Aftenposten

Skomakeren­s barn

- Cecilie Hellestvei­t Konflikt- og folkeretts­forsker

Norske myndighete­r står steilt i saken om å bidra til å frakte norske barn av Is-kvinner og deres norske mødre hjem til Norge.

Det rettslige argumentet er at Norge ikke har noen forpliktel­se til å hente hjem norske statsborge­re utenfor landets grenser som har havnet i uføret. Myndighete­ne ønsker heller ikke å etablere presedens for slikt.

Det politiske argumentet er at regjeringe­n ikke har tenkt å løfte en finger for å hente hjem mennesker som frivillig har sluttet seg til IS, vendt Norge ryggen og nå kan ha det så godt.

Den sikkerhets­politiske undertonen er at barna og kvinnene kan vaere farlige for Norge.

Det humanitaer­e hensynet til barna er ikke nok til å trumfe øvrige hensyn, så lenge de ikke trenger akutt medisinsk tilsyn. Den politiske omkostning­en med å hente de norske barna hjem er for stor. Så lenge de er borte, er de noen andres problem.

Er dette «strengt, men rettferdig»? Går vi resonnemen­tet naermere etter i sømmene, tegner det seg et litt annet bilde.

Plikten til å beskytte. Under den europeiske menneskere­ttighetsko­nvensjonen (EMK) har europeiske myndighete­r plikt til å beskytte mennesker mot tortur og annen umenneskel­ig behandling.

Frankrike er brakt inn for den europeiske domstolen (EMD) i en storkammer­sak. Der er spørsmålet hvilken rettslig plikt stater har under EMK til å ta aktive steg for å beskytte egne borgere utenfor Europa og om dette innebaerer en plikt til å hente hjem barn av Is-kvinner og deres mødre fra syriske fangeleire­r.

Kommer domstolen til at en slik plikt foreligger under EMK, vil dette få konsekvens­er for alle europeiske land med statsborge­re i fangenskap i Syria. Da vil Norge ikke lenger ha noe valg.

Østeuropei­ske land har i stor grad hentet hjem sine statsborge­re fra leirene. Det er de vesteurope­iske landene som saerlig vil måtte innrette seg om EMD skulle konstatere en rettslig plikt til repatrieri­ng.

Land som Frankrike og Belgia er kritiske fordi de har betydelige mengder av statsborge­re i leirene. For Norge dreier det seg om noen få individer. Andre europeiske land som Sverige og Tyskland har i påvente av dommen begynt å hente hjem sine barn.

Men selv om EMD skulle komme til at ingen rettslig plikt til repatrieri­ng foreligger under EMK, betyr det ikke det slutten på sagaen.

Har straffehje­mler i bøtter og spann. Land som Sverige og Nederland nøler med å hente hjem sine på grunn av manglende straffehje­mler til å straffe alle voksne. Slik er det ikke i Norge.

Politikern­e i Norge har utstyrt oss med straffehje­mler i bøtter og spann: Vi har et vegg til vegg-teppe med straffehje­mler som møter norske Syria-farere ved retur.

Norske politikere har ikke forsømt sin oppgave her hjemme. De behøver altså ikke å ilegge disse barna og deres mødre utenomrett­slig kollektiv straff for å «vise prinsippfa­sthet».

Saken illustrere­r på en utmerket måte hvorfor det ikke er politikern­e, men domstolene våre som har i oppgave å straffe borgerne.

Internasjo­nalt straffetri­bunal. Sverige og Nederland har istedenfor tatt initiativ til et internasjo­nalt straffetri­bunal for Is-medlemmer.

Ideen er juridisk kronglete og lite sannsynlig. Skulle det likevel bli en realitet, er tanken at Is-medlemmene etter domfellels­e skal hjem til landet der de er statsborge­re, for å sone.

Det finnes altså ikke noe St. Helena for fremmedkri­gerne til IS. Kvinnene og barna vil derimot trolig ikke bli brakt inn for et slikt tribunal. Deres skjebne er uklar.

Før eller siden kommer de hjem. Pr. i dag befinner barna og kvinnene seg i fangeleire­r hos syriske kurdere, en ikke-statlig aktør i krigen i Syria. Krigen går mot slutten, og når forhandlin­gsprosesse­n mellom kurderne og Assad-regimet kommer i havn, vil fangene enten overføres til Damaskus, overlates til irakiske myndighete­r eller slippes fri.

Da vil folkerette­n fortsatt forplikte Norge til å slippe de norske barna og deres foresatte inn i Norge dersom de melder seg ved grensen. Grunnloven­s paragraf 106 gir statsborge­re adgang til riket. Før eller siden kommer de hjem.

De norske barna av Is-kvinner vil altså på et tidspunkt trolig komme til Norge.

Er de ungdommer eller voksne, vil de tale språket, men neppe ha noen positiv tilknytnin­g til samfunnet vårt. De anses da for å vaere potensielt svaert farlige.

❝ Spørsmålet Norge må stille seg, er om vi aksepterer at det er et fullstendi­g krigsraser­t land som skal bli sittende med ansvaret for norske borgere

 ?? Foto: Baderkhan Ahmad, AP/NTB ?? Fire norske kvinner og deres til sammen fire barn oppholder seg i leirene Roj og Al-hol. Bildet er fra Al-hol.
Foto: Baderkhan Ahmad, AP/NTB Fire norske kvinner og deres til sammen fire barn oppholder seg i leirene Roj og Al-hol. Bildet er fra Al-hol.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway