I Oslo vil syv av ti be­hol­de Ul­le­vål

Syv av ti Oslo­bo­ere øns­ker å be­hol­de Ul­le­vål syke­hus. Det er klart fler­tall i alle par­ti­er, vi­ser en ny me­nings­må­ling.

Aftenposten - - Forside - Tho­mas Spen­ce, Alf Ole Ask og Hil­de Lund­gaard

– Re­sul­ta­tet er ty­de­li­ge­re for Ul­le­vål syke­hus enn jeg had­de trodd, sier ak­sjons­le­der Lene Haug.

Le­der i Redd Ul­le­vål syke­hus, Lene Haug, sier det er et me­get gle­de­lig re­sul­tat at 70 pro­sent av Oslo-bor­ger­ne vil be­hol­de Ul­le­vål syke­hus. – Det er i tråd med det vi mer­ker når vi er ute og snak­ker med folk, men re­sul­ta­tet er nok ty­de­li­ge­re for Ul­le­vål syke­hus enn jeg had­de trodd, sier hun til Af­ten­pos­ten.

Hun leg­ger til at de som står bak Redd Ul­le­vål over tid ser at Ul­le­vål vin­ner opp­slut­ning.

– Vi hå­per på en rask av­kla­ring, slik at man kan star­te plan­leg­ging av Ul­le­vål­al­ter­na­ti­vet, leg­ger hun til.

I un­der­sø­kel­sen, som er fi­nan­siert av Pax for­lag, er et re­pre­sen­ta­tivt ut­valg på 600 per­soner over 18 år spurt. Det har len­ge vært sterkt en­ga­sje­ment rundt hvor

Oslos nye syke­hus skal byg­ges.

Hel­se Sør-Øst ved­tok i juni å gå vi­de­re med pla­ne­ne om å leg­ge ned Ul­le­vål og å byg­ge et nytt syke­hus på Gau­stad og et på Aker.

Ap og Høy­re had­de fler­tall i det for­ri­ge by­sty­ret. Men etter høs­tens valg har par­ti­ene som øns­ker be­va­ring av Ul­le­vål, fler­tall med til­sam­men 32 av 59 se­ter i Oslo by­sty­re.

I alle par­ti­er er det, iføl­ge må­lin­gen, klart fler­tall for å be­hol­de Ul­le­vål syke­hus, størst i Rødt, Sp og SV:

Le­der i Oslo Ap, Fro­de Ja­cob­sen, sier Ap er be­kym­ret for ka­pa­si­te­ten i Oslo, og at det vik­tigs­te for par­ti­et er å sik­re et nytt syke­hus for hele Gro­rud­da­len på Aker.

– Tal­le­ne over­ras­ker meg ikke. Vår red­sel er at du ikke får Aker syke­hus ved å be­hol­de Ul­lav­ål og Gau­stad. Men det er Aps stor­tings­grup­pe som skal av­gjø­re det­te, sier han.

Al­le­re­de på over­tid

Af­ten­pos­ten har bedt helse­mi­nis­ter Bent Høie kom­men­te­re må­lin­gen. I ste­det sva­rer stats­sek­re­tær An­ne Grethe Er­land­sen (H) føl­gen­de i en e-post:

« Jeg for­står godt at folk i Oslo er gla­de i Ul­le­vål syke­hus. Men skal vi sik­re et godt syke­hus­til­bud til inn­byg­ger­ne i ho­ved­sta­den og res­ten av lan­det, tren­ger vi nye, mo­der­ne bygg og økt ka­pa­si­tet. Ul­le­vål syke­hus er i vel­dig dår­lig for­fat­ning.»

Nye Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus hand­ler om «å leg­ge til ret­te for å ut­vik­le tje­nes­te­ne», skri­ver stats­sek­re­tæ­ren.

« Nytt ut­styr, mo­der­ne lo­ka­ler og nye di­gi­ta­le løs­nin­ger vil kom­me både pa­si­en­ter og an­sat­te til gode. Vi er al­le­re­de på over­tid med tan­ke på be­folk­nings­ut­vik­lin­gen i Oslo og med tan­ke på standarden på en del av syke­hus­byg­ge­ne i Oslo. Vi har ikke tid til nye, lang­va­ri­ge run­der om plas­se­ring av det nye syke­hu­set.»

Parts­inn­legg

Opp­drags­gi­ver for må­lin­gen er Pax for­lag, som ny­lig har ut­gitt pro­fes­sor Ru­ne Slag­stads bok Spil­let om Ul­le­vål syke­hus. Slag­stad har vært en svært ty­de­lig mot­stan­der av å leg­ge ned Ul­le­vål. Det sam­me er for­leg­ger og ho­ved­ak­sjo­nær i Pax, Bjørn Smith-Si­mon­sen, som har be­talt må­lin­gen. Han leg­ger ikke skjul på at den er å reg­ne som et parts­inn­legg.

– Hva hvis re­sul­ta­tet had­de blitt et an­net enn dere øns­ket?

– Det var vi egent­lig ald­ri i tvil om, sier han.

I un­der­sø­kel­sen ble re­spon­den­te­ne spurt i hvil­ken grad de har fulgt med i den lang­va­ri­ge de­bat­ten om Ul­le­våls frem­tid. Sva­re­ne vi­ser at de som har fulgt de­bat­ten best, i størst grad er eni­ge i at syke­hu­set bør be­hol­des.

Foto: Fred­rik Hagen

Til­hen­ger­ne av Ul­le­vål syke­hus har ofte tatt til ga­te­ne, se­nest ons­dag i for­ri­ge uke. En ny må­ling be­kref­ter stor fol­ke­lig støt­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.