Skru av ute­ly­set!

[Nytt­års­for­sett]

Aftenposten - - Ute Randonee -

Nytt­års­for­set­ter må va­ere enk­le, om de skal bli noe av. Det­te for­sla­get er sva­ert en­kelt og gjør ver­den bit­te litt bed­re:

Skru av ute­ly­set på hyt­ta når du drar.

Hvor­for? Av fle­re grun­ner. Spa­re energi, spa­re noen kro­ner, men først og fremst: Av hen­syn til forbi­pas­se­ren­de og hytte­na­bo­er. Vi vil se stjerne­him­me­len, ikke veg­ge­ne på din hyt­te!

Man­ge har fle­re ute­lys stå­en­de på året rundt. Hvor­for? Er de red­de for ikke å fin­ne frem til egen hyt­te ved nes­te an­komst? Sy­nes de det er her­ska­pe­lig med ute­lys, også om de ikke selv be­fin­ner seg på hyt­ta? Vil de at and­re skal se den? Tror de kan­skje at ty­ver hol­des unna, el­ler at de ten­ker: Der er det noen, vi rob­ber hel­ler en an­nen hyt­te (så dum­me er ty­ver bare i Do­nald). El­ler skyl­des det hele sløv­het?

Riv ut vårt råd og fest det på veg­gen, blant nye vi­sjo­ner og leve­reg­ler for det nye året.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.