Trump må va­ere mind­re naiv nes­te gang

Aftenposten - - Leder& kommentar -

Nord-Koreas dik­ta­tor Kim Jong-un har va­ert i Bei­jing. Et av rei­sens for­mål var åpen­bart å sik­re seg rygg­dek­ning fra sin ki­ne­sis­ke kol­le­ga, Xi Jin­ping, foran et nytt topp­møte med USAs pre­si­dent Do­nald Trump.

Et slikt topp­møte ven­tes å bli kunn­gjort når som helst. Fa­ren er at det blir like pran­gen­de og inn­holds­tomt som det førs­te, som fant sted i Sin­ga­po­re i juni i fjor. Der­fra kom det sto­re ord og enda stør­re medie­dek­ning.

Det enes­te po­si­ti­ve re­sul­ta­tet var det umid­del­ba­re: De to le­der­ne frem­sto som ven­ner, i ste­det for på ran­den av en krig de selv had­de trom­met opp til.

Kim Jong-uns løf­ter om fred og atom­ned­rust­ning på den kore­ans­ke halv­øyen lig­net der­imot mis­ten­ke­lig på dem hans far, Kim Jong-il, ga i sin tid. Han inn­frid­de dem ald­ri. Ty­der noe på at søn­nen har and­re og bed­re in­ten­sjo­ner?

Tvert imot, i nytt­års­ta­len gjor­de Kim det klart at Nord-Korea ikke vil rus­te ned «en­si­dig». Alle hans ma­nøv­rer ty­der på at han vil be­hol­de atom­ra­ket­te­ne han har un­der ut­vik­ling.

Noe an­net vil­le også va­ere ulo­gisk. Kim le­der tro­lig ver­dens mest bru­ta­le re­gi­me, en kom­bi­na­sjon av kom­mu­nis­tisk dik­ta­tur og fa­mi­lie­dy­nas­ti.

Han vet at atom­vå­pen er hans bes­te ga­ran­ti for å be­hol­de mak­ten.

Selv om Kim tro­lig ald­ri vil gi opp sine atom­vå­pen, kan det va­ere nyt­tig med fle­re sam­ta­ler

En ame­ri­kansk «sik­ker­hets­ga­ran­ti» kan bli brutt, noe and­re dik­ta­to­rer har opp­levd. Ut fra hva som er kjent, opp­nåd­de Trump in­gen­ting i Sin­ga­po­re, selv om han fei­ret mø­tet som en stor sei­er.

Kim opp­nåd­de der­imot at det in­ter­na­sjo­na­le pres­set mot ham ble be­trak­te­lig re­du­sert. I ste­det for å frem­stå som den skur­ken han er, kun­ne han sole seg i den ame­ri­kans­ke pre­si­den­tens glans, el­ler sna­re­re hans god­ord.

Trump snak­ket blant an­net om Kims «sto­re ta­len­ter» og «gode ev­ner som for­hand­ler», og der var han for én gangs skyld in­ne på noe.

Kim har fort­satt godt grep om Trump. Han sen­der den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten smi­gren­de brev, sam­ti­dig som hans folk an­kla­ger den ame­ri­kans­ke re­gje­rin­gen for mang­len­de frem­skritt i freds­pro­ses­sen. Han vet hvor svak Trump er for smi­ger.

Selv om Kim tro­lig ald­ri vil gi opp sine atom­vå­pen, kan det va­ere nyt­tig med fle­re sam­ta­ler som re­du­se­rer spen­nings­ni­vå­et. Et nytt topp­møte kan va­ere av det gode hvis det er bed­re for­be­redt og har kon­kre­te mål, for ek­sem­pel et rea­lis­tisk og etter­prøv­bart vei­kart til ned­rust­ning.

Men et nytt topp­møte kan også bi­dra til for­ver­ring. Kim kan få an­led­ning til å rus­te opp i ly av enda mer tomt snakk.

Og hva skjer den da­gen Trump skjøn­ner at han er blitt lurt?

Topp­mø­tet mel­lom Kim Jong-un og Do­nald Trump i juni 2018 ga få re­sul­ta­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.