An­sat­te i pleie og om­sorg er mest ut­satt for vold og trus­ler

Pleie- og om­sorgs­ar­bei­de­re er mer ut­satt for vold og trus­ler enn noen and­re yr­kes­grup­per. In­klu­siv po­li­ti og feng­sels­an­sat­te.

Aftenposten - - Forside - Kjersti Nipen, Nina Selbo Torset og Ti­ne Dom­me­rud

– Vi skal ha null­to­le­ran­se for det­te, sier Tru­de Voll­heim i Ar­beids­til­sy­net.

Man skal ikke bli vant til å bli ut­satt for vold og trus­ler. In­gen skal bli ut­satt for det på jobb. ” Tru­de Voll­heim, di­rek­tør i Ar­beids­til­sy­net

Over 31 pro­sent mel­der at de har vært ut­satt for vold og trus­ler det sis­te året. Det er mer enn både po­li­ti, feng­sels­an­sat­te, syke­hus­an­sat­te og folk som job­ber med so­si­al om­sorg i for ek­sem­pel NAV.

Ar­beids­til­sy­net har de sis­te åre­ne der­for hatt mål­ret­tet inn­sats mot hel­se- og om­sorgs­sek­to­ren.

– Det­te er ikke den en­kel­te an­sat­tes pro­blem, det er et ar­beids­miljø­pro­blem. Det er vik­tig at ar­beids­gi­ver­ne tar det an­sva­ret, sier Tru­de Voll­heim, di­rek­tør i Ar­beids­til­sy­net.

Man­ge av syke­plei­er­ne Af­ten­pos­ten har in­ter­vju­et om syke­hjems­vol­den, ut­tryk­ker at de ven­ner seg til mye av den mil­de­re vol­den, som kly­ping, spyt­ting og det å bli kalt styg­ge ting. Slik skal det ikke være, un­der­stre­ker Ar­beids­til­sy­net.

– Man skal ikke bli vant til å bli ut­satt for vold og trus­ler. In­gen skal bli ut­satt for det på jobb. Det er in­gen «ned­re gren­se» for hva som er ak­sep­ta­belt. Litt er ikke greit. Vi har sett at det­te kan få tra­gis­ke kon­se­kven­ser og skal ha null­to­le­ran­se for vold og trus­ler, sier Voll­heim.

Ar­beids­til­sy­net ser at noen ri­siko­si­tua­sjo­ner går igjen. Det kan være natte­vak­ter og alene­ar­beid, en­ten man er ale­ne på nat­ten el­ler ale­ne på tur med en be­bo­er.

– Å ten­ke gjen­nom byg­nings­mes­si­ge for­hold kan være vik­tig. Hvis an­sat­te opp­hol­der seg ale­ne med en tredje­per­son som kan ut­age­re, må man ten­ke gjen­nom hvor­dan man kan sik­re seg en røm­nings­vei ut. Og er det mu­lig for kol­le­ger å ha inn­syn i hva som skjer? Har man alar­mer for å gi mel­ding om at en tren­ger hjelp? Den ty­pen ting ser vi kan for­bed­res på man­ge ar­beids­plas­ser, sier Voll­heim.

Hun opp­ford­rer ar­beids­gi­ve­re til å gjen­nom­føre opp­læ­ring og kon­kre­te øvel­ser.

– Øv! Det bør være like na­tur­lig å øve på sli­ke si­tua­sjo­ner som på brann. Med prak­tisk øvel­se vet man i mye stør­re grad hva man skal gjø­re. Hvem man rin­ger, hvor­dan man gir and­re be­skjed om at man er i en vans­ke­lig si­tua­sjon og lig­nen­de. Det­te kan man ikke lese seg til.

Må rap­por­te­re alt som skjer

Tru­de Voll­heim me­ner det er vik­tig å rap­por­te­re alt av vold og trus­sel­si­tua­sjo­ner.

– Både for at ar­beids­gi­ver­ne skal kun­ne føl­ge opp de kon­kre­te hen­del­se­ne og for å få syn­lig­gjort hvil­ke ut­ford­rin­ger det er i det­te yr­ket.

I Ar­beids­til­sy­nets rap­port om vold og trus­ler i kom­mu­na­le hel­se- og so­sial­tje­nes­ter fra 2017 kom­mer det frem at det er stor un­der­rap­por­te­ring av av­vik.

Vold og trus­ler an­ses som «en del av job­ben» og har sam­men­heng med pa­si­en­te­nes syk­dom. Det er hel­ler ikke alle som vet hvor­dan de skal mel­de et av­vik el­ler hvor­for.

– Hvis vi ikke vet om det, er det vans­ke­lig å få kart­lagt det. Over­sikt er vik­tig for å få kunn­skap om al­vor­lig­hets­gra­den og om­fan­get av til­fel­le­ne, slik at de kan set­te inn fore­byg­gen­de til­tak, på­pe­ker Voll­heim.

Ar­beids­til­sy­nets in­spek­tø­rer er­far­te også at man­ge an­sat­te har en til­leggs­ut­ford­ring for­di ar­bei­det er så emo­sjo­nelt be­las­ten­de.

I fle­re av virk­som­he­te­ne rap­por­te­res det at fore­byg­gen­de ar­beid blir ned­prio­ri­tert på grunn av mang­len­de tid, pen­ger og kom­pe­tan­se.

Foto: Sig­ne Dons

Det bor 40.000 per­soner på 942 uli­ke syke­hjem over hele lan­det. Fire av fem be­bo­ere har hjerne­syk­dom­men de­mens.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.