Det mest trøb­le­te kom­men­tar­fel­tet le­ver i bes­te – el­ler ver­ste – vel­gå­en­de

Aftenposten - - Forside - Erik Tor­nes

Det er et pa­ra­doks at det er de kom­men­tar­fel­te­ne som re­dak­sjo­ne­ne tross alt har best kon­troll med, som nå sten­ges ned.

Nest mest les­te sak i Af­ten­pos­ten den­ne uken: Nett­avi­sen sten­ger kom­men­tar­fel­te­ne med umid­del­bar virk­ning. Re­dak­tør Gunnar Stav­rums be­grun­nel­se er grei: For man­ge bru­ker tid på sji­ka­ne og å skjel­le hver­and­re ut frem­for å dis­ku­te­re sak.

Be­tyr det at den of­fent­li­ge de­bat­ten her i lan­det nå blir bed­re, nå som både Dag­bla­det og Nett­avi­sen har stengt ned mu­lig­he­ten for å kom­men­te­re i bun­nen av sine ar­tik­ler?

Nei, det er ikke sik­kert. Det mest trøb­le­te kom­men­tar­fel­tet le­ver nem­lig fort­satt i bes­te – el­ler ver­ste – vel­gå­en­de, og det lar seg dess­ver­re ikke så godt sty­re av re­dak­sjo­ner. Vi snak­ker selv­sagt om Face­bo­ok-kom­men­tar­fel­te­ne.

Vi kan star­te med det åpen­ba­re: På Af­ten­pos­tens Face­bo­ok-side tren­ger du ikke på noen måte lese ar­tik­ke­len før du skri­ver i kom­men­tar­fel­tet. Nei, du tren­ger ikke en­gang gå inn på ar­tik­ke­len. Le­ser man et van­lig kom­men­tar­felt på Face­bo­ok, kom­mer det klart frem at gans­ke få av dem som kom­men­te­rer, har lest saken de skri­ver om. Det er et dår­lig ut­gangs­punkt for et kon­struk­tivt ord­skif­te.

Det Face­bo­ok ikke lar oss gjø­re

På Af­ten­pos­ten.no har vi fort­satt kom­men­tar­fel­ter på ut­valg­te sa­ker – og selv­sagt på alle de­batt­sa­ker. Vi bru­ker mye tid og pen­ger på å gjø­re kom­men­tar­fel­te­ne mest mu­lig re­le­van­te og gode, og de føl­ges tett gjen­nom hele døg­net.

En del vur­de­rin­ger må gjø­res fra sak til sak. Blant an­net: Er det grunn til å tro at kom­men­tar­felt gjør den­ne saken bed­re el­ler til­fø­rer saken ve­sent­li­ge po­en­ger? Hvis sva­ret er nei, pub­li­se­rer vi saken uten kom­men­tar­felt. Bør kom­men­tar­fel­tet sten­ges på nat­ten, da det er­fa­rings­mes­sig er stør­re ri­si­ko for usak­li­ge kom­men­ta­rer? Sa­ker som i stor grad hand­ler om en­kelt­per­soner er dår­lig eg­net for åpent kom­men­tar­felt. Det samme er sa­ker om ulyk­ker el­ler kri­mi­nal­sa­ker, der det kan kom­me spe­ku­la­sjo­ner vi ikke øns­ker.

Men Face­bo­ok fra­tar oss man­ge av dis­se val­ge­ne når vi leg­ger ut sa­ker på Af­ten­pos­tens Face­bo­ok-side. Vi kan ikke pub­li­se­re sa­ker der uten kom­men­tar­felt. Vi kan ikke sten­ge kom­men­tar­fel­tet over nat­ten. Hvis Face­bo­ok-de­bat­ten skul­le spo­re av, kan vi hel­ler ikke sten­ge den. Al­ter­na­ti­vet er da å slet­te hele inn­leg­get, men da for­svin­ner jo også alle gode bi­drag.

Bom­mer

Der­for bom­mer Fritt Ord-di­rek­tør Knut Olav Åmås litt når han i Nett­avi­sen opp­ford­rer nors­ke medi­er til å fin­ne løs­nin­ger for å re­di­ge­re sine Face­bo­ok-si­der.

Ja, vi tar selv­sagt an­sva­ret for det som pub­li­se­res på våre Face­bo­ok-si­der og kan gjø­re en bed­re jobb med å sva­re og føl­ge opp.

Men det er en ut­ford­ring at Face­bo­ok lig­ger minst ti år bak når det gjel­der å leg­ge til ret­te for medi­er som øns­ker å føl­ge opp kom­men­tar­fel­te­ne. Face­bo­ok er selv­sagt ikke la­get spe­si­elt for medie­ne, men små grep kun­ne gjort kom­men­tar­fel­te­ne bed­re. Det vil­le både Face­bo­ok og de­res bru­ke­re ha nytt godt av.

De som bi­drar selv

Åmås skal for øv­rig ha ros for at han le­ser og bi­drar i kom­men­tar­fel­te­ne, både på medie­nes nett­ste­der og på Face­bo­ok. Det samme gjør skri­ben­ter som Bjørn Sta­erk, Kris­ti­an Gundersen, Ei­nar Lie og Øy­vind Strøm­men.

De gjør det nep­pe for å red­de kom­men­tar­fel­te­ne, men for­di kom­men­tar­fel­te­ne kan va­ere gi­ven­de for dem som selv gir det en sjan­se.

Så kan det hen­de Åmås og noen av oss and­re har va­ert for am­bi­siø­se når vi trod­de at kom­men­tar­fel­te­ne kun­ne bli en bred of­fent­lig debatt. Men de kan for­hå­pent­lig fort­satt va­ere in­ter­es­san­te og re­le­van­te, også i 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.