Har du lyst til å bli stjerne?

Agderposten - - Sideblikk -

FRO­LAND: Nå blir det sang­kon­kur­ran­se in­nen­for coun­try og danse­band­sjan­ge­ren. Har du en ar­tist i ma­gen? Har du en drøm om å få spil­le inn pla­te og bli spilt på ra­dio?

Det nye av året un­der fes­ti­va­len «Som­mer­natt i Fro­land 2016», er nem­lig sang­kon­kur­ran­sen Som­mer­ta­len­tia­den 2016, der vokalister in­nen danse­ban­dog coun­try­sjan­ge­ren kan del­ta. Ned­re al­ders­gren­se er 18 år, øv­re al­ders­gren­se fin­nes ikke.

Uan­sett om du er 40, 50 el­ler i 60-åre­ne, er det bare å mel­de seg på. Del­take­rene kan frem til 1. mars mel­de seg på via ta­lent.som­mer­natti­fro­land. com.

Sang­kon­kur­ran­sen er i sam­ar­beid med Scandinavian Sate­li­te Ra­dio (Scan­sat), som kjø­rer egne pro­gram- mer med ta­lent­jakt for å fin­ne ta­len­ter til kon­kur­ran­sen. Del­ta­ker­me­lo­di­ene vil bli spilt på ka­na­len, og Scan­sat lyt­te­re vil stem­me frem de som går vi­de­re til semi­fi­na­len, som fin­ner sted fre­dag 24. juni, un­der fes­ti­va­len på Øyna­heia.

Fes­ti­val­pub­li­kum­met vil stem­me frem de fem fa­vo­rit­te­ne som går vi­de­re til fi­na­len, lør­dag 25. juni. En fag­jury vil da kåre en vin­ner.

En av med­lem­me­ne i fag­jury­en er en av Skan­di­na­vias bes­te sak­so­fo­nis­ter, Mar­tin Lin­dqvist.

Vin­ne­ren vil få spil­le inn sin vin­ner­me­lo­di i 2get­her Lyd­stu­dio i Oslo, og i til­legg til mye ra­dio­spil­ling på Scan­sat, vil me­lo­di­en også ut­gis på de­res eget plate­sel­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.