I mor­gen kveld er Na­sjo­nal­gal­le­ri­et his­to­rie

Na­sjo­nal­gal­le­ri­et sten­ger dø­re­ne for godt. Først i 2020 åp­ner det nye Na­sjo­nal­mu­se­et på Vest­ba­nen.

Aftenposten - - Forside - TEKST: VESLEMØY HED­VIG ØSTREM vesle­moy.ost­[email protected]­ten­pos­ten.no FOTO: TOR G. STE­NER­SEN tor.ste­ner­[email protected]­ten­pos­ten.no

I ho­ved­rol­le­ne:

Po­li­ti­ke­re med bygge­løy­ve (na­sjo­nen Nor­ge skal byg­ges) Oslo-bor­ge­re med tykk lomme­bok En­ga­sjer­te ar­ki­tek­ter

En mek­tig na­zist

Fle­re frek­ke ty­ver En kul­tur­mi­nis­ter som ikke all­tid har va­ert kul­tur­mi­nis­ter

Pro­log:

Oslo, ja­nu­ar 2019. I gal­le­ri­et.

– Jeg er så opp­rørt. Det er helt gru­somt. In­gen and­re land i ver­den gjør det sam­me som oss med sine his­to­ris­ke bygg.

Be­ne­dic­te Lys­sand Gr­an­ly, kunst­la­erer ved Ed­vard Munchs vi­dere­gå­en­de sko­le, har nett­opp vist kunst­klas­sen sin hvor små men­nes­ke­ne er i møte med na­tu­ren i de gi­gan­tis­ke na­sjo­nal­ro­man­tis­ke ver­ke­ne. Hun er hek­tisk. Har dår­lig tid.

– Det blir ikke det sam­me å opp­le­ve den­ne kuns­ten i et nytt hus. Det­te byg­get har utro­lig so­li­de kva­li­te­ter. Jeg er skik­ke­lig lei meg, sier Gr­an­ly og has­ter vi­de­re til mo­der­nis­men i nes­te sal.

Secu­ri­tas­vak­ten i and­re eta­sje svel­ger. Hun er glad hun ikke skal på jobb søn­dag. Da vil­le hun ha grått.

– Al­le vi an­sat­te har det på den må­ten, sier hun.

– Det­te mu­se­et er blitt her­jet med. De sis­te ti­åre­ne har va­ert en skan­da­le, sier ma­gis­ter Nils Mes­sel, som har hatt sin ar­beids­plass her si­den 1973.

I sal etter sal går de rundt, ak­tivt be­trak­ten­de. Selv med fle­re tu­sen inn­om dag­lig de sis­te uke­ne, er det en medi­ta­tiv, kon­sen­trert stem­ning i sa­le­ne.

I førs­te eta­sje er det enda tran­ge­re om plas­sen. Ut­stil­lin­gen med bil­der av Ha­rald Sohl­berg, Rø­ros­ma­le­ren som fan­get vin­ter­nat­ten på ler­re­tet, får folk til å suk­ke høy­lytt.

– Jeg er gans­ke sint. Du vet, når det er po­li­ti­ke­re som skal be­stem­me over så vik­ti­ge na­sjo­na­le bygge­stei­ner, har de for kort per­spek­tiv. Bare til nes­te valg, sier Bae­rums-man­nen Egil Fjell. – Det er kunst i veg­ge­ne her.

Veg­ge­ne han snak­ker om, er de tyk­ke mur­veg­ge­ne i Na­sjo­nal­gal­le­ri­et, byg­get som ble åp­net i 1881.

1. epi­so­de:

På skisse­sta­di­et. Vi byg­ger en na­sjon

Det var gans­ke stuss­lig i Oslo på 1800-tal­let.

Vi var blant de fat­tigs­te lan­de­ne i Euro­pa, helt ute i pe­ri­fe­ri­en. Hoved­sta­den mang­let det al­ler mes­te. Prakt­bygg var un­der plan­leg­ging, men sta­ten går med sto­re un­der­skudd, og det mes­te ble satt på vent.

Da Stor­tin­get i 1837 ved­tok å bru­ke 1000 spe­si­da­ler til inn­kjøp av kunst, lig­ger det en klar tan­ke bak.

– Det var selve na­sjo­nen som skul­le byg­ges. Kuns­ten skul­le bi­dra til dan­nel­sen av fol­ket, sier Nils Mes­sel, kunst­his­to­ri­ker ved Na­sjo­nal­mu­se­et.

De førs­te pen­ge­ne ble brukt opp på en auk­sjon i Kø­ben­havn sam­me år. 28

ma­le­ri­er kom hjem med damp­skip, uten at man helt viss­te hva man skul­le bru­ke dem til. Sto­re mes­te­re ble inn­kjøpt, men pub­li­kum fikk lite til­gang på kuns­ten. Kunst­sam­lin­gen er for­lø­pe­ren til Na­sjo­nal­gal­le­ri­et.

– Den sto­re dis­ku­sjo­nen de førs­te ti­åre­ne var et per­ma­nent vis­nings­sted. Sam­lin­gen ble først åp­net i noen rom på slot­tet, mens det var en bygge­plass. Etter et par år fant man at sam­lin­gen var i vei­en, og gal­le­ri­et ble kas­tet ut, for­tel­ler Ben­te Aass Sol­bak­ken, se­nior­ku­ra­tor ved Na­sjo­nal­mu­se­et.

By­plan­leg­ger og slotts­ar­ki­tekt Hans von Lin­stow la i 1838 frem et «For­slag an­gaa­en­de en For­bin­del­se mel­lem Konge­bo­li­gen og Chris­tia­nia Bye» med en «Na­tio­nalplads» der Stu­den­ter­lun­den lig­ger i dag, med stor­tings­byg­ning, uni­ver­si­tet og et kunst­mu­se­um.

Selve plas­se­rin­gen av kunst­mu­se­et er ikke uvik­tig. For som kul­tur­mi­nis­te­ren sier på te­le­fon fra re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne på Gran:

– Na­sjons­byg­ging er også hus­byg­ging.

Tri­ne Skei Gran­de vil få en mer frem­tre­den­de plass i dra­ma­et i en se­ne­re epi­so­de.

Lin­stows pla­ner ble det ikke noe av. Pen­ger, uenig­het mel­lom stat og kom­mu­ne om tom­ter og po­li­tisk ve­gring var ut­slags­gi­ven­de. Det ly­der kjent.

Pri­va­te ak­tø­rer blir av­gjø­ren­de. Oslo Spare­bank fi­nan­sie­rer Skulp­tur­mu­se­et der Na­sjo­nal­gal­le­ri­et blir leie­ta­ger.

– Mu­se­et ble en stor suk­sess, sier Ben­te Aass Sol­bak­ken.

2. epi­so­de: Na­ken­de­batt, smar­te kunst­kjøp, rau­se ga­ver

Hva skal hu­set fyl­les med?

Til nå hand­let mye om de gam­le mest­re, norsk na­sjo­nal­ro­man­tikk

– og ikke minst an­tik­ke skulp­tu­rer. Skulp­tu­re­ne ble brukt til undervisning, bå­de i kunst­his­to­rie, teg­ning og na­tur­vi­ten­skap.

Men skulp­tu­re­ne skap­te de­batt. Kun­ne man fyl­le et rom med nak­ne krop­per og slip­pe unge, blu­fer­di­ge kvin­ner inn? Fle­re mu­se­er i Euro­pa had­de for vane å

Over 20.500 har be­søkt Na­sjo­nal­gal­le­ri­et de sis­te to uke­ne. Der har de fått se to ut­stil­lin­ger, en sam­le­ut­stil­ling med ver­ker fra hele kunst­his­to­ri­enog Ha­rald Sohl­bergs kjen­te bil­der blant an­net fra sitt hjem­sted Rø­ros.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.