Pas­ser på Sve­ri­ges ti ri­kes­te fa­mi­li­er

Aftenposten - - Forside - Stock­holm/Oslo Wen­che Fugle­haug Hel­le Aar­nes Stein Bjør­ge (foto)

Kid­nap­pin­ger har ført til at vel­stå­en­de svens­ke fa­mi­li­er kjø­per pri­va­te sik­ker­hets­tje­nes­ter. Der­som alar­men går, hen­tes barn øye­blik­ke­lig på sko­ler og i barne­ha­ger, iføl­ge sik­ker­hets­eks­pert Dick Malm­lund.

Kid­nap­pin­ger har ført til at rike svens­ke fa­mi­li­er kjø­per pri­va­te sik­ker­hets­tje­nes­ter.

Bo­li­ger, land­ste­der og bi­ler sik­res. Når alar­men går, hen­tes barn i barne­ha­gen og på sko­len.

Djurs­holm i Dan­de­ryd kom­mu­ne like nord for Stock­holm. Stor­slag­ne vil­la­er med inn­slag av na­sjo­nal­ro­man­tikk og ju­gend. Mo­der­ne fun­kis­hus med sjø­ut­sikt på ge­dig­ne tom­ter. Alle med over­vå­kings­ka­me­ra­er, ano­ny­me post­kas­ser uten navn, men med sto­re skil­ter mer­ket Secu­ri­tas. Og Smart DNA - den usyn­li­ge, men spor­ba­re va­es­ken som ri­kin­ge­ne spray­er over­alt i hu­se­ne sine, til skrekk og ad­var­sel for dem som ten­ker tan­ken på å bry­te seg inn.

I det­te nabo­la­get sel­ges ikke hus un­der 30 mil­lio­ner kro­ner. Her bor Sve­ri­ges mest vel­stå­en­de fa­mi­li­er, i så­kal­te «gated com­mu­nities».

– Stock­holm er en by der sta­dig fle­re vel­stå­en­de men­nes­ker sik­rer seg bak inn­gjer­din­ger, over­vå­kings­ka­me­ra­er, be­vok­te­de inn­farts­vei­er, mu­rer og por­ter. Den mest al­vor­li­ge kri­mi­na­li­te­ten er ute av kon­troll i ho­ved­sta­den, me­ner sik­ker­hets­eks­pert Dick Malm­lund i sel­ska­pet Var­nings­info og leg­ger til:

– Uli­ke sik­ker­hets­til­tak og løs­nin­ger er i ferd med å bli van­lig i nabo­lag der folk har god råd.

Den tid­li­ge­re po­liti­man­nen og sik­ker­hets­sje­fen på Hen­nes & Mau­ritz har an­sva­ret for å sik­re trygg­he­ten til Sve­ri­ges ti ri­kes­te fa­mi­li­er.

Han vil ikke røpe nav­ne­ne, men det er all­ment kjent at fa­mi­lie­ne som bor el­ler har bodd her, he­ter Pers­son, Schör­ling, Sten­beck, Wal­len­berg, Palm­stier­na ... dy­nas­ti­er som ei­er sel­ska­per som H&M, Ikea, Hexa­gon og Kin­ne­vik. De er Sve­ri­ges mek­tigs­te, men også de mest sår­ba­re for kid­nap­ping, ut­pres­sing og and­re ty­per kri­mi­na­li­tet.

– Alle har over­le­vel­ses­rom

Dan­de­ryd er Sve­ri­ges mest vel­stå­en­de kom­mu­ne, iføl­ge Da­gens Sam­häl­le. Av 20 kom­mu­ner på inn­tekts- og for­muetop­pen, lig­ger 14 i Stock­holm.

Det er i dis­se kakse­om­rå­de­ne Dick Malm­lund har sine kun­der, det er her han mø­ter Af­ten­pos­ten.

– Mitt opp­drag er å be­skyt­te dis­se fa­mi­lie­ne, ei­en­dom­me­ne og land­ste­de­ne. Frem­for alt hand­ler det om å ha be­red­skap når noe skjer noe. Fa­mi­lie­ne tar kon­takt, og jeg gir dem mine råd og an­be­fa­lin­ger. Må­let er å gjø­re dem tryg­ge, selv om man­ge er red­de, sier han.

Der­som alar­men går, hen­tes barn og barne­barn øye­blik­ke­lig på sko­ler og barne­ha­ger. And­re fa­mi­lie­med­lem­mer sik­res. Bo­li­ger, land­ste­der og ar­beids­plas­ser får sik­ker­hets­ut­styr. Bi­ler får på­mon­tert spo­rings­verk­tøy.

Det­te er fa­mi­li­er som har over­le­vel­ses­rom, el­ler pa­nikk­rom, som noen kal­ler dem.

– Alle har det. I alle fall mine kun­der, sier Malm­lund.

Han sier in­stal­le­rin­gen stort sett fin­nes på folks sove­rom. Våk­ner noen og fø­ler seg utryg­ge, hø­rer ly­der el­ler noe an­net mis­ten­ke­lig, tryk­ker de på over­falls­alar­men. Da slås alle dø­rer igjen, og de be­fin­ner seg med ett in­ne i et stål­bur med skudd­sik­kert glass.

– Der in­ne har de en over­vå­kings­sen­tral med ka­me­ra­er og kan se alt som skjer uten­for. Og hjel­pen er umid­del­bart på vei.

Kid­nap­pin­ger skjer i hjem­met

Et stort an­tall svens­ke fa­mi­li­er er even­tyr­lig rike. Bare fa­mi­li­en Wal­len­berg, Sve­ri­ges mek­tigs­te fi­nans­fa­mi­lie, skal ale­ne kon­trol­le­re 40 pro­sent av den svens­ke bør­sen. Ver­di­en: svim­len­de 1850 mil­li­ar­der svens­ke kro­ner. Ikea-grün­der Ing­var Kamp­rads fa­mi­lie skal va­ere god for 600 mil­li­ar­der. Hen­nes & Mau­ritz-fa­mi­li­en, Pers­son, for 414 mil­li­ar­der.

Sve­ri­ge er blitt ram­met av minst 15 kid­nap­pings­sa­ker si­den 1960-tal­let. I en av de mest dra­ma­tis­ke sa­ke­ne ble mil­li­ar­daerar­vin­gen Fa­bi­an Bengts­son kid­nap­pet. I ja­nu­ar 2005 var han i 17 da­ger in­ne­stengt i en spe­sial­kon­stru­ert TV-eske. Løse­penge­kra­vet var på 50 mil­lio­ner kro­ner, men kid­nap­per­ne end­te uten en kro­ne. Og det gikk bra. Tre år tid­li­ge­re var Erik West­berg, søn­nen til en av Sve­ri­ges ri­kes­te menn, blitt holdt fan­get i en hyt­te – se nes­te side.

– Har end­ret Sve­ri­ge

– Dis­se sa­ke­ne har ab­so­lutt på­vir­ket Sve­ri­ge, me­ner Dick Malm­lund.

Den som le­det po­liti­et­ter­forsk­nin­gen av Bengts­son-saken, var Sven Ahl­bin i Göte­borg-po­li­ti­et. Også han me­ner de to sa­ke­ne end­ret Sve­ri­ge.

– Ja, det har skjedd en ut­vik­ling blant de fa­mi­lie­ne som kan bli ut­satt for det­te. Etter Fa­bi­an Bengts­son var folk uro­li­ge for at noe lig­nen­de skul­le skje igjen, og det duk­ket opp fir­ma­er som solg­te inn sik­ker­hets­pak­ker til rike fa­mi­li­er, for­tel­ler den tid­li­ge­re sje­fen for läns­kri­mi­nal­po­li­sen i Väst­ra Göta­land, som nå er pen­sjo­nist.

– Men i de 13 åre­ne som er gått si­den de to sto­re, kjen­te sa­ke­ne, har det egent­lig ikke va­ert noen nye kid­nap­pin­ger av rike, hver­ken i Sve­ri­ge el­ler Skan­di­na­via. I den­ne pe­rio­den har kid­nap­pin­ge­ne skjedd mel­lom kri­mi­nel­le frak­sjo­ner, så­kal­te «bad on bad»-kid­nap­pin­ger, for­tel­ler Ahl­bin.

Sik­ke­rets­eks­pert Dick Malm­lund me­ner imid­ler­tid det kan va­ere sto­re mørke­tall.

At man­ge kid­nap­per­ne in­stru­erer fa­mi­lie­ne til ikke å kon­tak­te po­li­ti­et, be­kref­tes av Na­tio­nal Cri­me Agency.

Ahl­bin me­ner de pri­va­te til­by­der­ne fyl­ler et re­elt be­hov. Han tror ikke at de ut­nyt­ter sår­bar­he­ten hos mål­grup­pen.

Han tror li­ke­vel ikke kid­nap­pings­sa­ke­ne har skapt for­mel­le end­rin­ger i Sve­ri­ge, som lov­end­rin­ger.

– De yngs­te er mest ut­satt

Er­fa­rin­ge­ne fra tid­li­ge­re sa­ker vi­ser fle­re ting:

Kid­nap­pin­ger skjer i el­ler i naer­he­ten av hjem­met el­ler fas­te fri­tids­ak­ti­vi­te­ter. Og kid­nap­per­ne vet hvem de skal gå etter: barn, ek­te­fel­ler el­ler barne­barn – de rike

ho­ved­per­sone­ne mest sår­ba­re punk­ter, som gjør at de let­te­re vil opp­fyl­le kid­nap­per­nes krav.

Malm­lund sier han per­son­lig snak­ker med alle fa­mi­li­ens med­lem­mer når de ber om råd og be­red­skaps­opp­legg.

– Fa­mi­lie­nes yngs­te, ar­vin­ge­ne, er mest ut­satt. De er mye ute på byen, tref­fer alle mu­li­ge men­nes­ker, også folk som kan ut­nyt­te dem. Og de er på so­sia­le medi­er. Jeg ber dem tone ned ak­ti­vi­te­ten der. De skal ikke opp­da­te­re sta­tus og geotag­ge, selv om man­ge sy­nes det er stas å for­tel­le en hel ver­den at de er på vei til St. Tro­pez.

Økt uro i Sve­ri­ge

Ny­he­ten om at An­ne-Eli­sa­beth Ha­gen (68) for­svant fra sitt hjem 31. ok­to­ber har ført til nye hen­ven­del­ser om sik­ker­hets­til­tak i Sve­ri­ge.

– De sis­te da­ge­ne har vi blitt kon­tak­tet av folk som spør om det er yt­ter­li­ge­re ting de bør ten­ke på, for­tel­ler Dick Malm­lund.

Han pe­ker på at én ting er ve­sent­lig end­ret:

– Tid­li­ge­re kun­ne kid­nap­per­ne ald­ri føle seg tryg­ge når de skul­le ta imot løse­pen­ge­ne. Det var dét po­li­ti­et tok Wes­ter­bergs og Bengts­sons kid­nap­pe­re på. Men med da­gens krypto­va­lu­ta fin­nes in­gen for­mell over­le­ve­ring, og de vans­ke­li­ge å spo­re. Det­te er den frem­ti­den vi kom­mer til å se.

Me­ner rike nord­menn er nai­ve

John­ny Bren­na var spa­ner i Oslo-po­li­ti­et i 13 år. Han me­ner rike nord­menn er nai­ve på hvor ut­sat­te de er for den­ne ty­pen kri­mi­na­li­tet.

– Så len­ge ting ikke skjer, sen­ker vi guar­den og ten­ker ikke mye på det. Det gjør oss vel­dig ut­satt, me­ner han.

Alle har over­le­vel­ses­rom. I alle fall mine kun­der. Dick Malm­lund, sik­ker­hets­eks­pert

FOTO: STEIN J.BJØR­GE

Dick Malm­lund har an­sva­ret for å tryg­ge Sve­ri­ges ti ri­kes­te fa­mi­li­er. Han me­ner de­res be­hov for sik­ker­hets­tje­nes­ter er re­elt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.