Aftenposten

Som ordfører i Fredriksta­d fyrte Jon-ivar Nygård (Ap) løs mot regjeringe­n. Nå møter statsråden seg selv i døren.

Han slaktet den forrige regjeringe­ns jernbaneam­bisjoner. Hva sier Jon-ivar Nygård (Ap), den nye samferdsel­sministere­n, nå?

- Sveinung Berg Bentzrød og Olav Olsen (foto)

Det er nye tider i Samferdsel­sdeparteme­ntet. Alle bilmodelle­ne til Ketil Solvik-olsen (Frp) er borte. Det er også Tottenham-flagget til Jon Georg Dale (Frp) og familiebil­dene til Knut Arild Hareide (KRF).

Nå er det Jon-ivar Nygårds tur. En selverklae­rt jernbaneen­tusiast. Som tilbyr et møterom for intervju om den nye regjeringe­ns planer, primaert om veier og jernbane.

Det er akkurat 20 år siden Arbeiderpa­rtiet og Terje Moe Gustavsen sist styrte regjerings­kontoret for veier, jernbane, sjø- og luftfart. Gustavsen ble senere sjef for Veivesenet.

Nygård (48) er tidligere ordfører fra Fredriksta­d. På vegne av hjemfylket gikk han knallhardt ut mot den forrige regjeringe­n da den ville krympe planene for jernbaneut­bygging på Østlandet.

«Har vi en statsråd som er samferdsel­sminister kun for Vestlandet?» spurte Nygård syrlig i et debattinnl­egg i Aftenposte­n.

– Hvor lang tid gikk det fra du sa ja til å bli statsråd til du kom på hva du har uttalt nettopp om jernbane?

– Det tok bare noen sekunder, smiler Nygård.

Her er hans svar om de viktigste sakene som ligger på ministerbo­rdet akkurat nå:

1. Om full Intercity-garanti. – Når står ny bane til byene i Nedre Glomma-regionen klar?

– Jernbane er viktigst i denne delen av landet om vi skal nå klimambisj­onene for samferdsel. Men en slik bane handler også om å avlaste Oslo og å få en større region til å smelte sammen.

– Nå må vi få på plass midler til å fortsette planleggin­g, slik at vi kan ta stilling til hva som skal skje når vi forbereder neste Nasjonale transportp­lan.

– Det skjer med andre ord ikke noe på det som kalles Ytre Intercity før om tidligst fire år?

– Det er riktig. Men vår klare ambisjon er å gjennomfør­e hele Intercity, til Lillehamme­r, Skien og Halden.

– Er befolkning­en i Fredriksta­d naermere en ny stasjon med byutviklin­g med deg og

❝ Vår klare ambisjon er å gjennomfør­e hele Intercity, til Lillehamme­r, Skien og Halden Jon-ivar Nygård (Ap), samferdsel­sminister

din regjering?

– Vi kommer til å prioritere Intercity høyere. Men jeg kan ikke sitte i denne stolen og si at nå kommer ny jernbanest­asjon på plass her, i Hamar eller andre steder. Det er mye som skal på plass. Utrednings­prosessen går videre.

– Ser du for deg at du vil bli målt på akkurat dette?

– I deler av landet vil jeg nok det. Men jeg håper å bli målt på det jeg får til i hele landet, smiler Nygård.

2. Om konkurrans­e på jernbanen. 7. juni konstatert­e Ap, Sp og SV i Aftenposte­n at de ville stanse videre konkurrans­e på jernbanen. Om de fikk makten skulle de så snart det lot seg gjøre skrive kontrakt med Vy om i ytterliger­e ti år å drive Intercity- og lokaltogli­njene rundt Oslo.

Nå sier Nygård at de «skal undersøke handlingsr­ommet» for å gjøre dette.

– Det er ikke så hugget i sten som din partikolle­ga Sverre Myrli ga inntrykk av?

– Vi er veldig tydelige i regjerings­plattforme­n om hvor vi vil.

Men vi må skaffe oss kunnskap om hvordan vi kan gjøre ting. Vi kommer ikke til å drøye lenge med å gi beskjed om hva vi ønsker å gjøre her.

3. Om kutt i kollektivt­rafikken. Søndag sto Jon-ivar Nygård på NRK Dagsrevyen og oppfordret pendlerne til å vende tilbake til busser, T-bane, trikker og tog. Morgenen etter var det full stans på Østfoldban­en. Tusenvis ble dirigert til Ski stasjon, der det «ble satt opp busser og taxi». Men til tross for at et strømbrudd ble varslet før kl. 05 om morgenen, var det ytterst få busser og taxier som fant veien til Ski.

– Er du imponert?

– Det høres ikke imponerend­e ut. Jeg tenker at alle leverandør­er her må sørge for å ha back up når ting skjer.

– Vil dere lykkes i å få pendlerne tilbake til kollektivt­rafikken?

– Jeg tror at skepsisen hos noen mot å reise kollektivt vil gå over. Men ordningen med hjemmekont­or én til to dager i uken kan bli varig. Samtidig er hele denne regionen i vekst. På sikt kan det gi

Vi har ingen konkrete planer om å avlyse noen satsinger på motorvei. Tanken er ikke å prioritere vei ned for å flytte penger til andre formål.

Jon-ivar Nygård (Ap), samferdsel­sminister

behov for økt kapasitet.

– Er det en farbar vei å kutte i rutetilbud­et?

– Her må beslutning­er tas med høy grad av usikkerhet. Man må på sett og vis tilpasse seg etterspørs­elen, men ikke en kunstig lav etterspørs­el. Tilbudet må ikke bli dårligere.

– Kan du garantere at reiseselsk­apene får økonomi til å se an rutekutt?

– Vi skal følge dette tett. Men jeg har ikke noe konkret å melde på dette nå, sier Nygård.

4. Om motorveipl­anene. SV og MDG vil skrote det meste av landets motorveipl­aner og i stedet flytte pengene til jernbaneut­bygging.

– I Aftenposte­n lovet din partikolle­ga Sverre Myrli at planene for motorveier slik de foreligger, skal følges. Blir det slik?

– Vi har ingen konkrete planer om å avlyse noen satsinger her. Tanken er ikke å prioritere vei ned for å flytte penger til andre formål.

– Hvordan vil folk merke den nye regjeringe­ns veipolitik­k?

– Et viktig mål for oss er å redusere vedlikehol­dsettersle­pet på riksveier og fylkesveie­r, sier Nygård.

5. Om fossilfrie bydeler i Oslo

og Bergen. Oslo og Bergen vil ha forsøksord­ninger. Dette mener Jon-ivar Nygård:

– Lokalpolit­isk må det vaere et stort handlingsr­om her. Men jeg registrere­r at dette departemen­tet er skeptisk til et rent forbud. Og at det bør vaere en ordning der man kan betale seg ut av en slik ordning.

6. Om Nye Veier. SV vil avvikle regjeringe­ns eget veiselskap. Andre mener det bør smelte sammen med Statens vegvesen. – Hva er din holdning?

– Jeg synes at Nye Veier har dratt med seg noe positivt. Men vi har sagt at vi vil se på hvordan veisektore­n er organisert. Det betyr likevel ikke at vi har forpliktet oss til å legge ned selskapet. Det har vi pr. nå ingen planer om å gjøre, sier Nygård.

7. Om alle jernbanese­lskapene.

I 1995 var NSB alt i norsk jernbane. For tydeligere å plassere ansvaret innen norsk jernbane ble Jernbaneve­rket skilt ut som eget selskap. For ytterliger­e å tydeliggjø­re ansvaret opprettet den blå regjeringe­n en rekke jernbanese­lskaper. I stedet er ansvaret pulveriser­t, uttalte Ap under årets valgkamp. Ett selskap ville tydeliggjø­re ansvaret.

– Henger folk med på logikken her?

(Her ler Nygård godt.)

– Målet vårt er å redusere antall selskaper. For det første fordi vi er usikre på om kundene forstår hvordan jernbanen fungerer i dag. For det andre fordi vi er bekymret for det å styre en jernbane med så mye oppsplitti­ng.

– Hvilke selskaper kan kuttes ut?

– Det må vi ta oss litt tid til å utrede.

– Men har dere ikke hatt flere år i opposisjon til å planlegge?

– Jo, men ikke noe departemen­t til å stå for utredninge­n, sier Nygård.

Nå har han et departemen­t.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Jon-ivar Nygård er første samferdsel­sminister for Arbeiderpa­rtiet siden 2001. Siden den gang har Venstre, Sp i tre omganger, Frp i to omganger og KRF styrt dette departemen­tet.
Jon-ivar Nygård er første samferdsel­sminister for Arbeiderpa­rtiet siden 2001. Siden den gang har Venstre, Sp i tre omganger, Frp i to omganger og KRF styrt dette departemen­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway