Vur­de­rer søk i van­net ved sav­ne­des bo­lig

Selv om po­li­ti­et etter­fors­ker An­ne-Eli­sa­beth Ha­gens for­svin­ning som bort­fø­ring, har de and­re hy­po­te­ser. Van­net rett ved bo­li­gen var helt åpent og is­fritt da for­svin­nin­gen skjed­de, og nå vur­de­res un­der­vanns­søk.

Aftenposten - - Forside - Ha­rald Stolt-Ni­el­sen og Jan Gun­nar Fur­uly

Det er helt åpen­bart at det be­kym­rer po­li­ti­et. Sam­ti­dig vil jeg på­pe­ke at vi ikke har noen tegn på det mot­sat­te, sier po­liti­in­spek­tør Tom­my Brøs­ke i Øst po­liti­dis­trikt til Af­ten­pos­ten.

I dag har det gått 74 da­ger si­den sis­te sik­re livs­tegn fra An­ne-Eli­sa­beth Ha­gen. Fort­satt er po­li­ti­ets ho­ved­prio­ri­tet å gjen­for­ene hen­ne med fa­mi­li­en.

– Vi etter­fors­ker fort­satt det­te som en bort­fø­rings­sak. Det har ikke va­ert noen ve­sent­li­ge end­rin­ger si­den i går, og vi har frem­de­les in­gen mis­tenk­te, sa Brøs­ke un­der presse­kon­fe­ran­sen i går.

Selv om po­li­ti­et ho­ved­hy­po­te­se er at Ha­gen ble bort­ført fra sin egen bo­lig, har de and­re hy­po­te­ser.

– Kom­mer dere til å gjen­nom­føre søk i van­net ved hu­set?

– Det er et etter­forsk­nings­skritt som vi vur­de­rer.

Van­net var helt åpent og is­fritt da for­svin­nin­gen skjed­de. I dag lig­ger det en tykk kap­pe av is der etter kulde­gra­de­ne den sis­te ti­den.

Har mot­tatt 250 tips

Si­den po­li­ti­et gikk ut med sa­ken, har de mot­tatt over 250 tips.

150 av dem kom etter presse­kon­fe­ran­sen tors­dag, da po­li­ti­et gikk ut med en over­vå­kings­vi­deo fra na­e­rings­byg­get der Ha­gens ekte­mann, Tom Ha­gen, har kon­tor.

– Syk­lis­ten er ikke iden­ti­fi­sert. De to and­re har vi fått tips om, men hel­ler ikke de er iden­ti­fi­sert, sa Brøs­ke.

Po­li­ti­et sier det er like sann­syn­lig at et even­tu­elt skjule­sted kan va­ere in­nen­for som uten­for Nor­ges gren­ser.

– Et skjule­sted kan va­ere hyt­ter, hus el­ler bygg un­der re­ha­bi­li­te­ring, for­klar­te po­liti­in­spek­tø­ren.

Han opp­ford­rer folk til å va­ere opp­merk­som­me på økt ak­ti­vi­tet av bi­ler el­ler per­soner, til­dek­ke­de vin­du­er og ste­der som er blitt lyd­iso­lert i ti­den før ons­dag 31. ok­to­ber.

– Det kan også va­ere unor­mal ak­ti­vi­tet el­ler inn­kjøp, som kvinne­kla­er el­ler pro­duk­ter for kvin­ner.

Kon­takt med kri­mi­nel­le mil­jø­er

Po­li­ti­et har va­ert sva­ert til­bake­hold­ne med å dele in­for­ma­sjon rundt de­tal­jer knyt­tet til etter­forsk­nin­gen. Blant an­net øns­ker de ikke å be­kref­te hvil­ken type krypto­va­lu­ta de an­tat­te kid­nap­per­ne kre­ver lø­se­sum­men ut­be­talt i, el­ler hvil­ken di­gi­tal platt­form de bru­ker.

– Et sen­tralt etter­forsk­nings­skritt drei­er seg om å av­slø­re det­te. Vi er ikke fer­di­ge med det. Det er en sen­tral del i den på­gå­en­de etter­forsk­nin­gen, som er grun­nen til at vi ikke øns­ker å si noe yt­ter­li­ge­re om det­te, sier Brøs­ke.

Et av etter­forsk­nings­skrit­te­ne po­li­ti­et har tatt, er å kon­tak­te kri­mi­nel­le mil­jø­er for in­for­ma­sjon.

– Jeg kan be­kref­te at et av etter­fors-

knings­skrit­te­ne har va­ert å kon­tak­te så­kal­te mo­du­s­kan­di­da­ter, sier Brøs­ke.

– Har po­li­ti­et tatt kon­takt med kri­mi­nel­le mil­jø­er i ut­lan­det?

– Det øns­ker jeg ikke å kom­men­te­re.

Stor ak­ti­vi­tet rundt hu­set

Fle­re kil­der fra na­er­mil­jø­et opp­ly­ser til Af­ten­pos­ten at det fore­gikk om­fat­ten­de ved­li­ke­holds­ar­bei­der bå­de på fa­sa­den og inni bo­li­gen til Ha­gen-ekte­pa­ret i ti­den for­ut for for­svin­nin­gen.

19. no­vem­ber i fjor var det satt opp stil­la­ser rundt byg­get, og det sto en lang sti­ge fra bak­ken og opp til en bal­kong i 2. eta­sje på den si­den som ven­der ut mot det lil­le van­net like neden­for. Na­bo­er opp­ly­ser at dis­se er blitt brukt av et ved­li­ke­holds­fir­ma som blant an­net ren­set ta­ket og fa­sa­den på byg­get.

Det er uvisst om gjer­nings­men­ne­ne har brukt stil­la­se­ne el­ler sti­gen for å kom­me seg inn i hu­set.

Po­liti­in­spek­tør Tom­my Brøs­ke av­vi­ser å kom­men­te­re opp­lys­nin­ge­ne om det­te over­for Af­ten­pos­ten. Han av­vi­ser også å si noe om hvor­vidt de an­sat­te som del­tok i det­te ar­bei­det, er inn­kalt til av­hør.

Job­bet i hu­set 14 da­ger før

Af­ten­pos­ten opp­søk­te det lo­ka­le sel­ska­pet som ut­før­te ved­li­ke­holds­ar­bei­det i går.

Hver­ken dag­lig le­der el­ler noen av de an­sat­te øns­ket å gi noen kom­men­ta­rer. De vil­le hel­ler ikke sva­re på om de had­de sett noe mis­ten­ke­lig for­ut for for­svin­nin­gen.

En hånd­ver­ker som bor i nabo­la­get, og som har kjent fa­mi­li­en gjen­nom hele opp­veks­ten, be­kref­ter at han ut­før­te ved­li­ke­hold i bo­li­gen 14 da­ger før An­ne-Eli­sa­beth Ha­gen for­svant. Det­te ble gjort etter be­stil­ling fra 68-årin­gen selv.

Hel­ler ikke han så noe mis­ten­ke­lig før na­bo­en for­svant.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.