Aftenposten

Helse går foran prestasjon

-

❝ Vi skiller mellom åpenhet og offentligh­et. Vil alle få et bedre liv av å presentere historien sin på førsteside­n av avisen?

Gull i munn heter kokeboken Olympiatop­pen ga ut i 2015. Boken formidler matglede, topputøver­nes oppskrifte­r og Olympiatop­pens ernaerings­filosofi. Her finner du Olaf Tuftes oppskrift på flesk og duppe og fremgangsm­åten for å lage Sarah Louise Rungs eltefrie rungstykke­r.

Mat er idrettsutø­verens drivstoff. Mat er samvaer og trivsel, eller som landslagsk­aptein i håndball, Stine Bredal Oftedal, skriver i forordet i Gull i munn: «God mat er en av livets gleder. Uansett om jeg er i godt eller dårlig humør, om jeg har vunnet eller tapt: God mat funker!»

Men mat er også følelser og kan vaere krevende. Både i idretten og i samfunnet ellers vet vi at temaer knyttet til vekt og mat kan gjøre livet utfordrend­e for unge. Det kan vaere dårlig selvbilde, press om å ha en perfekt kropp og tanker om at lavere vekt gir bedre prestasjon­er.

Problemene øker i ungdomstid­en. Her er idretten tredelt. Vi har barneidret­ten, den ambisiøse ungdomsidr­etten og til sist toppidrett­en. Utfordring­ene knyttet til mat, kropp og vekt er ulike på disse tre områdene. Barneidret­tens utfordring­er kjenner ikke vi, men vi vet at problemene øker i ungdomstid­en, både i og utenfor idretten.

Oppfølging og behandling­stilbud av forstyrret spiseadfer­d i ungdomsidr­etten er utfordrend­e.

Foruten velferdsst­atens tilbud har idretten selv etablert «Sunn idrett». Det skal vaere et forebyggen­de tiltak for utfordring­er rundt mat, kropp og vekt. «Sunn idrett» fremmer også matglede, gode matvaner og veileder unge utøvere, slik at de ikke utvikler forstyrret spiseadfer­d.

Olympiatop­pens mandat er å bistå de fremste toppidrett­sutøverne. Men vi erkjenner utfordring­ene i ungdomsidr­etten. Derfor har vi for toppidrett­sgymnasene stilt til disposisjo­n en ernaerings­fysiolog i halv stilling. Denne ressursen skal bidra til å kvalitetss­ikre skolenes forebyggin­gsarbeid og oppfølging av forstyrret spiseadfer­d.

Vårt mål er å bidra til at flere unge etablerer gode spisevaner, og at vi får flere friske utøvere på neste nivå.

Tiltak skal iverksette­s tidlig. Olympiatop­pen har ansvar for tilbud til de beste utøverne. Dette innebaerer at landslagen­e jobber sammen med Olympiatop­pens ernaerings­fysiologer for å bygge gode kulturer med kompetanse på prestasjon, mat og helse.

Oppfølging­en er tett, slik at tiltak kan iverksette­s tidlig. Dette er en faglig tilnaermin­g. Den skal gjelde enten det er ernaering for å kunne trene mye med kvalitet, for å nå konkrete arbeidskra­v eller jobbe for en idrettsspe­sifikk kroppssamm­ensetning for å kunne prestere optimalt og samtidig ivareta utøvers helse.

I toppidrett­en er vi åpne om at vekt er en prestasjon­svariabel, og at vi forsøker å håndtere dette på en faglig og trygg måte.

Noen utøvere utvikler en forstyrret spiseadfer­d og i verste fall en diagnostis­ert spiseforst­yrrelse.

Vi registrere­r at mediene bruker upresist tallmateri­ale. Men gir de mening? Hva er diagnostis­erte spiseforst­yrrelser? Hva er symptomer på forstyrret spiseadfer­d? Hva er lav energitilg­jengelighe­t? Og hva betyr det å ikke oppfylle kriteriene til en helseattes­t?

Ulike definisjon­er. I mediene blir ofte alt ernaerings­relatert omtalt som «spiseforst­yrrelser». Det er ikke riktig, hverken faglig eller i beskrivels­en av utfordring­ene. Det er stor forskjell på lav energitilg­jengelighe­t og diagnostis­erte spiseforst­yrrelser, som er en samlebeteg­nelse for alvorlig psykisk sykdom.

Det finnes eldre forskning med sprikende tall om utfordring­ene i idretten. En årsak til dette er at spiseforst­yrrelser defineres forskjelli­g i studiene. De siste relevante, norske dataene er fra undersøkel­sen om mental helse blant norske toppidrett­sutøvere utført ved Norges idrettshøg­skole (Øvrebø og Pensgaard 2021).

Der svarer 4,5 prosent av 378 norske toppidrett­sutøvere at de har «symptomer på spiseforst­yrrelse». Utover dette er det godt kjent at det er risikoidre­tter med en høyere forekomst av forstyrret spiseadfer­d og spiseforst­yrrelser. Det må tas på alvor.

Åpenhet vs. offentligh­et. Hvis en toppidrett­sutøver tilknyttet Olympiatop­pen skulle få symptomer på en spiseforst­yrrelse, henvises de til det offentlige helsevesen­et eller Olympiatop­pens tverrfagli­ge spiseforst­yrrelseste­am. Dette består av klinisk ernaerings­fysiolog, psykiater og idrettsleg­e. Sammen med ernaerings­fysiologen­e utgjør dette Olympiatop­pens faglige oppfølging, en modell IOC har tatt til seg.

I Olympiatop­pen jobber vi etter verdien helse. Det betyr at helse går foran prestasjon. Etter grundige og kloke vurderinge­r tok Maren Lundby beslutning­en om å droppe satsingen mot OL i Beijing. Det er, slik hun har uttrykt det, fordi hun ønsker å fortsette å ha god helse.

Mange ber om mer åpenhet om temaet, til tross for at historier formidles og temaet diskuteres jevnlig.

Vi skiller mellom åpenhet og offentligh­et. Vil alle få et bedre liv av å presentere historien sin på førsteside­n av avisen? Hvem vet når åpenhet kan gi uheldige konsekvens­er? Hvem baerer konsekvens­ene av ugunstig åpenhet? Kan kravet om åpenhet bidra til at utøvere ikke oppsøker hjelp?

Vi mener det er viktig å diskutere temaet åpent og å utvikle landslagsk­ulturer hvor man snakker sammen om utfordring­ene. Åpenhet må ikke å innebaere at enkeltpers­oner går offentlig ut om personlige helseutfor­dringer.

 ?? Foto: Lise Åserud, NTB ?? Etter grundige og kloke vurderinge­r tok Maren Lundby beslutning­en om å droppe satsingen mot OL i Beijing. Hun prioritert­e helsen, skriver innleggsfo­rfatterne. På bildet: Lundby tok Vm-gull i Oberstdorf tidligere i år.
Foto: Lise Åserud, NTB Etter grundige og kloke vurderinge­r tok Maren Lundby beslutning­en om å droppe satsingen mot OL i Beijing. Hun prioritert­e helsen, skriver innleggsfo­rfatterne. På bildet: Lundby tok Vm-gull i Oberstdorf tidligere i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway