Søgnen i by­sty­ret: Har all­tid le­vert

– Vi har all­tid le­vert, og jeg har ald­ri fått be­skjed om at jeg ikke har gjort en god jobb, un­der­stre­ket Astrid Søgnen gjen­tat­te gan­ger un­der hø­rin­gen i by­sty­ret.

Aftenposten - - Forside - Chris­ti­an Sør­gjerd

- Jeg opp­le­ver den­ne sa­ken som en ren kon­struk­sjon fra Thor­kild­sen, sa tid­li­ge­re skole­di­rek­tør Astrid Søgnen i gårs­da­gens hø­ring.

Jeg kan ikke se at det er gitt sty­rings­sig­na­ler fra by­råd In­ga Mar­te Thor­kild­sens sty­rings­tid som ikke er fulgt opp.

– Jeg er ikke på noe tids­punkt blitt vars­let om at jeg ikke har skjøt­tet job­ben min som etats­le­der på en god nok måte.

– Etter min vur­de­ring har by­rå­den in­gen fak­tisk do­ku­men­ta­sjon på at jeg som etats­le­der har svik­tet opp­dra­get el­ler ikke le­vert på po­li­tis­ke fø­rin­ger.

Med den­ne kraft­sal­ven av­slut­tet tid­li­ge­re skole­di­rek­tør Astrid Søgnen sitt 17 mi­nut­ters inn­legg i by­styre­hø­rin­gen i går. Før jul gikk hun av som di­rek­tør for Oslo­sko­len, men det var ikke etter eget øns­ke.

Har krevd svar i fle­re må­ne­der

Hø­rin­gen kom i stand for­di den bor­ger­li­ge op­po­si­sjo­nen i fle­re må­ne­der har øns­ket at by­råd Thor­kild­sen skal ut­dy­pe og kon­kre­ti­se­re ut­ta­lel­ser om at sam­ar­bei­det med Ut­dan­nings­eta­ten har va­ert kre­ven­de og at de ikke all­tid gjen­nom­fø­rer po­li­tis­ke fø­rin­ger.

Men det var Astrid Søgnen, ikke by­rå­den, som fikk star­te hø­rin­gen.

For førs­te gang si­den kon­flik­ten dem imel­lom ble of­fent­lig kjent, valg­te Søgnen å pra­te fritt. Hun lot skole­by­råd Thor­kild­sen få det glat­te lag.

– Jeg opp­le­ver den­ne sa­ken som en ren kon­struk­sjon fra Thor­kild­sen, sa Søgnen.

– Gjen­nom alle dis­se åre­ne har jeg ald­ri hatt uover­ens­stem­mel­se med noen av dis­se. Jeg har sagt fra, men ald­ri blitt opp­levd som tru­en­de el­ler gjen­stri­dig. Rolle­for­stå­el­sen sit­ter i rygg­mar­gen. Det sis­te året har jeg opp­levd an­ner­le­des, sa hun også.

Hun be­skri­ver an­kla­ge­ne og kon­flik­ten som sva­ert be­las­ten­de å stå i, ikke minst si­den hun er en «aere­k­ja­er by­rå­krat».

Thor­kild­sens ek­semp­ler

For førs­te gang si­den var­se­let mot Thor­kild­sen ble kjent i star­ten av sep­tem­ber, valg­te hun i hø­rin­gen å kom­men­te­re hvil­ke kon­kre­te sa­ker hun men­te de had­de opp­levd sam­ar­beids­pro­ble­mer med Ut­dan­nings­eta­ten.

Hun trakk i hø­rin­gen frem ar­bei­det med å styr­ke yt­rings­kul­tu­ren i Oslo-sko­len, im­plen­te­rin­gen av pro­sjek­tet «Barne­hjerne­ver­net», og end­rin­ge­ne i krav til ob­li­ga­to­ris­ke prø­ver og halv­årse­va­lu­e­rin­ger ved sko­le­ne. Hun trakk også frem av­gjø­rel­sen om å gjen­nom­føre en ut­vi­det ar­beids­miljø­kart­leg­ging i etats­ad­mi­ni­stra­sjo­nen, som di­rek­tø­re­ne mot­ar­bei­det, slik Af­ten­pos­ten tid­li­ge­re har om­talt.

– Det er in­gen en­kelt­hen­del­se som har ut­løst pro­ble­me­ne. Fra Jo­han­sen-by­rå­det til­tråd­te i 2015 har vi gjen­tat­te gan­ger opp­levd mot­ar­bei­del­se fra etats­le­del­sen, sa Thor­kild­sen.

– Jeg vil igjen un­der­stre­ke at jeg ald­ri har ut­talt at eta­ten ikke har fulgt opp po­li­tis­ke be­slut­nin­ger. Det jeg sa var, at det over tid har va­ert et vans­ke­lig sam­ar­beids­for­hold.

– Hvor i kom­mu­ni­ka­sjo­nen med eta­ten er det vi kan fin­ne spor av at det har va­ert mang­len­de le­ve­ran­ser og dår­lig sam­ar­beid? Og hvis det ikke fin­nes slike spor, kan det va­ere at det­te ikke er for­mid­let til eta-

ten, spur­te Bård Fol­ke Fred­rik­sen (H).

– Det er de­ler av det­te som er vans­ke­lig å skul­le gå helt na­ert inn på, som lig­ger til by­rå­dets ar­beids­gi­ver­an­svar, svar­te Thor­kild­sen.

Hun kom sam­ti­dig med en er­kjen­nel­se: – En vik­tig la­er­dom fra den­ne pro­ses­sen er at vi i frem­ti­den er tjent med en stør­re grad av skrift­lig­het i kom­mu­ni­ka­sjo­nen med un­der­lig­gen­de en­he­ter, sa hun.

– Kjen­ner meg igjen i var­se­let

– For å gjen­nom­føre end­rin­ger vi har lo­vet vel­ger­ne, er vi av­hen­gi­ge av et godt sam­spill med eta­ten, sa by­råd Thor­kild­sen.

Men Søgnen gjen­nom­tok man­ge gan­ger un­der hø­rin­gen at eta­ten un­der hen­nes le­del­se all­tid had­de le­vert på po­li­tis­ke be­stil­lin­ger, også sett opp imot den rødgrøn­ne by­råds­er­k­la­e­rin­gens man­ge punk­ter.

– Vi har ikke hatt et dår­lig sam­ar­beid med by­rå­det, ab­so­lutt ikke. Men vi har hatt dis­ku­sjon, vi kan ha hatt uli­ke stand­punkt om en sak. Men når et ved­tak er fat­tet, gjel­der det uan­sett, sa Søgnen.

På spørs­mål fra Af­ten­pos­ten om hva hun me­ner by­rå­dets in­ten­sjon har va­ert, hvis på­stan­der om sam­ar­beids­pro­ble­mer ikke er re­el­le, sva­rer hun bare in­di­rek­te:

– Det kan jo jour­na­lis­ter spe­ku­le­re i, men jeg tror det sva­ret er gans­ke klart.

Jeg opp­le­ver den­ne sa­ken som en ren kon­struk­sjon fra Thor­kild­sen Astrid Søgnen, tid­li­ge­re skole­di­rek­tør

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.