Får kri­tikk for å slø­se bort pen­ger på kunst

– Tøys og slø­sing med skatte­be­ta­ler­nes pen­ger, sier trans­port­po­li­tisk tals­mann i Frp.

Aftenposten - - Forside - Ma­ria T. Pettrém

Ba­ne Nors nye brann­tog i Oslo skal få sta­sjons­bygg til 60 mil­lio­ner kro­ner. Frp rea­ge­rer på penge­bru­ken.

Iau­gust 2020 får Oslo et nytt brann- og red­nings­tog. To­get skal være i kon­stant be­red­skap og skal dri­ve red­nings­ar­beid ved ulyk­ker i tun­ne­ler med røyk­ut­vik­ling el­ler brann.

Til det nye red­nings­to­get skal det byg­ges en egen sta­sjon ved Oslo S, der to­get skal stå par­kert. I den an­led­ning har Ba­ne Nor og kon­su­lent­sel­ska­pet COWI en­ga­sjert ar­ki­tekt­fir­ma­et Pir 2 for å teg­ne ta­k­over­byg­get, som to­get skal stå un­der.

Pris­lap­pen på pro­sjek­tet er i over­kant av 60 mil­lio­ner kro­ner.

An­legg i Lo­da­len

Det fin­nes ikke et til­sva­ren­de brann- og red­nings­tog i Oslo i dag, men et ber­gings­tog står par­kert i Lo­da­len. Der har Ba­ne Nor al­le­re­de en stor opp­var­met tog­s­tall, i til­legg til fle­re sto­re uten­dørs­ga­ra­sjer. Dis­se an­leg­ge­ne lig­ger kun 1,3 kilo­me­ter i luft­lin­je unna den nye sta­sjo­nen som skal byg­ges på Oslo S. – Hvor­for kan ikke lo­ka­le­ne i Lo­da­len be­nyt­tes frem­for å bru­ke 60 mil­lio­ner kro­ner på å byg­ge nytt?

– Et ve­sent­lig pre­miss for den nye sta­sjo­nen er at det­te to­get skal ha rask ut­ryk­nings­tid i alle ret­nin­ger ut fra Oslo S. Det var vik­tig å sik­re en plas­se­ring som gjør at re­spons­ti­den er så kort som mu­lig, sier Har­ry Korslund, kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i Ba­ne Nor. – Har dere er­fa­ring med at re­spons­ti­den fra Lo­da­len er for lang?

– Nei, det har ikke vært et tema el­ler et er­fa­rings­mes­sig pro­blem, men vi må plan­leg­ge ut ifra hva som er mest hen­sikts­mes­sig og hva som sik­rer kor­test mu­lig re­spons­tid, i alle him­mel­ret­nin­ger, til alle ti­der av døg­net, sier Korl­sund.

«Lan­ter­nen»

Det nye over­byg­get skal lig­ge gans­ke tett inn­til det som skal bli Ba­ne Nors ho­ved­kvar­ter. Over­byg­get blir 84 me­ter langt og skal byg­ges pa­ral­lelt med Scwei­gaard gate 35–51, like øst for Nord­en­ga bro. Det blir der­for godt syn­lig fra Ba­ne Nors ho­ved­kon­tor i Schwei­gaards gate 33.

COWI be­skri­ver byg­get som «et slags kunst­verk».

Si­vil­ar­ki­tekt Ha­rald Stør­mer Thau­low fra Pir2, som har teg­net det nye over­byg­get, sier at Ba­ne Nor «var opp­tatt av å få et bygg de kan være stol­te av».

Korslund i Ba­ne Nor un­der­stre­ker at 60 mil­lio­ner kro­ner er kost­nads­ram­men for hele pro­sjek­tet, og om­fat­ter både jern­bane­tek­nisk ar­beid samt selve over­byg­get. Hoved­hen­sik­ten med over­byg­get er å be­skyt­te to­get og ut­styr mot vær og vind.

– I til­legg har vi øns­ket oss en gjen­nom­tenkt ut­for­ming. Vi kun­ne ha byg­get noe

i bølge­blikk, noe grått og kje­de­lig, men det øns­ket vi ikke på Nor­ges størs­te tog­sta­sjon hvor tu­sen­vis av men­nes­ker pas­se­rer hver dag, sier Korslund. – Hvor­dan kan dere for­sva­re å bru­ke 60 mil­lio­ner kro­ner på et prakt­bygg som vil være lite syn­lig for oslo­folk flest?

– Man­ge tu­sen men­nes­ker vil se det­te hver dag, spe­si­elt de som rei­ser inn og ut av Oslo S med tog i østgående ret­ning. Det vil også være syn­lig fra Os­lo­gate, en­kel­te ste­der i Scwei­gaards gate og fra bro­en. Der­for skyl­der vi Oslo å lage noe litt gjen­nom­tenkt. Men jeg vil nok ikke kal­le det­te et prakt­bygg. Det vik­tigs­te er funk­sjon, sier Korslund.

Fre­det kul­tur­min­ne

For å få lov til å gjen­nom­føre sta­sjo­nen har Ba­ne Nor søkt dis­pen­sa­sjon hos Riks­an­tik­va­ren. Det er for­di om­rå­det der sta­sjo­nen skal byg­ges lig­ger in­nen­for det fre­de­de kul­tur­min­net «Mid­del­al­der­byen Oslo», og er der­for be­skyt­tet av kul­tur­minne­lo­ven. Ba­ne Nor fikk li­ke­vel til­la­tel­se av Riks­an­tik­va­ren til å gjen­nom­føre til­ta­ket mot at Norsk insti­tutt for kul­tur­minne­forsk­ning (NIKU) fore­tar ar­keo­lo­gis­ke un­der­sø­kel­ser.

Korslund un­der­stre­ker at Ba­ne Nor har full opp­merk­som­het på ri­si­ko­en for å stø­te på kul­tur­min­ner. Der­for vil kom­pe­ten­te fag­folk være in­volvert i hele bygge­pro­ses­sen.

– Me­nings­løst

– Det er ty­de­lig­vis på tide at Ba­ne Nor tar inn­over seg at da­gens re­gje­ring er opp­tatt av å få mest mu­lig sam­ferd­sel for pen­ge­ne, sier Mor­ten Stor­da­len, som er trans­port­po­li­tisk tals­mann i Frp.

Han rea­ge­rer sterkt på kost­na­den til den nye sta­sjo­nen.

– Min førs­te re­ak­sjon var «Hva er det­te for noe tull?». Hvis be­ho­vet for den nye sta­sjo­nen ikke er fag­lig be­grun­net, er det me­nings­løst å bru­ke 60 mil­lio­ner av skatte­be­ta­ler­nes pen­ger på en ar­ki­tekt­teg­net kunst­in­stal­la­sjon, sier Stor­da­len.

Han un­der­stre­ker at Ba­ne Nor har mer enn nok med å le­ve­re på sam­funns­opp­dra­get og byg­ge vel­fun­ge­ren­de in­fra­struk­tur slik at tog­rei­sen­de får et bed­re til­bud.

– Det er det pend­le­re flest er opp­tatt av, ikke kunst­in­stal­la­sjo­ner. Jeg tror jeg vil ha folk flest med meg på at det­te er tøys og slø­sing med skatte­be­ta­ler­nes pen­ger. Jeg kan fak­tisk ikke skjøn­ne at det er sant, sier en opp­gitt Stor­da­len.

– Det vi­su­el­le bør være un­der­ord­net

Også Sen­ter­par­ti­ets fi­nans­po­li­tis­ke tal­s­per­son Sig­bjørn Gjels­vik rea­ge­rer. Tid­li­ge­re i no­vem­ber kri­ti­ser­te han Ba­ne Nor for å set­te av 54 mil­lio­ner kro­ner til merke­vare­byg­ging.

– Det­te er en kon­struk­sjon som først og fremst skal iva­re­ta en funk­sjon, og da me­ner jeg den vi­su­el­le ut­for­min­gen bør være un­der­ord­net hvis det kan bi­dra til å hol­de kost­na­de­ne nede, sier Gjels­vik.

Gjels­vik un­der­stre­ker at han ikke kjen­ner de­tal­je­ne i den­ne sa­ken, men me­ner det­te vir­ker som nok et ek­sem­pel på at man bur­de tenkt seg om en gang til.

– Ge­ne­relt bør man un­der­sø­ke grun­dig hvor­vidt det er mu­lig å ut­nyt­te ek­sis­te­ren­de in­fra­struk­tur frem­for å byg­ge nytt, sier Gjels­vik.

By­rå­det øns­ket grønt­om­rå­de

By­rå­det i Oslo øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken da den frem­de­les lig­ger til be­hand­ling hos Plan- og byg­nings­eta­ten (PBE). Men i et nytt brev sig­nert Han­na E. Mar­cus­sen (MDG), by­råd for by­ut­vik­ling, kom­mer det frem at Mar­cus­sen ak­sep­te­rer at Ba­ne Nor tren­ger det git­te om­rå­det til sitt nye red­nings­tog.

I ut­gangs­punk­tet øns­ket hun at area­let ble om­dis­po­nert til grønt­for­mål.

Vi­de­re i bre­vet un­der­stre­ker Mar­cus­sen at det må leg­ges til ret­te for gjen­åp­ning av Ho­vin­bek­ken.

«For øv­rig har jeg en for­vent­ning om at Ba­ne Nor, ut­over det­te pro­sjek­tet, bid­rar med me­re grønt­are­al og bekke­åp­nin­ger i Oslo S-om­rå­det», skri­ver hun vi­de­re.

Red­nings­to­get får sitt eget over­bygg ved Oslo S fra 2020.

Foto: Pir 2

Slik vil over­byg­get til det nye brann- og red­nings­to­get på Oslo S se ut, iføl­ge skis­se­ne. Det nye ta­k­over­byg­get vil ly­se i mør­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.