Pro­sent­mål er en uting

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

NATO-sjef Jens Stol­ten­berg har be­søkt hjem­lan­det og be­nyt­tet an­led­nin­gen til å gjen­ta opp­ford­rin­gen om økte for­svars­bud­sjet­ter. NATO-lan­de­ne opp­ford­res til å na­er­me seg for­svars­bud­sjet­ter som til­sva­rer to pro­sent av brutto­na­sjo­nal­pro­dukt (BNP). Stol­ten­berg har god er­fa­ring med et an­net pro­sent­mål, nem­lig hand­lings­re­ge­len. Pro­sent­mål kan vir­ke be­visst­gjø­ren­de og di­rek­te be­gren­sen­de, som hand­lings­re­ge­len. Pro­sent­må­le­ne for for­svar, bi­stand og tid­li­ge­re kul­tur kan pres­se po­li­ti­ker­ne til å prio­ri­te­re et om­rå­de de har lo­vet å prio­ri­te­re. Men pro­sent­mål har også åpen­ba­re svak­he­ter.

Svak­he­ten er at må­let kan stå i vei­en for vik­ti­ge dis­ku­sjo­ner om nett­opp prio­ri­te­rin­ger. Pro­sen­ten blir et mål i seg selv. In­nen­for bi­stand er det­te ty­de­lig. Bi­stands­de­bat­ten be­gren­ses ofte til en dis­ku­sjon om hvem som opp­fyl­ler må­let om en pro­sent av brutto­na­sjo­nal­inn­tekt (BNI), hvor­vidt det mang­ler noen hund­re mil­lio­ner, el­ler om mil­lio­ne­ne er bok­ført and­re ste­der. Den­ne de­bat­ten over­skyg­ger full­sten­dig de­bat­ten om hva som vir­ker og ikke vir­ker, en debatt et av ver­dens vik­tigs­te bi­stands­land tren­ger.

Det er blitt en po­pu­la­er øvel­se å ran­ge­re land etter stør­rel­sen på for­svars­be­vilg­nin­ge­ne. Det er na­er­mest blitt en sann­het at de bør ut­gjø­re to pro­sent av BNP.

Det kan va­ere en fin am­bi­sjon i ar­bei­det med å øke be­vilg­nin­ge­ne. Men tal­let kan også for­le­de. Et land som har en grei vekst i BNP kan øke for­svars­be­vilg­nin­ge­ne uten at bud­sjet­tets an­del av BNP øker. Hvis lan­det ikke har øko­no­misk vekst, alt­så at BNP står stil­le, vil den sam­me øk­nin­gen gjø­re at to­pro­sents­må­let kom­mer na­er­me­re. I re­el­le kro­ner, euro el­ler dol­lar er for­svars­bud­sjet­tet det sam­me. I Euro­pa har vi også sett ek­semp­ler på land som har nådd to­pro­sents­må­let ved at den øko­no­mis­ke veks­ten har va­ert ne­ga­tiv. Det kan nep­pe sies å va­ere po­si­tivt.

Det ve­sent­li­ge er å ha en debatt om for­svars­bud­sjet­tet med ut­gangs­punkt i be­ho­vet, ikke pro­sent­må­let. Det er dess­uten vik­ti­ge­re å dis­ku­te­re inn­ret­nin­gen på bud­sjet­tet enn av­stan­den til to­pro­sen­ten.

Pro­sent­mål bru­kes ikke bare for å sik­re bud­sjett­vekst, men også for å sik­re bud­sjett­kutt. Den så­kal­te av­by­rå­kra­ti­se­rings- og ef­fek­ti­vi­se­rings­re­for­men (ABEre­for­men) skal sik­re at for­valt­nin­gen ef­fek­ti­vi­se­rer drif­ten med en be­stemt pro­sent­sats hvert år. Den­ne ty­pen oste­hø­vel­kutt fun­ge­rer i en­kelt­til­fel­ler, men for­tje­ner hver­ken nav­net re­form el­ler stra­te­gi. Til det er det for lite treff­sik­kert og har for uover­sikt­li­ge kon­se­kven­ser.

Pro­sent­må­le­ne har til fel­les at de står i vei­en for vik­ti­ge­re de­bat­ter og strengt tatt er lat­manns­po­li­tikk. Vi blir nep­pe kvitt dem etter­som de fun­ge­rer godt re­to­risk alt etter be­ho­vet. Men ver­di­en av dem må ikke over­vur­de­res.

Den­ne de­bat­ten over­skyg­ger full­sten­dig de­bat­ten om hva som vir­ker og ikke vir­ker

NATOs ge­ne­ral­sek­reta­er Jens Stol­ten­berg del­tok på NHOs års­kon­fe­ran­se og snak­ket blant an­net om to­pro­sent­må­let for for­svars­ut­gif­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.