Høyt over hver­da­gen

Topp­tu­rer er blitt folke­sport.

Aftenposten - - Ute Randonee - TEKST OG FOTO Line Hår­klau

Jøl­ster, Sogn og Fjor­da­ne

Jeg har ven­tet len­ge. Men en dag lig­ger det et hvitt lag der oppe på top­pe­ne. Jeg går i bo­den og hen­ter ski­ene fra mør­ket. Jeg skal gå opp der so­len skin­ner og snø­en lig­ger.

TOPPTURBØLGEN. Tren­den har skyl­let over lan­det i noen år. Mens det før kun var noen få iv­ri­ge sje­ler som spen­te på seg fjell­ski el­ler tele­mark­ski og teg­net spor i fjell­si­de­ne, er ran­donnee nå na­er­mest blitt en folke­sport. Sports­bu­tik­ke­ne mel­der om eks­plo­sjon i salg av topp­tur­ut­styr, og fjell som tid­li­ge­re bare fikk be­søk på som­mer­en, er blitt hel­årsat­trak­sjo­ner.

Slik er det også med Tinde­fjel­let, et ka­rak­te­ris­tisk fjell over en­den av Jøl­stra­vat­net i vest. Det er lik­som mitt fjell, det har stått der høy­reist og støtt gjen­nom opp­veks­ten, like bak hu­set. Vin­ters­tid har det li­ke­vel va­ert frem­med. Inn­til nå.

OPP­OVER. Nede i sko­gen er det kaldt, men dun­jak­ken leg­ges mot­vil­lig i sek­ken. All er­fa­ring til­si­er at det fort blir varmt når vi be­gyn­ner å gå. Snø­en er hard og skarp. Men det skjer noe idet sko­gen tyn­nes ut – un­der­la­get blir et mykt tep­pe. Selv om pul­sen sti­ger i bak­ke­ne, som blir sta­dig brat­te­re, er det en kjaer­kom­men lett­het i snø­en.

Når fjel­let kler seg i hvitt, end­rer det ka­rak­ter. Det blir litt stør­re, litt mer al­vor­lig, det for­lan­ger en an­nen type re­spekt. Vi går med noen eks­tra me­ter mel­lom oss opp den brat­tes­te knei­ka ved det så­kal­te Gy­grak­lo­vet, for å be­las­te un­der­la­get minst mu­lig. Spen­nin­gen i krop­pen øker mens jeg tråk­ker meg takt­fast og be­stemt opp­over skrå­nin­gen. Det er in­gen over­hen­gen­de fare for at noe skal skje, men du kan ald­ri va­ere helt sik­ker.

BAK­SI­DEN AV MEDALJEN. Snø­skred ut­lø­ses av ski­gå­ere hvert enes­te år. I 90 pro­sent av til­fel­le­ne der folk om­kom­mer, er det den om­kom­ne el­ler and­re i tur­grup­pen som har ut­løst skre­det.

Espen Nor­dahl dri­ver guide­sel­ska­pet Mid­night Sun Moun­tain Gui­des i Tromsø og har skred­kurs som kjerne­ak­ti­vi­tet. Nor­dahl tror kunn­skap er det vik­tigs­te for å unn­gå skred­ulyk­ker. Han an­be­fa­ler å gå ro­lig til verks før man be­gyn­ner med topp­tu­rer vin­ters­tid.

– Folk har så dår­lig tid og går inn i ak­ti­vi­te­ten med en gang. Gå på topp­tur­kurs og skred­kurs, det fin­nes til­bud over­alt. Bruk ven­ner som har er­fa­ring og ha åpen kom­mu­ni­ka­sjon med tur­ka­me­ra­te­ne un­der­veis på tu­ren. Med trygg­he­ten blir gle­den ved å va­ere ute stør­re.

Nor­dahl var ute al­le­re­de tid­lig i ok­to­ber, han er ikke frem­med for å ba­ere ski­ene på ryg­gen for å fin­ne snø. Alle de po­si­ti­ve si­de­ne med den­ne tur­for­men gjør at top­pe­ne lok­ker.

– Det er hele opp­le­vel­sen, opp­tu­ren, det å kjen­ne at krop­pen fun­ge­rer, se ut­sik­ten, va­ere på top­pen sam­men med gode ven­ner, gjø­re seg klar for ned­tu­ren. Ned­kjø­rin­gen blir gjer­ne truk­ket frem som det sen­tra­le, men den er bare en del av det hele, sier Espen Nor­dahl.

ENK­LE GLE­DER. Det kan for ek­sem­pel va­ere så en­kelt som å kjen­ne so­len i an­sik­tet like un­der top­pen av Tinde­fjel­let en dag i star­ten av ja­nu­ar. Den var­mer ikke stort, men du ver­den så mye den var­mer li­ke­vel. Og som pa­ro­di­en på en sol­hung­rig nord­mann blir jeg stå­en­de med øyne­ne luk­ket og hal­sen struk­ket så langt som det går, mens lys­krys­tal­le­ne dan­ser på nett­hin­nen.

Tå­ken har lagt seg som et lokk over skygge­lan­det der nede. De høy­es­te top­pe­ne stikker opp som nu­na­ta­ker gjen­nom isen. Og på en av dis­se står vi, i det som kjen­nes som et eget uni­vers, hvor hver­da­gen ikke fin­nes.

a-ma­ga­si­[email protected]­ten­pos­ten.no

Det er hele opp­le­vel­sen, opp­tu­ren, det å kjen­ne at krop­pen fun­ge­rer, se ut­sik­ten, va­ere på top­pen sam­men med gode ven­ner, gjø­re seg klar for ned­tu­ren.

Espen Nor­dahl

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.