Ånde­fri sone

Ån­de­ne er in­stru­ert om å hol­de seg unna kjøk­ke­net. Men gode ener­gi­er bi­står i mat­la­gin­gen.

Aftenposten - - Mat & Drikke Kjøkkenveien - LILLI BENDRISS (72) [Spi­ri­tis­tisk medi­um og for­fat­ter]

SJEK­KET PÅ VISNING [Ånde­fritt]

Det fin­nes in­gen ån­der på kjøk­ke­net mitt. Jeg har gitt klar be­skjed: Her skal jeg ha fred. Da jeg var på visning, snak­ket jeg med sel­ger­ne for å for­sik­re meg om at det ikke had­de skjedd noe her. Men det er vel­dig gode ener­gi­er på kjøk­ke­net. De gjør at det fø­les trygt, det er in­gen­ting som skjer her.

RESTAURANTGLAD [Asia­tis­ke fa­vo­rit­ter]

Si­den jeg bor ale­ne og har man­ge pro­sjek­ter på gang, spi­ser jeg mye ute. Fa­vo­rit­te­ne er Ling Ling på Aker bryg­ge og Alex Sushi. In­vi­te­rer jeg gjes­ter hjem, slår jeg sam­men en ara­bisk lamme­gry­te. Jeg var jo gift med en al­ge­ri­er. Kom­mer bar­na våre, vil de gjer­ne ha cous­cous til. Al­ter­na­tivt la­ger jeg luk­sus-fiske­gra­teng med re­ker og hum­mer. Jeg har tre barn og fem barne­barn og er vel­dig glad i å sam­le fa­mi­li­en – selv om det blir for sjel­den.

HVITT OG ROMSLIG [Kunst­ne­risk]

Kjøk­ke­net mitt er hvitt og har vel­dig god skap­plass. Det er jeg nødt til å ha – jeg har så mye dill. Rundt spise­bor­det er det plass til ti, jeg skul­le gjer­ne hatt plass til 14. Veg­ge­ne på kjøk­ke­net er dek­ket av kunst, blant an­net fle­re olje­ma­le­ri­er la­get av en venn­in­ne. Jeg sy­nes det er kuns­ten som gjør lei­lig­he­ten min.

SINGELLIV [TV-jakt]

Nå er jeg med i TV 2-pro­gram­met Kjen­dis sø­ker kja­eres­te. Det had­de va­ert vel­dig hyg­ge­lig å fin­ne en god venn, en jeg for ek­sem­pel kun­ne lage mat med. Et ro­man­tisk mål­tid for meg kan va­ere hum­mer. Men jeg sø­ker in­gen ekte­mann.

Det er jeg fer­dig med, etter at jeg skil­te meg i 2013.

GODE MIN­NER [Ån­de­lig føde]

Om ån­der tren­ger mat? Nei, det har jeg ald­ri tenkt over. Men de har min­ner om gode mål­ti­der i sin be­visst­hets­ver­den og kan gjen­opp­le­ve mål­ti­de­ne. Da får de den sam­me fø­lel­sen av å nyte ma­ten som vi gjør når vi spi­ser.

– Pål Vegard Hage­saet­her – Sig­ne Dons (foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.