Nek­tet inn­syn i re­fe­rat. Nå sier Haug­lie det ikke fins.

Først nek­tet de­par­te­men­tet Af­ten­pos­ten inn­syn i re­fe­ra­tet fra mø­tet mel­lom stats­råd An­ni­ken Haug­lie og Nav-di­rek­tør Si­grun Vå­geng. Så sva­rer Haug­lie Stor­tin­get at det ikke fin­nes re­fe­rat fra det mø­tet.

Aftenposten - - Forside - Tho­mas Spen­ce

Af­ten­pos­ten øns­ket inn­syn i re­fe­ra­tet fra et møte mel­lom stats­råd An­ni­ken Haug­lie og Nav-di­rek­tør Si­grun Vå­geng.

Iden­ne dypt al­vor­li­ge sa­ken prø­ver re­gje­rin­gen å hol­de til­ba­ke sen­tra­le do­ku­men­ter som kan av­dek­ke hvor­dan og hvor­for Nav-skan­da­len kun­ne skje, og hvor­for Haug­lie bruk­te så lang tid til å hand­le. Det er lite til­lit­vek­ken­de, sier SVs Fred­dy André Øv­ste­gård, SVs med­lem i Stor­tin­gets kon­troll­ko­mi­té.

Haug­lie har sagt at «den sto­re alar­men» om Nav-skan­da­len gikk 30. au­gust i år.

Da in­for­mer­te Nav Ar­beids­de­par­te­men­tet for førs­te gang om at eta­tens feil­prak­sis var langt mer al­vor­lig, og at det var stor ri­si­ko for at fle­re har fått urik­ti­ge straffe­dom­mer.

Men fle­re per­soner ble li­ke­vel urik­tig dømt og satt i feng­sel mel­lom 30. au­gust og 25. ok­to­ber. Den­ne da­gen møt­tes An­ni­ken Haug­lie og Nav-di­rek­tør Si­grun Vå­geng, ho­ved­per­sone­ne i his­to­ri­ens kan­skje størs­te retts­skan­da­le i Nor­ge, for førs­te gang an­sikt til an­sikt.

Man­ge spørs­mål

Hva snak­ket de om? Ble noen vik­ti­ge si­der av sa­ken ikke tatt opp? Hva ble de eni­ge om? Hva be­stem­te de skul­le gjø­res? Det er noen av de man­ge spørs­må­le­ne op­po­si­sjo­nen og of­fent­lig­he­ten stil­ler seg.

7. no­vem­ber ba Af­ten­pos­ten om inn­syn i saks­pa­pir og re­fe­rat fra mø­tet 25. ok­to­ber. De­par­te­men­tet sa nei.

«Saks­do­ku­men­ter som om­fat­tes av ditt inn­syns­krav er unn­tatt of­fent­lig­het, jf. of­fent­leg­lova § 14 førs­te ledd. Mer­of­fent­lig­het er vur­dert.», skri­ver eks­pe­di­sjons­sjef Tom Gul­lik­sen i av­sla­get.

§ 14 om­hand­ler do­ku­ment som or­ga­net har ut­ar­bei­det for sin egen in­ter­ne saks­for­be­re­del­se. For­må­let med Of­fent­lig­hets­lo­ven «er å leg­gje til ret­te for at of­fent­leg verk­semd er open og gjen­nom­sik­tig, for slik å styr­kje in­for­ma­sjons- og yt­rings­fri­dom­men, den de­mo­kra­tis­ke del­ta­kin­ga, retts­trygg­lei­ken for den en­kel­te, til­li­ten til det of­fent­li­ge og kon­trol­len frå ål­men­ta.»

«Mer­of­fent­lig­het er vur­dert» er en be­stem­mel­se i lo­ven som åp­ner for økt of­fent­lig­het, og sier at det of­fent­li­ge or­ga­net bør gi inn­syn der­som «hen­sy­net til of­fent­leg inn­syn vei­er tyng­re enn be­ho­vet for unn­tak.»

I av­sla­get skri­ver de­par­te­men­tet at det også har fore­tatt den­ne eks­tra vur­de­rin­gen, av et do­ku­ment som alt­så ikke fin­nes.

Det­te reagerte fle­re i Stor­tin­gets kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­té på, og SV ba stats­rå­den om inn­syn i alle re­fe­rat og saks­pa­pir fra mø­ter knyt­tet til Nav-skan­da­len.

–Har vært fle­re mø­ter, men in­gen re­fe­rat

– Det har vært gjen­nom­ført fle­re mø­ter om trygde­for­ord­nin­gen ar­tik­kel 21 mel­lom de

Det fin­nes etter all sann­syn­lig­het noe skrift­lig do­ku­men­ta­sjon fra mø­tet. Vi god­tar ikke at vi ikke får svar og inn­syn i alle do­ku­men­ter i en så al­vor­lig sak

Fred­dy André Øv­ste­gård, SVs med­lem i Stor­tin­gets kon­troll­ko­mi­té

par­te­men­tet og di­rek­to­ra­tet etter at di­rek­to­ra­tet hen­vend­te seg førs­te gang til de­par­te­men­tet om mu­lig feil prak­ti­se­ring. Det er ikke ut­ar­bei­det re­fe­ra­ter fra dis­se mø­te­ne, svar­te Haug­lie over­ras­ken­de.

Det be­tyr at de­par­te­men­tet har av­slått Af­ten­pos­tens be­gjæ­ring om inn­syn – etter an­gi­ve­lig å ha vur­dert hen­sy­net som ta­ler for mer­of­fent­lig­het – uten at do­ku­men­tet det drei­er seg om fin­nes.

Det sis­te stil­ler SV seg tvi­len­de til. Blant an­net for­di en lig­nen­de si­tua­sjon opp­sto un­der stri­den om om­or­ga­ni­se­rin­gen av Sta­tis­tisk sen­tral­byrå for to år si­den, og som før­te til at fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen måt­te gi ut de­par­te­men­tets egne re­fe­rat fra vik­ti­ge mø­ter.

Nå ber SV res­ten av kon­troll­ko­mi­te­en om å stil­le seg bak et krav til Haug­lie om å ut­le­ve­re alt som fin­nes av per­son­li­ge, ufor­mel­le el­ler in­ter­ne re­fe­rat fra mø­tet.

– Det fin­nes etter all sann­syn­lig­het noe skrift­lig do­ku­men­ta­sjon fra mø­tet. Vi god­tar ikke at vi ikke får svar og inn­syn i alle do­ku­men­ter i en så al­vor­lig sak, sier Øv­ste­gård.

Af­ten­pos­ten har bedt de­par­te­men­tet vur­de­re av­sla­get på nytt, men ikke fått svar selv om lo­vens svar­frist er ut­løpt.

Po­li­tisk le­del­se i de­par­te­men­tet gjor­de seg ikke til­gjen­ge­li­ge for in­ter­vju i går. På spørs­mål om hvor­dan de­par­te­men­tet prak­ti­se­rer Of­fent­lig­hets­lo­ven, og hvor­dan det kan av­slå inn­syn i et re­fe­rat som de se­ne­re hev­der ikke ek­sis­te­rer, sva­rer de­par­te­men­tets eks­pe­di­sjons­sjef Tom Gul­lik­sen gjen­nom en e-post sendt fra se­nior­råd­gi­ver Han­ne Ten­fjord Skod­je:

«De­par­te­men­tet ga av­slag på inn­syn i spørs­mål om ’ saks­pa­pi­rer/re­fe­rat’ fra mø­tet 25.10.19. Saks­do­ku­men­tet er unn­tatt of­fent­lig­het med hjem­mel i Of­fent­leg­lova 14 førs­te ledd. Mer­of­fent­lig­het er vur­dert. At det ikke er la­get re­fe­rat fra mø­tet, var opp­lys­nin­ger de­par­te­men­tet var på vei til å sva­re kon­troll­ko­mi­te­en, og vi sva­rer som ho­ved­re­gel Stor­tin­get først, selv om pres­se stil­ler de sam­me spørs­må­le­ne. Det ble gjort også i den­ne sa­ken.»

Foto: Fred­rik Hagen

25. ok­to­ber møt­tes stats­råd An­ni­ken Haug­lie (bil­det) og Nav-di­rek­tør Si­grun Vå­geng førs­te gang for å drøf­te Nav-skan­da­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.