Pause­rom­met

Åh, nei! Er du den som ble an­svar­lig for vin­lot­te­ri­et på job­ben? Her er alt du tren­ger å vite for å dra det i havn.

Aftenposten - - Mat & Drikke Vinskolen -

Inni­mel­lom er det litt stuss­lig å va­ere an­satt hos seg selv. Rik­tig­nok vil jeg leg­ge til at vin­ut­val­get i Ten­nis Media AS er strå­len­de. Men av og til had­de det va­ert fint å ha et pause­rom å gå til. En gang sav­net jeg det så mye at jeg på­tok meg å ar­ran­ge­re vin­lot­te­ri­et på job­ben til man­nen min. Det var en suk­sess. Her er hva jeg la­er­te:

1. VINLOTTERI hand­ler ikke egent­lig om vin, men over­ras­kel­se og forventning. Det er der­for vik­tig at du all­tid byr på vi­ner de fles­te ikke al­le­re­de har smakt.

2. NORD­MENN har et litt mer­ke­lig for­hold til gra­tis al­ko­hol. De er vil­li­ge til å kjø­pe vel­dig man­ge lodd for ut­sik­te­ne til å vin­ne en flas­ke vin. Fak­tisk mer enn det had­de kos­tet å bare kjø­pe den selv.

3. DU TREN­GER all­tid en ju­vel i sam­lin­gen. Det er den alle hå­per å vin­ne og kjø­per lodd for. Man­ge av vi­ne­ne kan va­ere ri­me­li­ge. Én må va­ere skik­ke­lig dyr.

Jeg har også sat­set tungt på vi­ner som al­le­re­de står i hyl­len. Du må jo rek­ke å hand­le inn i en lunsj­pau­se, og den er kort nok al­le­re­de. Så hva tren­ger du? Først en ri­me­lig vin som min­ner om at vår­en en gang kom­mer til­ba­ke. Men hva leg­ger jeg i ri­me­lig? Der er sik­kert fle­re av le­ser­ne ueni­ge med meg. Len­ge var hundre­lap­pen en slags men­tal gren­se for man­ge. Den er brutt for fle­re år si­den. 120 kro­ner er den nye «hundre­lap­pen», om jeg kan si det sånn. Til den pri­sen kan du fin­ne fle­re vi­ner som hen­ger godt sam­men fra tunge­spiss til svelg, og som sma­ker rent og au­ten­tisk av frukt og ba­er.

Vi­de­re tren­ger du en jo­ker. Man­ge le­se­re for­tel­ler meg med en viss stolt­het at de har smakt vin fra Li­ba­non. Det er nes­ten all­tid den sva­ert gode pro­du­sen­ten Mu­sar. Men det er en ny li­ba­ne­ser på mar­ke­det. Knall­god. Den har sik­kert in­gen på job­ben smakt. Uten­om du, din fein­schmecker!

Nes­te vin ut er mu­si­ker Si­gurd Won­gra­vens Mor­gen­stern. Han har byg­get opp en so­lid por­te­føl­je. Ries­ling er gjen­kjen­ne­lig for man­ge. God i glas­set. Jeg vil­le for­søkt å sty­re unna for man­ge vi­ner som kre­ver hef­tig mat­føl­ge. Det er fredag. Folk vil bare hjem og slap­pe av.

ENK­LE Å LIKE. Både pi­not noir og men­cia er dru­er som er usi­ge­lig enk­le å like. Les­ken­de og fris­ke. Lett i krop­pen, men met­tet med smak. Rødvin fra Bur­gund er dess­ver­re blitt vel­dig dyrt. Selv de enk­les­te vi­ne­ne kos­ter, noen gan­ger mer enn de sma­ker. Ukens ut­valg­te inn­frir over forventning i sitt pris­seg­ment. Om jeg selv får gjes­ter, skjen­ker jeg ofte noe rødt fra Spa­nia. Lan­det står midt i noe som kan om­ta­les som en re­vo­lu­sjon. Kva­li­tet fra lo­ka­le dru­er, hånd­verk og vi­ner som kan sjar­me­re selv den stei­les­te.

Og så ju­ve­len. Et champagne­hus som le­ve­rer år etter år. Ikke alle vet at de sto­re champagne­hu­se­ne har sin egen, strengt de­fi­ner­te stil. Den skal va­ere kon­sis­tent og gjen­kjen­ne­lig over tid. Uan­sett va­er og vind. Det er et kunst­styk­ke i seg selv, og det opp­nås ved å blan­de uli­ke dru­er fra uli­ke vin­mar­ker, ste­der og år­gan­ger. Re­sul­ta­tet kjen­nes som å sve­ve opp på en myk sky. Kan­skje det er ak­ku­rat hva vi alle sam­men tren­ger den­ne da­gen – litt opp­drift. God helg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.