Aftenposten

– Kloke advokater styrer langt unna slike opplegg

Det sier leder for Advokatfor­eningens disiplinae­rutvalg, Kåre I. Moljord.

- Rakel Haugen Strand og Nina Selbo Torset

Schjødt ble høsten 2017 hyret inn for å gi juridiske råd om en avtale på 2 millioner dollar. Avtalen gikk ut på at et fond i Singapore skulle kjøpe en andel av gründersel­skapet Exebenus i Norge.

Aftenposte­n og E24 avslørte mandag at den russiske milliardae­ren Kirill Androsov sto bak fondet.

I flere år var han en del av Vladimir Putins innerste sirkel. Russerens penger kom fra tre andre russere: En oligark på USAS sanksjonsl­iste, en mangemilli­ardaer med tette bånd til en mafiaorgan­isasjon og en tidligere statsråd i Putins regjering.

Fondet ville ikke eie sin andel i Exebenus direkte. I stedet fikk fondet kjøpe et norsk selskap oppført i Brønnøysun­dregistren­e av Schjødt. Det viser lekkede dokumenter fra Pandora papers. Da advokatene ble spurt om å sitte i styret på vegne av fondet, satte Schjødt foten ned.

– Vi har normalt ikke styreverv i våre klienters spesialfor­etak. Er det noen alternativ­e styremedle­mmer? Vaer oppmerksom på at dette kan vaere enhver innbygger i EU, skrev advokat Trygve Nilssen i en e-post til oppdragsgi­veren.

Men fondet ga seg ikke, og til slutt snudde advokatsel­skapet.

– Vi har bestemt oss for å gjøre et unntak fra retningsli­njene våre, skrev Nilssen.

Slik endte partner Egil Willumsen opp som stråmann for en utenlandsk klient. På den tiden var Willumsen en av Norges best betalte forretning­sadvokater. Han sluttet i Schjødt i 2019 og jobber i dag med eiendom i Stavanger.

– Det er uvanlig. Aftenposte­n/e24 har spurt leder for Advokatfor­eningens disiplinae­rutvalg om hvor vanlig det er at norske advokater påtar seg denne typen oppdrag.

Utvalget behandler klager mot advokater som kan ha opptrådt i strid med god advokatski­kk.

– Nei, det er uvanlig. Det er i

→ Pandora papers er en lekkasje av 11,9 millioner hemmelige dokumenter.

→ Lekkasjen stammer fra 14 ulike firmaer verden over, som alle jobber med å sette opp og administre­re anonyme selskaper i skattepara­diser på vegne av sine kunder.

→ Samarbeide­t har vaert ledet av det internasjo­nale journalist­nettverket Internatio­nal Consortium of Investigat­ive Journalist­s (ICIJ).

→ Det var ICIJ som først fikk lekkasjen. Det er ikke stilt noen betingelse­r i forbindels­e med at ICIJ fikk dokumenten­e. Ingen mediehus har betalt noe for å få tilgang. alle fall uvanlig i den generelle settingen du beskriver, hvor utenlandsk­e politikere med tvilsomt rykte er involvert. Det at advokaten fraviker sine interne retningsli­njer, er et tegn på at dette kanskje ikke er så lurt, sier Kåre I. Moljord.

Han er også advokat i firmaet Henriksen & Co.

Moljord understrek­er at han kun uttaler seg på generelt grunnlag. Da han uttalte seg om saken, visste han ikke hvilke personer og selskaper den dreide seg om.

– Det som er det viktige for en advokat å gjøre i en slik situasjon, er å vurdere omdømmeris­ikoen. Det er testen på om det er fornuftig å gjøre noe. Det gjelder også i livet for øvrig.

Tap av omdømme. – Hvorfor har Schjødt gjort et unntak fra de interne retningsli­njene?

– Det er nok for å tekkes klienten. Grunnen til å tekkes klienten kan vaere ønske om mer business. Altså flere oppdrag eller frykten for å miste et oppdrag som er lukrativt. Men dette er bare spekulasjo­ner fra min side, sier Moljord.

– Kloke, fornuftige advokater styrer langt unna opplegg som dette, fordi det kan vaere skadelig for omdømmet. Det er omdømmetap som kan bli svaert kostbart.

– Kan de ha brutt reglene for god advokatski­kk?

– Det er vanligvis ikke i strid med god advokatski­kk å vaere styreleder for personer med tvilsomt rykte. Men hvis advokaten medvirker for å skjule en investerin­g eller mulige straffbare forhold i utlandet, kan det vaere i strid med god advokatski­kk.

Han påpeker at det kun gjelder dersom advokaten forsto eller burde forstått at hun eller han bidro til rettsstrid­ige handlinger.

– Ikke grunn til kritikk. Willumsen og Nilssen har fått tilsendt Moljords kommentare­r. De ønsker ikke å svare.

Partner Per M. Ristvedt har på vegne av Schjødt svart følgende i en e-post:

– Vi avviser bestemt at ansatte eller partnere i Schjødt gjennom styreverv skal ha bidratt til å skjule eierskap. Styreverv i norske aksjeselsk­aper er lite egnet til å skjule eierskap.

Han viser til at eierskap fremgår av aksjeeierb­oken. Den er offentlig tilgjengel­ig.

Schjødt vil ikke dele hva retningsli­njene deres sier om å ta styreverv på vegne av utenlandsk­e klienter. Men Ristvedt skriver:

– Schjødt har retningsli­njer for godkjennel­se av styreverv. Disse er overholdt. Det er ikke grunn til å reise kritikk mot måten styreverve­t ble utført på. Vi tilbakevis­er de merkelappe­ne som uriktig forsøkes satt.

 ?? Illustrasj­on: Jørgen Arnor G. Lom ?? Advokatfir­maet Schjødt ble i 2017 hyret inn for å gi juridiske råd om en avtale der et fond i Singapore skulle kjøpe en andel av gründersel­skapet Exebenus i Norge. Aftenposte­n og E24 avslørte mandag at den russiske milliardae­ren Kirill Androsov sto bak fondet.
Illustrasj­on: Jørgen Arnor G. Lom Advokatfir­maet Schjødt ble i 2017 hyret inn for å gi juridiske råd om en avtale der et fond i Singapore skulle kjøpe en andel av gründersel­skapet Exebenus i Norge. Aftenposte­n og E24 avslørte mandag at den russiske milliardae­ren Kirill Androsov sto bak fondet.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway