FRO­LAND: Ma­gisk som­mer­natt trakk man­ge til heia

Agderposten - - Sideblikk - Les hele ar­tik­ke­len av Ole Tom Tjus­lia på Sideblikk på nett.

Sist lør­dag ble Som­mer­natt i Fro­land på Bjørke­sko­gen ak­ti­vi­tets­sen­ter på Øyna­heia ar­ran­gert.

Det var man­ge som kom for å høre 2get­her, An­ne Char­lot­te Fremmegaard, Pou­li­na og Geir Øde­går­den og Stef­fen Ja­kob­sen med band.

Det var med stor spen­ning vert­ska­pet på Bjørke­sko­gen, Vi­vi­an Ur­nes og Hel­ge Staa­le­sen, imøte­så at klok­ka skul­le run­de 18 sist lør­dag for å se hvor man­ge som vil­le ta tu­ren.

Pub­li­kum skuf­fet ikke. Det kom fle­re hund­re til Øyna­heia den­ne kvel­den.

De to had­de på­tatt seg i sam­ar­beid med kul­tur­ut­val­get i Fro­land kom­mu­ne å ar­ran­ge­re Som­mer­natt i Fro­land, opp­kalt etter den be­røm­te lå­ten av duo­en 2get­her.

Og 2get­her, som be­står av An­ne May og Ei­vind Ri­seth, kom og vant pub­li­kums hjer­ter nok en gang.

Det sam­me gjor­de det nye stjerne­skud­det på danse­band­him­me­len An­ne Char­lot­te Fremmegaard, de kjen­te Pou­li­na og Geir Øde­går­den og Grim­stads egen Stef­fen Ja­kob­sen med band.

Bjørke­sko­gen har et fan­tas­tisk kon­sert­om­rå­de med et ny­bygd stab­bur med åpning mot pub­li­kums­områ-det som stem­nings­ska­pen­de sce­ne.

Det var rig­get opp fle­re sto­re telt med bord og sto­ler som pub­li­kum kun­ne trek­ke inn i. Og det var også et vel­or­ga­ni­sert salg av grill­mat og drik­ke.

Mest im­po­ne­ren­de var li­ke­vel hvor­dan det var or­ga­ni­sert buss­trans­port for pub­li­kum fra både Aren­dal og Ose­da­len og med re­tur etter av­slut­tet ar­ran­ge­ment, samt at busser gikk i skyt­tel­tra­fikk mel­lom par-ke­rings­om­rå­de­ne ved Øy­nas­tua og Sol­høg­da og Bjørke­sko­gen.

Li­ke­vel ble det et spe­si­elt, nes­ten ma­gisk øye­blikk da 2get­her en­tret sce­nen for å frem­føre lå­ten Som­mer­natt i Fro­land, etter at de på for­hånd had­de ut­delt teks­ten til pub­li­kum.

Da trakk pub­li­kum ut av tel­te­ne og sam­let seg ved sce­nen og det sto­re danse­gul­vet for å syn­ge med.

ALL­SANG: Ord­fø­rer Sig­mund Pe­der­sen med teks­ten til Som­mer­natt i Fro­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.