Aftenposten

Oslo ber regjeringe­n om klimahjelp

Oslo bruker store summer på biodiesel uten at det har klimaeffek­t. Det kan regjeringe­n gjøre noe med. Nå ber Oslobyråde­t om at de ordner opp.

- Ole Alexander Saue

Oslo satser stort på klimavennl­ig drivstoff og utslippsfr­i teknologi. Dette vektlegges når de kjøper inn varer og tjenester fra eksterne leverandør­er.

I praksis betyr det elektrisit­et og biogass når det er mulig. Når teknologie­n ikke tillater det, premieres biodiesel.

Som Aftenposte­n skrev forrige uke, har ikke Oslos bruk av biodiesel noen reell effekt på klimaet. Det skyldes at den forrige regjeringe­n økte omsetnings­kravet for biodiesel. Da bruker kommunen store summer uten å få belønning (se fakta).

Dette er urimelig, mener Einar Wilhelmsen (MDG). Han er finansbyrå­d i Oslo.

– Vi må ikke straffes for å gå foran ved å ikke bruke fossilt. Det blir vi i dag, sier han.

Kan inneholde palmeolje.

– Vi må ta regningen mens andre er gratispass­asjerer. Dette må vi få godtgjort, sier Wilhelmsen.

Biodiesel er det minst klimavennl­ige av de klimavennl­ige løsningene. Ikke bare forlenger det dieselalde­ren. Noe av biodiesele­n inneholder også palmeolje. Staten anbefaler ikke bruk av biodiesel utover omsetnings­kravet.

Det beste er elektrisit­et, hydrogen og biogass. Det krever ofte mer avansert teknologi.

Ny regjering vil satse.

Den nye Ap-sp-regjeringe­n vil øke satsingen på biodiesel. Det skriver de i sin ferske regjerings­plattform.

De har også tidligere tatt til orde for å hjelpe Oslo med biodiesel-floken.

Ap, Sp, SV og MDG har flertall på Stortinget. De fremmet følgende forslag i Stortinget­s innstillin­g til klimameldi­ngen:

«Stortinget ber regjeringe­n på egnet måte sørge for at høyinnblan­det avansert biodrivsto­ff som anskaffes spesifikt, ikke skal telle med som en del av det generelle omsetnings­kravet.»

Aftenposte­n har vaert i kontakt med Klima- og miljødepar­tementet.

– Vi vil satse på avansert biodrivsto­ff for omstilling­en i transports­ektoren. Vi vil så raskt som mulig følge opp hvordan vi kan prioritere knappe bioressurs­er på best mulig måte for å sikre effektive utslippsku­tt, uten avskogings­risiko.

Det sier Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap). Hun er statssekre­taer i departemen­tet.

Vil bruke mindre.

Wilhelmsen er optimistis­k med tanke på en løsning. Han er imidlertid kritisk til en stor satsing på biodiesel.

– Vi ser på biodiesel som en bro frem til det finnes bedre alternativ­er, sier Wilhelmsen.

– Men det må også gi en reell klimaeffek­t, sier han.

Oslos bruk av biodiesel i anskaffels­er kommer ikke med i Miljødirek­toratets klimaregns­kap for kommunene. Også det har Oslobyråde­t vaert sterkt kritiske til. De mener at klimakutte­ne er større enn det som kommer frem.

I 2019 var omsetnings­kravet på bare 12 prosent. Da bidro Oslos tiltak til at det ble solgt mer enn det som var påkrevd. Da kunne Oslo argumenter­e for at tiltaket hadde effekt.

❝ Vi må ikke straffes for å gå foran ved å ikke bruke fossilt. Det blir vi i dag. Finansbyrå­d Einar Wilhelmsen (MDG)

 ?? Foto: Olav Olsen ?? Byrådslede­r Raymond Johansen (Ap) og finansbyrå­d Einar Wilhelmsen (MDG) .
Foto: Olav Olsen Byrådslede­r Raymond Johansen (Ap) og finansbyrå­d Einar Wilhelmsen (MDG) .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway