– «Svens­ke til­stan­der» har tatt over for «helt Texas»

– Be­gre­pet svens­ke til­stan­der har tatt over for «helt Texas», sier for­fat­ter Da­vid Lie. Ti­den i Bis­kops­går­den i Göte­borg har satt sine spor.

Aftenposten - - Forside - May Syn­nø­ve Rog­ne

Jeg bod­de 15 år i Oslo, og jeg kan ald­ri hus­ke at jeg var redd. I Bis­kops­går­den ble jeg etter hvert engste­lig, sier Da­vid Lie som er aktuell med ro­ma­nen Fest­nings­ver­ket.

I en un­der­sø­kel­se svensk po­li­ti har gjort, hav­net Bis­kops­går­den i Göte­borg på 10. plass over Sve­ri­ges far­ligs­te by­de­ler. Her bod­de også Lie i en pe­rio­de av li­vet sitt. I lik­het med ro­ma­nens ho­ved­per­son vil­le han bare kom­me seg bort.

– Det er så synd, for alle for­ste­de­ne i Göte­borg lig­ger jo så fint til. De er na­tur­skjøn­ne og egent­lig per­fek­te ste­der å bo med små barn. Man­ge ha­ter de sto­re blok­ke­ne, men jeg er ikke al­ler­gisk mot be­tong­hu­se­ne der de lig­ger rett ved skog­kan­ten, sier Lie og fort­set­ter:

– Vel­dig ofte drei­er det seg om fin fun­kis­ar­ki­tek­tur, som de så­kal­te «ba­nan­hu­se­ne» i Bis­kops­går­den. Helt ny­de­li­ge hus, med funk­sjo­nelt in­te­ri­ør. Dess­ver­re ved­li­ke­hol­des de dår­lig, på gren­sen til ikke i det hele tatt.

Ba­ga­tel­ler kan ut­lø­se en hen­del­se

Det er ikke først og fremst ar­ki­tek­tu­ren som har ført til at Bis­kops­går­den på Hi­sin­gen i Göte­borg har fått et dår­lig ryk­te. For­sta­den er blitt et av bil­de­ne på mis­lyk­ket in­te­gre­ring og svens­ke til­stan­der.

– Be­gre­pet svens­ke til­stan­der har tatt over for «helt Texas», hum­rer han.

– Det er ikke like ille som det blir frem­stilt i nors­ke medi­er, men si­tua­sjo­nen er pro­ble­ma­tisk og uguns­tig, in­gen tvil om det. Dis­se ung­dom­me­ne be­dri­ver grov vold, de har skyte­vå­pen, og ofte er det bare ba­ga­tel­ler som ut­lø­ser en hen­del­se. Når det er sagt, skal man pas­se seg for å ge­ne­ra­li­se­re. De fles­te som bor i dis­se by­de­le­ne er ikke gjeng­kri­mi­nel­le, men helt van­li­ge folk som blir of­fer for om­sten­dig­he­te­ne. Når man sam­ti­dig ikke har res­sur­se­ne til å kom­me seg unna, gir det en klaus­tro­fo­bisk fø­lel­se, fort­set­ter han.

– Først var det mest sky­ting på kvel­den

Lie er ikke i tvil om at Göte­borg er en se­gre­gert by. Selv ble han ald­ri vit­ne til skudd­veks­ling, men han kun­ne ikke unn­gå å høre om det og bli pre­get av det.

– Jeg sjek­ket Göte­borgs-Pos­ten hver mor­gen for å se om det had­de va­ert nye skyte­epi­so­der, sier han.

– Først var det mest sky­ting på kvel­den. Jeg hus­ker at sam­bo­eren min og jeg sa at snart kom det til å skje på dag­tid også. Kun kort tid etter­på kun­ne vi lese om en far med to barn som ble fan­get i skudd­lin­jen midt på tor­get en fre­dag etter­mid­dag. De sto helt stil­le der. Hel­dig­vis gikk det bra. Det var da jeg vir­ke­lig be­gyn­te å bli redd, og det var vel­dig uvant.

Norsk pres­se og kom­men­ta­to­rer har skre­vet mye om den svens­ke be­rø­rings­angs­ten. Det ble bråk da Karl Ove Knaus­gård i et es­say kri­ti­ser­te et svensk de­batt­kli­ma med både lav tak­høy­de og be­rø­rings­angst.

– I den svens­ke of­fent­lig­he­ten, i medi­er og blant po­li­ti­ke­re, snak­ker man ikke så åpent om ut­ford­rin­ge­ne. Men det er et folke­dyp i Sve­ri­ge også, og der flo­re­rer det en del mør­ke fø­lel­ser og rett på sak-prat. Jeg tror det hem­me­de og po­li­tisk kor­rek­te de­batt­kli­ma­et ska­per en hel del jour­na­list- og po­li­ti­ker­for­akt.

– Er det inn­vand­ring som er år­sa­ken til det valg­kao­set vi ser i Sve­ri­ge i dag?

– Vans­ke­lig å si, jeg er in­gen eks­pert, tross alt, men jeg tror det gikk litt galt for Sve­ri­ge un­der den sto­re bøl­gen av sy­ris­ke flykt­nin­ge­ne. Når man ve­grer seg for å snak­ke åpent om pro­ble­me­ne, så gav­ner det par­ti­er som Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Jeg li­ker jo Sve­ri­ges vil­je til å vil­le red­de folk, men de grei­er ikke å føl­ge opp, suk­ker Lie, som ikke me­ner at inn­vand­rings­stopp er noe svar.

– Jeg etter­ly­ser bare en bed­re opp­føl­ging av den i ut­gangs­punk­tet gode vil­jen Sve­ri­ge vi­ser fra of­fent­lig hold når det gjel­der flykt­nin­ger og inn­vand­re­re.

Klasse­rei­se i re­vers

Lie for­tel­ler at de­ler av ro­ma­nen er di­rek­te selv­bio­gra­fisk. Ti­den i by­de­len har satt sine spor og ble en slags trig­ger til ro­ma­nen, som han be­skri­ver som en slags om­vendt klasse­rei­se.

– Min ho­ved­per­son er en mid­del­klasse­gutt med mas­ter­grad i idé­his­to­rie som han ikke har brukt til noe for­nuf­tig. Han er langt fra Knaus­gårds al­fa­hann og har in­gen auto­ri­tet på noen om­rå­der. Han har tatt klasse­rei­sen i re­vers, og i Bis­kops­går­den fø­ler han at han om­si­der har falt helt ned på bun­nen so­si­alt sett. Det­te ska­per et ube­hag i ham, men også en skyld­fø­lel­se over nett­opp det­te ube­ha­get.

– Det er litt av en iden­ti­tets­kri­se du be­skri­ver?

– Ja, han har mis­lyk­kes i rol­len som den mo­der­ne man­nen. Han vil det bes­te, er etter bes­te evne ihuga fe­mi­nist og so­sia­list, men er og blir ar­beids­le­dig med dår­li­ge frem­tids­ut­sik­ter i det nye lan­det. Han har dess­uten to små barn han er de­spe­rat etter å gi alt, noe han slett ikke er sik­ker på at han vil greie.

Bo­lig­kø og sta­dig flyt­ting

– Du har jo kom­met unna nå, men hvor­dan hav­net du i høy­blok­ken?

– Sam­bo­eren min er svensk, så på et tids­punkt ble det til at vi flyt­tet til Göte­borg, hvor hun voks­te opp. Og om du ikke vil kjø­pe bo­lig her, men iste­den leie, må du stå i bo­lig­kø i lan­ge ti­der, og da hav­ner man i førs­te om­gang i de bil­ligs­te og minst at­trak­ti­ve om­rå­de­ne. Så må man job­be seg gr­ad­vis na­er­me­re må­let, med sta­dig flyt­ting til mer guns­ti­ge bo­li­ger på leie­mar­ke­det, sier Lie.

Nå fø­ler han seg tryg­ge­re på nytt bo­sted i en blan­det by­del, uten nevne­ver­dig vold­skri­mi­na­li­tet.

For­fat­ter Da­vid Lie med ro­man fra Göte­borgs mest be­las­te­de by­del.

Po­li­ti i ga­te­ne er ikke et uvan­lig syn i Sve­ri­ges be­las­te­de by­de­ler.

Seks by­de­ler i Göte­borg er pre­get av pa­ral­lell­sam­funn, kri­mi­na­li­tet og vol­de­li­ge isla­mis­ter, iføl­ge po­li­ti­et.

I en av høy­blok­ke­ne på Hi­sin­gen i Göte­borg bod­de Da­vid Lie med sin lil­le fa­mi­lie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.