Coun­try­fest på heia

En gam­mel låve er gjort om til fest­lo­ka­le, og på ute­sce­nen står Stef­fen Ja­cob­sen i spis­sen for et kob­bel av coun­try­ar­tis­ter. Det blir cow­boy­kveld på Øyna­heia først­kom­men­de lør­dag.

Agderposten - - Kultur - ODD­VAR PAUL­SEN od­[email protected]­der­pos­ten. no 907 61 097

Sam­boer­pa­ret Vi­vi­an Ur­nes og Hel­ge Ståle­sen er bo­satt på et små­bruk på Øyna­heia i Fro­land. Der har de gjort om en gam­mel låve til et 130 kvad­rat­me­ter stort fest­lo­ka­le med alle fa­si­li­te­ter, og ste­det har fått nav­net Bjørke­sko­gen Ak­ti­vi­tet­sen­ter.

«Vi for­ven­ter stor­inn­rykk fra nær sagt hele lan­det»

In­spi­rert av 2get­her

– Vi er blitt ut­ford­ret av kul­tur­ut­val­get i Fro­land kom­mu­ne om å være ar­ran­gør for et kon­sert­ar­ran­ge­ment kalt «Som­mer­natt i Fro­land», opp­kalt etter den mye spil­te mu­sikklå­ten ved sam­men navn av duo­en 2get­her, lan­sert i 2009. Si­den er den blitt svært po­pu­lær og spil­les mye både i Fro­land og and­re ste­der. Vi for­ven­ter stor­inn­rykk fra nær sagt hele lan­det, opp­ly­ser Hel­ge Ståle­sen som hå­per at mel­lom 1.000 og 1.500 men­nes­ker kom­mer på gårds­be­søk.

Bass­røs­ten

– I til­legg til 2get­her del­tar An­ne Char­lot­te Fremme­gård, som ga ut sin de­but- CD høs­ten 2014 og Pou­li­na og Geir Øde­går­den, som har lang farts­tid i bran­sjen og med en rek­ke CD­pro­duk­sjo­ner bak seg. Stef­fen Ja­cob­sen av­slut­ter ar­ran­ge­men­tet med sin sær­eg­ne dype røst, for­tel­ler Hel­ge Ståle­sen.

– Ved at små­bru­ket lig­ger me­get usje­nert til har vi etab­lert en fast ute­sce­ne for frem­ti­di­ge kon­ser­ter og and­re kul­tur­ar­ran­ge­men­ter. I til­legg til sel­ska­per, kon­ser­ter og ar­ran­ge­men­ter ar­bei­der vi med å se på mu­lig­he­te­ne for i frem­ti­den å kun­ne til­by dag­til­bud for uli­ke mål­grup­per som de­men­te, men­nes­ker med psy­kis­ke li­del­ser og ut­vik­lings­hem­me­de, med mar­ked fra Kris­tian­sand i vest til Ri­sør i øst og Ev­je i Nord, kon­klu­de­rer Hel­ge Ståle­sen. Ord­fø­rer Sig­mund Pe­der­sen er også klar for en tur til Bjørke­sko­gen først­kom­men­de lør­dag, og han in­vi­te­rer hele Fro­land og alle and­re in­ter­es­ser­te med på tur.

– Tu­ren tar om lag 3,5 time, opp­ly­ser Hel­ge Ståle­sen. Tu­ren ar­ran­ge­res i an­led­ning Fri­lufts­li­vets år hvor alle lan­dets ord­fø­re­re opp­ford­res til å ar­ran­ge­re ordførerens tur. Rusle­tu­ren star­ter fra Hau­gås gård oven­for Fro­lands Verk, og der­fra går tu­ren nett­opp til Bjørke­sko­gen Ak­ti­vi­tets­sen­ter og en som­mer­natt i Fro­land.

LÅVE­DANS: Den­ne gjen­gen skal sam­men med Stef­fen Ja­cob­sen sør­ge for stemning på Øyna­heia lør­dag. Fra venst­re Ei­vind og An­ne May Ri­seth, An­ne Char­lot­te Fremme­gård, Geir og Pou­li­na Øde­går­den. Ord­fø­rer­tur

Stef­fen Ja­cob­sen på coun­try­kveld.

SOM­MER­NATT:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.