Gul lis­te

Aftenposten - - Osloby -

By­an­tik­va­rens verk­tøy i ar­bei­det med å kart­leg­ge og ver­ne et ut­valg av by­ens his­to­rie. Gir en over­sikt over prio­ri­ter­te kul­tur­min­ner og kul­tur­mil­jø­er i Oslo. Der­som ei­en­dom­men er re­gist­rert i Gul lis­te, skal By­an­tik­va­ren gi en råd­gi­ven­de ut­ta­lel­se for bygge­sa­ker som be­rø­rer ei­en­dom­men. Gul lis­te er delt i tre ho­ved­ka­te­go­ri­er: kul­tur­min­ne­ne er en­ten for­melt fre­det etter kul­tur­minne­lo­ven (rød), for­melt ver­net ved re­gu­le­ring etter plan- og byg­nings­lo­ven (oran­sje) el­ler kom­mu­nalt liste­ført (gul). Byg­nin­ger skal ha høy nok «verne­ver­di» til at de ved be­hov kan re­gu­le­res til be­va­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.