Li­vet på Mars

[Hvor­dan kan det bli å va­ere ast­ro­naut der?]

Aftenposten - - Kultur Mat - – Aslak No­re

Mau­na Loa er et iso­lert sted på Ha­waii i Stille­ha­vet. I et rust­rødt og tørt vul­kansk land­skap lig­ger en hvit dom. Fra luf­ten kan den lig­ne en golf­ball halv­veis ned­gravd i bak­ken. Det­te er HI-SEAS (Ha­waii Space Ex­plo­ra­tion Ana­log and Si­mu­la­tion), et ha­bi­tat der fri­vil­li­ge til­brin­ger tid som Mars-for­søks­ka­ni­ner for NASA.

Grun­nen til at vi ble nys­gjer­ri­ge på det­te ste­det, er podkas­ten The Ha­bi­tat, pro­du­sert av nett­ver­ket Gim­let Media. Der føl­ger vi seks ut­valg­te som har tak­ket ja til å til­brin­ge et år som Mars-ast­ro­nau­ter in­ne i do­men. De førs­te ni må­ne­de­ne (alt­så den drøyt 49 mil­lio­ner kilo­me­ter lan­ge rei­sen til Mars) får de ikke lov å for­la­te do­men i det hele tatt. Når de har «lan­det» på Mars, får de lov til å gå rundt i vul­kan­landska­pet, iført rom­drakt.

NASA-psy­ko­lo­ge­nes idé er å fin­ne ut hvor­dan men­nes­ker hånd­te­rer iso­la­sjo­nen – og hver­and­re. Og fol­ke­ne? Tenk nar­sis­sis­ter vi kjen­ner fra rea­li­ty-TV med høy ut­dan­ning. Den ene har så dår­lig hu­mor at man blir ir­ri­tert etter å ha hørt ham et mi­nutt på ete­ren. Tenk å til­brin­ge et år med ham!

Pro­gram­le­der Lynn Levy – som ba­se­rer se­ri­en på lyd­opp­tak fra ha­bi­ta­tet – gjør også en god jobb med å for­kla­re alle de prak­tis­ke vans­ke­lig­he­te­ne ved rom­fart du ald­ri hø­rer Elon Musk for­tel­le om: toa­let­ter (hvor blir drit­ten av?), tørr­mat, vann­man­gel og 30-se­kun­ders dusjing. Og hva om noen av «ast­ro­nau­te­ne» for­els­ker seg i hver­and­re? The Ha­bi­tat er fa­sci­ne­ren­de lyt­ting.

Podkas­ten gir kan­skje ikke sva­ret på om men­nes­ke­he­ten er na­er ved å set­te fo­ten på Mars, men i en in­ter­es­sant bo­nus­epi­so­de hel­ler en his­to­ri­ker kaldt vann over op­ti­mis­te­ne. Helt si­den 1960-tal­let har NASA sagt at må­let er men­nes­ker på Mars i lø­pet av 20 år. The Mar­ti­an (2011) Man­ge har sett den gode fil­men, men bo­ken – som går mye dy­pe­re inn i vi­ten­ska­pen rundt liv på Mars – an­be­fa­les hel­hjer­tet. Fa­sci­ne­ren­de grei­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.