In­gen kon­takt med an­tat­te kid­nap­pe­re

Fort­satt har det ikke va­ert livs­tegn fra an­tatt kid­nap­pe­de An­ne-Eli­sa­beth Falke­vik Ha­gen (68). Nå går po­li­ti­et mot­vil­lig ut med in­for­ma­sjon om sa­ken.

Aftenposten - - Forside - Ha­rald Stolt-Ni­el­sen Jan Gun­nar Fur­uly Hans. O. Tor­ger­sen Mor­ten Uglum (foto)

Fort­satt har det ikke va­ert livs­tegn fra an­tatt kid­nap­pe­de An­ne-Eli­sa­beth Falke­vik Ha­gen (68). Nå går po­li­ti­et mot­vil­lig ut med in­for­ma­sjon om sa­ken.

Vi øns­ker å kom­me i kon­takt med dis­se tre per­sone­ne, sa po­liti­in­spek­tør Tom­my Brøs­ke i Øst po­liti­dis­trikt i går.

Da had­de po­li­ti­et spilt av to over­vå­kings­vi­deo­er som er tatt uten­for na­e­rings­byg­get Fu­turum, ste­det der An­neE­li­sa­beths ekte­mann, Tom Ha­gen, har kon­tor.

Po­li­ti­et vil ikke ute­luk­ke at fa­mi­li­ens bo­lig, ar­beids­plas­sen til ekte­man­nen el­ler fa­mi­lie­med­lem­mer er blitt holdt un­der opp­sikt og va­ert kart­lagt. Iføl­ge NRK skal po­li­ti­ets krim­tek­ni­ke­re ha gjen­nom­gått bo­lig­hu­set etter for­svin­nin­gen, på jakt etter mu­lig over­vå­kings­ut­styr som kan ha va­ert ut­plas­sert av gjer­nings­men­ne­ne.

Begge vi­deo­ene som ble of­fent­lig­gjort av po­li­ti­et i går er fra 31. ok­to­ber, da­gen po­li­ti­et me­ner Ha­gen an­gi­ve­lig ble bort­ført og de har sis­te sik­re livs­tegn fra hen­ne.

Den førs­te vi­deo­en vi­ser en per­son som går uten­for na­e­rings­byg­get klok­ken 07.36. Den vi­ser at per­sonen går på ut­si­den av kon­tor­byg­get, fra ven­st­re til høy­re. Så snur ved­kom­men­de og går til­ba­ke.

24 mi­nut­ter se­ne­re kom­mer nok en per­son gå­en­de, for så å bli pas­sert av en syk­list.

Det er dis­se tre per­sone­ne po­li­ti­et øn-

sker å kom­me i kon­takt med. De har alle sta­tus som vit­ner.

Vil hen­te frem min­ner

Ons­dag ved­gikk po­liti­in­spek­tør Brøs­ke at det kan va­ere et pro­blem for dem at det har gått hele ti uker si­den den 68 år gam­le kvin­nen for­svant.

I dag har dra­ma­et vart i 73 da­ger. Det gjør den­ne sa­ken den lengs­te, kjen­te bort­fø­rin­gen med krav om løse­pen­ger i krypto­va­lu­ta, vi­ser Af­ten­pos­tens gjen­nom­gang.

Fle­re eks­per­ter på po­liti­et­ter­forsk­ning stil­te ons­dag kri­tis­ke spørs­mål om hvor­for Øst po­liti­dis­trikt ven­tet så len­ge med å in­for­me­re of­fent­lig­he­ten om sa­ken.

– Spor kan ha blitt kal­de, for­rin­get el­ler borte, er­kjen­te Brøs­ke ons­dag.

Po­li­ti­et vil i ti­den frem­over gjen­nom­føre nye vitne­av­hør, nå som sa­ken er of­fent­lig kjent.

En po­liti­kil­de opp­ly­ser at et­ter­fors­ker­ne har va­ert spe­si­elt fo­ku­sert på at det har gått lang tid og at det­te er et pro­blem. Der­for har de plan­lagt spe­si­el­le «pak­ker» el­ler opp­legg for å hjel­pe po­ten­si­el­le vit­ner til å hen­te frem min­ner de kan ha glemt el­ler ikke len­ger ten­ker over.

– Vi kan be­kref­te at det i Sloravei­en ble fun­net et skrift­lig do­ku­ment, sa Brøs­ke i går. I bre­vet kom­mer det krav om løse­pen­ger på 88 mill. kr i krypto­va­lu­ta.

Over 100 tips

Po­liti­in­spek­tø­ren be­kref­tet i går at po­li­ti­et ble vars­let om Ha­gens for­svin­ning sam­me dag som hun skal ha blitt bort­ført, 31. ok­to­ber. Etter ti uker uten livs­tegn fra den an­tatt bort­før­te kvin­nen frid­de po­li­ti­et til pub­li­kum om tips og hjelp.

– Be­ho­vet for å få do­ku­men­ta­sjon er en vik­tig grunn til at vi valg­te å gå ut med sa­ken til of­fent­lig­he­ten. Vi har si­den i går mot­tatt over 100 tips, sier Brøs­ke.

Po­li­ti­et øns­ker ikke å kom­men­te­re inn­hol­det i tip­se­ne, men be­skri­ver fle­re av dem som «In­ter­es­san­te og kre­ver vi­de­re opp­føl­ging».

– Det sit­ter en rek­ke etter­fors­ke­re som har be­gynt med be­ar­bei­del­se og ana­ly­se av dis­se tip­se­ne, leg­ger han til.

– Kre­ven­de kom­mu­ni­ka­sjon

– Kre­ven­de og leg­ger ikke opp til god kom­mu­ni­ka­sjon. Slik be­skri­ver po­liti­in­spek­tø­ren den di­gi­ta­le platt­for­men som de an­tat­te kid­nap­per­ne hittil har brukt. Den skal va­ere lite eg­net for kom­mu­ni­ka­sjon.

– Jeg øns­ker ikke å gå i yt­ter­li­ge­re de­tal­jer rundt platt­for­men, sier Brøs­ke.

Etter at po­li­ti­et gikk ut med sa­ken ons­dag, har de ikke hørt noe fra de an­tat­te gjer­nings­men­ne­ne.

Spor kan ha blitt kal­de, for­rin­get el­ler borte Tom­my Brøs­ke, po­liti­in­spek­tør

FOTO: HANS O. TOR­GER­SEN

Kri­mi­nal­søks­hun­der fra Kri­pos som er trent til å fin­ne alle ty­per bio­lo­gis­ke spor, let­te i går i om­rå­det rundt bo­li­gen til for­svun­ne An­ne-Eli­sa­beth Falke­vik Ha­gen.

Kri­mi­nal­tek­ni­ke­re fra Kri­pos sik­ret spor ved ter­rasse­dø­ren i un­der­eta­sjen til Ha­gen-ek­te­pa­rets bo­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.