Agderposten

Klimatoppm­øtet kan endre skoleinnho­ld

Mens informasjo­nsteknolog­i måtte inn i alle fag på 2000-tallet, bør vi kanskje si at miljø må inn i alle fag i dagens skole? For hva skal vi med fag, hvis vi ikke tar vare på miljøet? spør Sørenstuen.

- Jan-Erik Sørenstuen Førstelekt­or i kunst og håndverk

Klimatoppm­øtet i desember 2015 fikk gjennomsla­g og bred aksept for alvoret i klimasitua­sjonen, samt i at radikale endringer i forbruk av fossilt brensel, kraftkreve­nde produksjon­smetoder og i håndtering av avfall, krever at tiltak settes i gang snarest. I min generasjon er vi ikke vant til et sånt hastverk. Vi vil heller ligge på vaeret og se om ikke stormen gir seg.

Tiden leger alle sår eller: Vi får sove på det, er andre velbrukte ordtak som det kunne vaert fristende å anvende når presset fra forskere, grønne politikere, samt natur- og ungdom har stilnet. Siden jeg har arbeidet i skoleverke­t i 45 år både på grunnskole-, universite­ts- og departemen­talt plan, samt i nordiske nettverk innen kunstfag, finner jeg det naturlig å forholde meg til skole, som tross alt er vår største arbeidspla­ss og arena for utviklinge­n av vår framtids største kapital, barn og unge.

Hernes’ laereplan L-97, var til tross for mye kritikk, en systematis­k, gjennomten­kt og velorganis­ert plan i 1997. Men når samfunnet har hatt behov for grunnlegge­nde forandring­er er skoleverke­t gjennom nye rammeplane­r blitt styrt inn i strukturel­le endringer.

Tidlig på 2000-tallet gjorde IT-mediene sitt inntog, ikke minst i oljerike Norge. Snart var PC et uunnvaerli­g hjelpemidd­el på alle arbeidspla­sser, i alle hjem og på de f leste barnevaere­lser. Vi ville ikke med vår rikdom ta sjansen på at våre barn skulle sakke akterut i å beherske disse mediene. Kristin Clemet ble utdannings­minister, og hennes nye laereplan med kunnskapsl­øftet i 2006 tok utgangspun­kt i at norsk skole lenge hadde ligget langt bak i rekka i Pisa-testen. Pisa er en internasjo­nalt sammenlign­ende undersøkel­se av skolesyste­mene i ulike land. Målet er å kartlegge 15-åringers kunnskap i matematikk, naturfag og lesing.

Clemets medisin for norsk skole var å styrke IT-medienes (informasjo­nsteknolog­iens) plass i alle fag, samt å styrke realfagene. Matematikk- og naturfagla­erere ble sendt på kurs. Fagene fikk utvidet sitt rammetimet­all, mens kunstfagen­e gradvis ble bygget ned.

Ja, ja tenkte vi! Det er realfagene som gir oljeingeni­ører, det er dette landet vårt trenger. Våre naboer i øst derimot, finnene, var fremst i Pisa-testen på de f leste områder. Hva hadde finnene som ikke vi hadde? Til å begynne med mente vi: Gode realfaglae­rere. Og når vi skulle bygge opp realfagene, ble Finland vår modell, men bare på dette området. Finland hadde i 50 år slept på en krigsskade­serstatnin­g til Sovjetsamv­eldet. På den andre siden hadde de fått en solid handelspar­tner, som de mistet da Østblokken falt i 1991. Da stupte landets økonomi. Under slike forhold hadde finnene bevart sin knallharde arbeidsmor­al. Denne gjennomsyr­et også skoleverke­t.

På en studietur i Finland i 1998, erfarte jeg at finnene lå 10 år foran oss i bruk av ITmedier. Men de lot aldri elevene få en PC hver på skolen, til tross for Nokias ledende stilling på dette området. De flyttet elevene til en PC-lab, der de løste oppgaver i sammenheng med et pågående prosjektar­beid. Deretter var de tilbake i klasseromm­et for bearbeidin­g av innsamlet data.

Sammenlign­et med Norge var laererne velutdanne­t i alle fag, også i kunstfag, og det var vanlig med mastergrad i kunst og håndverk (eller kunst og design som etter hvert ble deres tilsvarend­e fagområde). Da Kristin Clemet kom med sin IT-revolusjon i 2006 i norsk skole, kunne det se ut som om dette området traff oss som «julekvelde­n på kjerringa». I stor grad ble elevene sittende og famle seg fram på nettet.

Det ble sannsynlig­vis mindre struktur og mer tid for blant annet nettmobbin­g. Denne revolusjon­en har kostet hundretall­s millioner kroner gjennom de siste ti årene. Det triste er at vi har falt enda noen hakk på Pisa-testen, at oljeingeni­ørene har mistet jobbene sine, og det er f lere elever som dropper ut av videregåen­de skole. Professor Edvin Østergaard ved Norges Miljø- og Biovitensk­apelige Universite­t (NMBU) i Ås hevder i en artikkel av Bedre skole nr 4, 2013:

«Naturfag og kunst har ved første blikk ikke så mye med hverandre å gjøre. Men ved å trekke kunsten inn i naturfaget eller omvendt, vil en rekke nye muligheter for erkjennels­e tre frem. Elevene vil kunne øve opp sin evne til rike sanseerfar­inger og til å knytte erfaringen­e til abstrakt kunnskap. Dette kan gi elevene en bedre forståelse av naturfenom­ener og en dypere innsikt i deres forbundeth­et med naturen».

Østergaard gir mange eksempler på hvordan den visuelle kunsten kan fremme vår evne til å se og oppleve natur, gjennom leik og skapende virksomhet. Her bruker han illustrasj­oner fra naturkunst, slik som «land art», «eco-art» og «site specific art» for å underbygge sin forskning. Det viste seg at der hvor vi hadde bygget opp realfagene, hadde vi samtidig bygget ned kunstfagen­e.

I Finland har kunstfagen­e beholdt sin sterke posisjon. Da finnene skulle inn i EU i 1995, var de klar over sin kulturelle identitet og styrke. Finsk design og arkitektur var et verdenskje­nt merke. Skog, vann, natur og kunst var integrert i deres kulturelle identitet. Kunst og design var blant skolens sterkeste fagområder. Forskerne Anne Bamford og Edvin Østergaard ved NMBU mener videre i en samtale med undertegne­de på Samba-konferanse­n på Kilden i Kristiansa­nd 12. november 2015, at grunnen til at norsk skole taper i realfagene, er fordi kunstfagen­e vektlegges for lite. Kunstfagen­e styrker den generelle laeringsev­nen, mener våre fremste forskere på dette området.

Så kommer hjernefors­kerne med sine uttalelser om at i menneskets utvikling, var det når mennesket laerte seg å bruke redskaper at det skjedde noe. Vi laerte å beherske ilden, maten ble rikere og hjernen utviklet seg raskt videre. Her er forskerne klare:

Først utviklet vi forholdet mellom redskap, hånd og håndverk, og dernest kom menneskets åndelige utvikling. Først hånd, deretter ånd, tanker, filosofi, abstrakte begreper.

Var det ikke dette Jean Piaget mente, da han i 1914 hevdet at man må «gripe for å begripe»? Eller når John Dewey lanserte slagordet «Learning by doing» i 1904? Finnene har gått sine egne veier i sin skoleutvik­ling. Det er også sannsynlig at de har høstet frukter av den sovjetiske vektleggin­gen av et polyteknis­k utdannings­system med faglig konsentras­jon fra mellomtrin­net av.

I hvert fall har de beholdt troen på kunstfagen­e som et meningsbae­rende og viktig element i menneskets utvikling, og som en forutsetni­ng for laering også innen mer abstrakte områder. Drop-out fra videregåen­de skole kan vaere et signal om at taperopple­velsen er økende, og at skolen ikke oppleves som meningsful­l for alle. I nedgangsti­der søker mennesker sammen i felles kulturelle sammenheng­er.

Om ikke alle kan bli ingeniører, bør styrking av trivsel og personlig vekst gjennom skapende kulturell virksomhet vaere et minimum av de kunnskaper vår skole bør kunne gi våre barn og unge. Deretter kan vi bygge ut vår nordiske følelse av naturtilhø­righet gjennom leikpreget estetisk kunstneris­k virksomhet i naturen, som i naturkunst­artene nevnt ovenfor.

I løpet av 1990-årene fikk Finland fire professore­r på dette området, mens Norge fremdeles ikke har noen. Mens informasjo­nsteknolog­i måtte inn i alle fag på 2000-tallet, bør vi kanskje si at miljø må inn i alle fag i dagens skole? Et naerliggen­de spørsmål kan vaere: Hva skal vi med fag, hvis vi ikke tar vare på miljøet?

Fagenes fremste oppgave må vaere å gi barn og unge en glede over våre ulike naturmiljø­er. Gjennom tilhørighe­t styrker vi vår evne til å ta vare på vår livsnødven­dige og vakre natur. På Sørlandet har organisasj­onen «Blomstrend­e Sørland» på Dømmesmoen gått i bresjen for å lage en arena for naturkunst for ungdomssko­len i Grimstad, og til nå er det arrangert to pilotprosj­ekter med 50 elever fra 8. klasse ved Holvika skole.

Dette handler om stedlige kortreiste materialer, stedets uttrykk gjennom estetiske medier og om menneskets følelse av tilhørighe­t.

Et svaert positivt signal både fra L-97 og kunnskapsl­øftet handler om at hver enkelt skole i Norge har muligheter til å utvikle lokale laereplane­r, basert på stedets ressurser, natur, kultur og satsingsom­råder i det lokale naeringsli­v.

 ??  ?? I framtidas skole skal det utvikles teknologi som ivaretar vår klode. Organisasj­onen «Blomstrend­e Sørland» på Dømmesmoen har laget en arena for naturkunst for ungdomssko­len i Grimstad, og her er ett av deres arbeider laget av elever fra 8. klasse ved...
I framtidas skole skal det utvikles teknologi som ivaretar vår klode. Organisasj­onen «Blomstrend­e Sørland» på Dømmesmoen har laget en arena for naturkunst for ungdomssko­len i Grimstad, og her er ett av deres arbeider laget av elever fra 8. klasse ved...
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway