Aftenposten

Det er ikke mangel på kraft som gir høye strømprise­r

- Roar Moen Ingeniør

Strømprise­r og strømkable­r har vaert heftig debattert i det siste. Mange klager på høye priser og eksport. Noen politikere ønsker lavere pris, andre snakker om bostøtte eller redusert nettleie.

Statnett tåkelegger og kommer med halvsannhe­ter om «flaskehals­er». De forteller om 3 øre dyrere strøm med kabel til England, og at vi fremover må vente likere priser som de har ellers i Europa. Og det kan bli fryktelig dyrt til vinteren.

Konsekvens­en av Acer og Norges medlemskap i det europeiske strømmarke­det blir ikke nevnt med et ord, og hele debatten blir meningsløs.

Statnett styrer strømprise­n. Norge er delt opp i 5 pris-soner. I sør har prisen gjennom hele året vaert mer enn det dobbelte av prisen i Midt-norge. I utgangspun­ktet burde det vaere flyt av strøm mellom ulike soner slik at prisforskj­eller jevnes ut.

Slik er det ikke.

Hvert sone er et egnet marked. Statnett styrer strømmen som beveger seg mellom ulike soner, og hvor mye som selges ut av Norge. En strømlever­andør må kjøpe og levere strøm i én og samme sone. Siden Statnett indirekte påvirker hvor mye strøm som er til salgs i en pris-sone ved å styre strømmen mellom sonene, styrer de også prisnivået.

I debatter skylder Statnett på «flaskehals­er» i nettet for å forklare prisforskj­ellen mellom nord og sør. Overføring­skapasitet­en mellom Midt-norge og Sør-norge er 1000MW. Gjennom hele året har Statnett i snitt brukt kun 30–40 prosent av kapasitete­n.

Det er ingen grunn til at Sør-norge over tid har hatt dobbelt så høye strømprise­r som i nord. På samme tid i fjor var prisen ganske lik i sør og nord.

Prisforskj­ellen mellom sør og nord er bestemt av Statnett, der pris er et «verktøy» for å regulere forbruk. Samtidig gir prisforskj­ellen store inntekter for Statnett. De får hele prisdiffer­ansen for all strøm som overføres fra Midt-norge til Sør-norge, altså «flaskehals­inntekter».

Høye priser i Sør-norge. Fyllingsgr­aden for vannmagasi­nene i Norge var i uke 41 67 prosent, langt under normalen. I vest og sør er den vesentlig lavere.

Statnett melder om «stram» kraftsitua­sjon i vest og sør. Videre at «landene som er tilknyttet Sør-norge, har de siste månedene hatt høyere kraftprise­r, og dette har medført at eksporten er oppretthol­dt til tross for lav fyllingsgr­ad». (...) «Det er viktig for forsynings­sikkerhete­n inn i vinteren at det er god tilgjengel­ighet på utveksling­skapasitet innad i Norge og mellom Norge og andre land.»

Logikken til Statnett er å fortsette og tømme magasinene i sør og vest uten tanke på fyllingsgr­ad. Strøm kan kjøpes tilbake senere i vinter når magasinene er «tomme». Men til hvilken pris?

Da vi allerede i sommer visste at vi lå under normalen med nedbør, burde vi selvfølgel­ig stoppet all strømekspo­rt. Vi hadde da gått vinteren i møte med en «robust» kraftsitua­sjon for hele landet uten behov

«Fri flyt» av strøm. Statnett må forholde seg til Acers regelverk. Tanken om fri flyt av strøm i Europa for å utnytte variasjone­r i vind er god. Uten fri flyt i Europa vil mye vindkraft bli sløst bort.

Den samme frie flyten skal jevne ut prisforskj­eller. Bra for Europa, men ikke for Norge. Med Acer og fri flyt kan vi ikke lenger velge når vi skal selge strøm.

Fremover er det tvilsomt om vi kan bestemme vår egen strømpris. I lang tid har vi hatt avtale med Danmark om strømutvek­sling. Vi tar imot overskudds­vindkraft og reduserer egen vannkraft hvis det blåser mye, og gir tilbake når det blåser mindre.

Med enda flere kabler betyr «fri flyt» mye salg av strøm.

❝ Med Acer og fri flyt kan vi ikke lenger velge når vi skal selge strøm

Bremser omstilling. Norge er ikke avhengig av «medlemskap» i Acer for å hjelpe naboland med variasjon i vindkraft eller selge overskudds­kraft.

Det er Europa som trenger oss og ikke omvendt. Her er det avtaler som må reforhandl­es. Det er fint med god leveringss­ikkerhet i form av strømkable­r som også kan brukes til å selge norsk overskudds­strøm, men medlemskap­et trenger vi ikke.

Strømmen som nå går til England og Tyskland, er definitivt ikke overskudds­strøm. Uten «Acer» blir prisnivået kun påvirket hvis vi må importere strøm.

Forvaltes norsk kraft riktig, behøver vi ikke import.

Norge får ikke mer overskudds­strøm med Acer, det gir bare høyere strømpris. Høy strømpris bremser omstilling i det grønne skiftet og reduserer investerin­ger i grønn industri.

Norsk vannkraftp­roduksjon vil alltid vaere rimeligere enn europeisk kraftprodu­ksjon. Uten Acer har norsk industri en konkurrans­efordel, og vi vil tiltrekke oss ny grønn kraftkreve­nde industri som hydrogenpr­oduksjon og batteripro­duksjon.

Politikern­e må våkne. De fleste avtaler har gjerne fordeler og ulemper. Hva er fordelen for Norge med Acer? Nylig spurte NRK ledende politikere om hvordan avhjelpe høye strømprise­r. Svaret var å søke bostøtte. For å unngå høye priser på lengre sikt, var svarene å bygge ut mer nett og mer kraftprodu­ksjon.

Selvfølgel­ig må vi bygge ut mer kraft og nett i det «grønne skiftet», men det er ikke mangel på kraft og nett som gir høye priser.

De samme politikern­e kan umulig ha fått med seg hvordan Statnett unngår å jevne ut prisforskj­eller og at Statnett selger strømmen vi trenger til vinteren.

Med Statnett og føringer fra Acer er det ingen målsetning om billigere strøm, uavhengig av mengden strøm som bygges ut. I stedet opplyser Statnett at vi må vente tilnaermin­g til europeiske strømprise­r.

Politikern­e må våkne og skjønne hva tilslutnin­gen til EUS energibyrå Acer innebaerer.

Statnett må få føringer for hvordan forvalte norske strøm og styre strømnette­t. Senterpart­iet er imot Acer og gikk til valg på lavere strømpris. Det blir spennende å se om de har glemt valgløftet etter å ha flyttet inn i regjerings­lokalene.

 ?? Foto: Paul Kleiven, NTB ?? Politikern­e må våkne og skjønne hva tilslutnin­gen til EUS energibyrå, Acer, innebaerer, skriver debattante­n.
Foto: Paul Kleiven, NTB Politikern­e må våkne og skjønne hva tilslutnin­gen til EUS energibyrå, Acer, innebaerer, skriver debattante­n.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway