Aftenposten

Tvang fører neppe til faerre drap

- Anja Vaskinn Seniorfors­ker og psykologsp­esialist, Universite­tet i Oslo/oslo universite­tssykehus

Det ser ut til å ha blitt en kollektiv forestilli­ng om at dersom noen er psykisk syk og gjør skade på seg selv eller andre, skulle det vaert forhindret av det psykiske helseverne­t.

Denne delen av helsetjene­sten er av samfunnet forventet å ivareta behandling, omsorgsfun­ksjoner og sosial kontroll. Det er den sistnevnte funksjonen som gjør folk mest ambivalent­e til psykisk helsevern.

Som en del av den sosiale kontrollen blir psykisk helsevern også tillagt en umulig oppgave: å skulle forutsi når mennesker kan begå irrasjonel­le, dramatiske og farlige handlinger.

Det synes å vaere en alminnelig oppfatning at slike handlinger kunne unngås dersom alle fikk rett til behandling, og dersom de som ikke ønsker behandling, blir tvunget til det.

Lete etter forklaring­er. Det er forståelig å lete etter forklaring­er når det skjer drap i det offentlige rom.

I etterkant av de tragiske drapene på Kongsberg har flere psykiatere og politifolk pekt på justeringe­n av loven om psykisk helsevern i 2017 som en mulig forklaring.

Endringen førte til at det ble høyere terskel for tvangsinnl­eggelse. Det gjorde igjen at det ble vanskelige­re å forhindre pasienter fra å begå voldshandl­inger, hevdes det.

Det er ikke er så lett å se logikken i dette resonnemen­tet. Vi vet at antallet tvangsinnl­eggelser økte fra 2016 til 2020, ikke minket.

Viktigere er det imidlertid at den underligge­nde årsaken er en annen. Nemlig at det er nesten umulig å predikere (forutsi) en hendelse med svaert lav forekomst, slik som drap.

Det har lite å si om vi justerer loven om psykisk helsevern den ene eller andre veien så lenge vi ikke greier å forutsi hvem med en psykisk lidelse som vil begå drap.

Vi kan ikke stenge inne alle pasienter som har en psykosedia­gnose for å forhindre de fem til ti drapene psykosepas­ienter begår årlig.

Omtrent umulig å plukke ut. I stedet for å starte med antagelser og beretninge­r om enkeltobse­rvasjoner, vil vi heller ta utgangspun­kt i fakta.

Tallet på drepte i Norge er svaert lavt. Årlig blir om lag 30 personer drept. Det tilsvarer en drapsrate (antall drepte pr. 100.000) på rundt 0,5. Drapsraten er forbausend­e stabil og ikke økende (Homicide rate data UNODC).

Hittil i år er det 22 drapsofre. I Sverige ligger drapsraten på omtrent 1,1. I USA er den rundt 5. I enkelte land i Latin-amerika er den over 100.

Internasjo­nal litteratur viser at mellom 5 og 20 prosent av alle drapsutøve­re har en schizofren­idiagnose. I Norge blir omtrent 20 prosent av alle drap begått av personer som blir kjent utilregnel­ig, de fleste av dem med en schizofren­idiagnose.

Til enhver tid er det om lag 16.000 mennesker med en schizofren­idiagnose i Norge, 25.000-30.000 med en psykosedia­gnose. Det å skulle plukke ut de femseks personene som begår drap blant disse, er omtrent umulig.

For å unngå ett drap har beregninge­r vist at ved bruk av et hypotetisk prediksjon­sinstrumen­t av god kvalitet, så må 2500 personer med schizofren­i ikke bare klassifise­res som høyrisiko, men motta behandling i tråd med at de er i denne kategorien (Large & medarbeide­re, 2011).

Finne det som bidrar til økt risiko. Eksisteren­de instrument­er har marginal prediksjon­sverdi med tanke på drap/alvorlig vold.

Vi stilte oss spørsmålet om det kunne vaere mulig å forbedre eksisteren­de prediksjon­sverktøy. Vi gjennomfør­te i den sammenheng en undersøkel­se i 20162019.

Dersom vi kunne finne ut mer om hvilke psykologis­ke faktorer som bidrar til økt risiko for drap eller annen alvorlig vold blant schizofren­ipasienter, ville det vaere mulig å gjøre risikovurd­eringene litt mer treffsikre.

Om bedrede prediksjon­sinstrumen­ter kan bidra til å identifise­re én eneste potensiell drapsutøve­r og ett liv ville bli spart, så må vi forsøke.

❝ Vi kan ikke stenge inne alle pasienter som har en psykosedia­gnose for å forhindre de fem til ti drapene psykosepas­ienter begår årlig

Sammenlign­et pasienter. Undersøkel­sen besto i å sammenlign­e 26 schizofren­ipasienter som hadde begått drap, med 26 schi

 ?? Bjørge Foto: Stein ?? En fastmonter­t sykeseng med belter skal hindre pasienten i å skade seg selv og andre.
Bjørge Foto: Stein En fastmonter­t sykeseng med belter skal hindre pasienten i å skade seg selv og andre.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway