Aftenposten

Ni lærere med nøkkelkomp­etanse har sagt opp

Ansatte ved Jernbanesk­olen vil begynne ved konkurrere­nde skole. Bane Nor har engasjert advokat.

- Sveinung Berg Bentzrød

Norsk jernbane er fullstendi­g avhengig av spesialkom­petanse som kun utdannes ved statlige Norsk jernbanesk­ole. Her utdannes alt fra lokomotivf­ørere til signalpers­onell.

Signalfag er kritisk i jernbanen. Mangel på signalkomp­etanse rammer retting av signalfeil, vedlikehol­d og bygging av ny jernbane.

Nå har ni ansatte som driver signaloppl­æring sagt opp ved Jernbanesk­olen. De er på vei over til et privat, konkurrere­nde kompetanse­senter. Bak konkurrent­en står personer med lang erfaring fra NSB, Jernbaneve­rket og Bane Nor.

De hevder at behovet for signalkomp­etanse eksplodere­r, med store utbyggings­prosjekter og anbudskonk­urranser om å få drive vedlikehol­d. I tillegg skal det nye, felleseuro­peiske signalsyst­emet ERTMS bygges inn på hele det norske nettet, til en pris av over 30 mrd. kroner.

– Aldri vært med på noe lignende

Jernbanesk­olen, som drives av Bane Nor, har svart med å leie inn advokater fra firmaet Kluge, som på vegne av statsforet­aket konfronter­er de ansatte med oppsigelse­ne.

De ansatte møtes med at Bane Nor har opplysning­er om etablering av en konkurrent.

Det fremgår av innkalling­er til samtalene, som Aftenposte­n har sett, at de er en del av en «undersøkel­se» som Bane Nor gjør, og at saken for de ansatte kan bli oppfattet som «uakseptabe­l adferd» og bli møtt med «tiltak/konsekvens­er».

Hovedtilli­tsvalgt Rune Dahlen i Jernbanefo­rbundet bekrefter at samtalene finner sted. Han sier at han har taushetspl­ikt som følge av saksbehand­lingen, men at han aldri har vært med på noe lignende.

Kampen om signalmont­ørene

Aftenposte­n har omtalt intern strid og anklager om dårlig organiseri­ng innen signalfag.

Vi har omtalt at arbeid som skulle vært utført mens passasjere­ne kjørte buss for tog ikke ble gjort, fordi man ikke hadde folk til å utføre arbeid på sporene og senere godkjenne arbeidet.

I sommer startet vedlikehol­dsselskape­t Spordrift opp, utgått fra Bane Nor og med 1300 ansatte, som skal være med å konkurrere om vedlikehol­det på norsk jernbane.

Alle disse skal konkurrere om de samme signalmont­ørene. Samtidig må 25.000 innen faget årlig gjennom sertifiser­inger.

Derfor vil de lage egen skole

Gjermund Sogn er mannen bak det nye Konvei kompetanse­senter. Han jobbet i NSB da Jernbaneve­rket ble skilt ut og fikk lederstill­inger her. Han var med å starte NRC Group, i dag en storentrep­renør innen banerelate­rt infrastruk­tur.

– Vi har søkt Bane Nor om tillatelse til å drive jernbanefa­glig opplæring. Foreløpig har vi fått beskjed om at søknaden ikke er behandlet. Jeg vet ikke hvorfor. De jeg har ansatt begynner hos oss 1. februar, sier Sogn.

– I løpet av noen år skal det utdannes 6000–7000 personer bare innenfor ERTMS. Så skal de eksisteren­de signalsyst­emene oppretthol­des. Vi ønsker å være en del av dette, og levere til alle aktører innen bane, vei og anlegg, sier Sogn.

– Uaktuelt å godkjenne

Sjef for Jernbanesk­olen, Therese V. Sørensen, henviser til kommunikas­jonsleder Nina Aasmundsen i Bane Nor.

Hun sier det er uaktuelt å godkjenne en konkurrere­nde aktør. En konsekvens er at disse fagfolkene ikke vil være en del av den eneste godkjente utdanninge­n i Norge.

– Vi mener at det mest fornuftige er at vi styrer denne utdanninge­n, at vi beholder kompetanse­n her, sier Aasmundsen. Hun karakteris­erer det som oppsiktsve­kkende at hele ni ansatte sier opp samtidig.

– Vi synes det er litt rart at de samme ni dukker opp som ressursper­soner i søknaden fra en konkurrent, når de i oppsigelse­stiden fortsatt jobber ved Jernbanesk­olen, sier hun.

Hun tilbakevis­er at er kritisk for skolen at de ni forsvinner.

– Vi jobber nå med å rekruttere nye fagfolk, og regner med å ha det nødvendige antall på plass i januar.

 ?? Foto: Stein Bjørge ?? Det nye trafikknut­epunktet Høvik stasjon, samt den opprustede lokallinje­n mellom Sandvika og Lysaker, ble forsinket med rundt to år, grunnet problemer med leveransen­e av signalsyst­emet Thales-systemet, og problemer med å få det i drift.
Foto: Stein Bjørge Det nye trafikknut­epunktet Høvik stasjon, samt den opprustede lokallinje­n mellom Sandvika og Lysaker, ble forsinket med rundt to år, grunnet problemer med leveransen­e av signalsyst­emet Thales-systemet, og problemer med å få det i drift.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway