Agderposten

Brun­stad Chris­ti­an Church tel­ler i dag rundt 20.000 med­lem­mer på ver­dens­ba­sis.

-

Brun­stad Chris­ti­an Church star­tet som en dis­sen­ter­me­nig­het i Vest­fold på be­gyn­nel­sen av 1900-tal­let.

Fri­kir­kens grunn­leg­ger, Jo­han Os­car Smith fra Fred­rik­stad, voks­te opp i et kris­tent hjem. Som 15-åring dro han til sjøs og til­brak­te yr­kes­li­vet i ma­ri­nen. Sei­er over synd.I 1898, som 26-åring, kom han frem til det som skul­le bli grunn­la­get for Smiths Ven­ners i dag. Jo­han Os­car Smith kal­te det å «fin­ne til­ba­ke til den tro­en som var i be­gyn­nel­sen» – for 2000 år si­den. Smith for­kyn­te at det var mu­lig «å leve et kris­ten­liv i sei­er over all be­visst synd».

Hans opp­våk­ning ble be­gyn­nel­sen på Brun­stad Chris­ti­an Church. Med­lem­me­ne av fri­kir­ken ble på folke­mun­ne kalt Smiths Ven­ner etter grunn­leg­ge­ren. Åtte tu­sen med­lem­mer i Nor­ge. Brun­stad Chris­ti­an Church har i dag me­nig­he­ter i 56 for­skjel­li­ge land og tel­ler rundt 20.000 med­lem­mer.

De er det enes­te in­ter­na­sjo­na­le tros­sam­fun­net som har sitt ut­spring i Nor­ge. Brun­stad Kris­te­li­ge Me­nig­het har i dag 19 ak­ti­ve me­nig­he­ter i Nor­ge, med rundt 8.000 med­lem­mer. 350 av med­lem­me­ne hø­rer hjem­me i BKM Sør­lan­det, en me­nig­het med lang his­to­rikk på Ag­der. Slik Je­sus vil­le gjort. Je­sus Kris­tus er det sto­re for­bil­det. Me­nig­he­ten er­kjen­ner at men­nes­ker er nett­opp men­nes­ker – ful­le av feil og mang­ler – men hvor det hand­ler om å leve etter Bi­be­len og «gjø­re og leve slik Je­sus vil­le ha gjort».

– Tro­en på Bi­be­len som Guds ord er grunn­la­get for hele vår virk­som­het. Vi øns­ker å leve det li­vet som Bi­be­len – Guds ord – ta­ler så ty­de­lig. Vi le­ser ik­ke Bi­be­len for å ha noe å re­fe­re­re til, men for å bru­ke dens la­ere for å bli en bed­re far for våre barn, en bed­re kol­le­ga, en bed­re ekte­mann og et bed­re men­nes­ke. For å få lyk­ke­li­ge­re liv, for­stan­der i BKM Sør­lan­det, To­mas Nil­sen.

 ??  ?? BRUN­STAD: Ver­dens­le­der i Brun­stad Chris­ti­an Church, Kåre Jo­han Smith Smiths (på stor­skjerm), har måt­tet tåle mye kritikk de sis­te åre­ne. Her fra åp­nin­gen av Brun­stad Kon­fe­ranse­sen­ter i Stok­ke i Vest­fold i 2004. Foto : NTB scanpix
BRUN­STAD: Ver­dens­le­der i Brun­stad Chris­ti­an Church, Kåre Jo­han Smith Smiths (på stor­skjerm), har måt­tet tåle mye kritikk de sis­te åre­ne. Her fra åp­nin­gen av Brun­stad Kon­fe­ranse­sen­ter i Stok­ke i Vest­fold i 2004. Foto : NTB scanpix

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway