ha kon­kur­ran­se fra en rek­ke stjernema­na­ge­re.

To av dem som er blitt nevnt er Ju­v­en­tus’ suk­sess­tre­ner Mas­si­mi­li­a­no Al­le­g­ri og Ziné­di­ne Zi­da­ne, som vant tre stra­ke Cham­pions League-tri­um­fer som Re­al Mad­rid-ma­na­ger.

Le­tin­gen etter sports­di­rek­tør

Man­ge har på­pekt at Man­ches­ter Uni­ted først må be­stem­me seg for hvil­ken ret­ning klub­ben vil ta, der­et­ter fin­ne en ma­na­ger som pas­ser med det­te.

Si­den i fjor som­mer er det blitt skre­vet mye om at klub­ben er i gang med å end­re struk­tu­ren i klub­ben. De le­ter etter en ny sports­di­rek­tør.

Det skjer etter en er­kjen­nel­se av at mye er blitt gjort feil si­den Sir Alex Fer­gu­sons av­gang i 2013. In­gen av de per­ma­nen­te ma­na­ger­ne Da­vid Moyes, Louis van Gaal og Mou­rin­ho lyk­tes, og det er blitt gjort en rek­ke dyre feil­kjøp.

For en tre­ner vil det vik­tigs­te all­tid va­ere å vin­ne på kort sikt. Tan­ken med å ha en sports­di­rek­tør er å sik­re sta­bi­li­tet og at klub­ben be­ve­ger seg i en be­stemt ret­ning over tid. Blant and­re Man­ches­ter City har den­ne mo­del­len.

Iføl­ge Inde­pen­dent var Mou­rin­hos mot­stand mot an­set­tel­sen av en sports­di­rek­tør en del av grun­nen til at han fikk spar­ken før jul. Man­ches­ter Evening News skrev at le­tin­gen etter sports­di­rek­tør er en sen­tral del av for­kla­rin­gen på at Man­ches­ter Uni­ted ut­sat­te val­get av per­ma­nent ma­na­ger til etter se­son­gen.

En av dem som nev­nes hyp­pig som en ak­tu­ell kan­di­dat, er Paul Mitch­ell. Nå job­ber han i tys­ke RB Leip­zig, men tid­li­ge­re har han job­bet med Pochet­ti­no i Sout­hamp­ton og Tot­ten­ham. Selv om han for­lot Tot­ten­ham, skal for­hol­det til Pochet­ti­no fort­satt

va­ere godt.

Sol­sk­ja­ers sjan­ser

Kom­mer en sports­di­rek­tør på plass i lø­pet av vår­en, vil den­ne per­sonen na­tur­lig­vis bli vik­tig i tre­ner­jak­ten.

Det er med and­re ord mye Sol­sk­ja­er ikke sty­rer selv når det gjel­der egen skjeb­ne.

Noe som imid­ler­tid ta­ler for Sol­sk­ja­er, er at han er godt likt av fan­sen og an­gi­ve­lig også av spillerne. Fore­lø­pig hand­ler det­te kan­skje vel så mye om at han skil­ler seg så kraf­tig fra Mou­rin­ho, men det er li­ke­vel en fak­tor som kan ha be­tyd­ning.

For­ri­ge uke fikk nord­man­nen spørs­mål om hva han men­te skul­le til for å få job­ben per­ma­nent.

Han po­eng­ter­te at la­get må spil­le på en måte som min­ner om Fer­gu­sons lag, og at de kan­skje også må få et tro­fé. Mu­lig­he­te­ne til det sis­te er FA-cu­pen og Cham­pions League.

Men selv ikke Euro­pa-tri­umf er noen ga­ran­ti.

Ed Wood­ward er Man­ches­ter Uni­teds ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør. Man­ge me­ner at han må tref­fe på den nes­te per­ma­nen­te ma­na­ge­ren – etter fle­re bom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.