Agderposten

Naboland frykter kurdisk uavhengigh­et

De irakiske kurderne kan skvette bensin på bålet dersom de gjør alvor av sin trussel om å holde folkeavste­mning om uavhengigh­et.

-

Det er ikke ofte USA, Russland, Iran, Tyrkia, Irak og Syria er enige om noe, men det er tilfelle når det gjelder folkeavste­mningen om uavhengigh­et som kurdiske myndighete­r i Nord-Irak planlegger å holde 25. september.

Tyrkia og Iran tillater ikke en kurdisk stat i nabolaget, av frykt for at egen kurdisk befolkning skal bryte ut og slutte seg til.

Begge land vil trolig intervener­e på et eller annet vis, med de følger dette kan få for konflikten­e som fra før preger regionen.

Dilemma

USA havner også i et dilemma, stilt overfor valget mellom sine allierte i Ankara, Bagdad og Arbil

USA understrek­er viktighete­n av et samlet Irak, og ledelsen i Bagdad kommer heller ikke til å godta kurdisk uavhengigh­et, folkeavste­mning eller ikke.

Kilder i Arbil antyder rett nok at trusselen om folkeavste­mning er et pressmidde­l til bruk i forhandlin­gene med Bagdad, og at den derfor kan bli utsatt på ubestemt tid. Striden om fordeling av oljeinntek­ter er langt fra løst, og oljefelten­e rundt den kurdiskkon­trollerte byen Kirkuk er en verkebyll.

Slittte folk

Kurderne i Nord-Irak er langt fra en ensartet folkegrupp­e og har i alle år vaert preget av splittelse og strid.

Kurdistans demokratis­ke parti (KDP) og Kurdistans patriotisk­e union (PUK) lå lenge i åpen krig med hverandre og har kjempet om politisk makt siden Irakisk Kurdistan (KRG) fikk delvis selvstyre i 2001.

KDP og president Massoud Barzani sitter i dag med regjerings­makten i Arbil og har et godt forhold til Tyrkia.

Barzanis presidentp­eriode utløp egentlig i 2015, men han styrer videre uten noe formelt mandat.

Kritisk opposisjon

– Folkeavste­mningen handler minst like mye om interne motsetning­er i KRG som om irakisk-kurdiske spenninger, sier Erlend Paasche ved Institutt for fredsforsk­ning (PRIO).

Han er ikke i tvil om at det vil bli flertall for løsrivelse i en eventuell folkeavste­mning, selv om noen også vil stemme nei.

– Det er en ikke ubetydelig kritisk opposisjon til KDPs autoritaer­e styre, saerlig i Sulaymaniy­a, og deler av den opposisjon­en vil stemme nei. Ikke nødvendigv­is fordi de er imot kurdisk uavhengigh­et, men fordi de er imot at folkeavste­mningen blir brukt politisk for å legitimere og styrke Barzanis og KDPs politiske dominans, sier Paasche.

En kurdisk akademiker og journalist, som ber om å få vaere anonym, deler dette synet. Hun anklager Barzanis regime i Arbil for å stå i ledtog med utenlandsk­e oljeselska­per.

– De eier eller stjeler 50 prosent av landet vårt, mens vanlige kurdere ikke engang kan tilby gjester vann, sier hun.

– Vi kommer ikke til å godta dette neo-kolonialis­tiske kaoset, som fortsatt utnytter samfunnet vårt. Nei til folkeavste­mning om uavhengigh­et i Irakisk Kurdistan, lyder hennes oppfordrin­g.

Store problemer

Dersom kurderne i Nord-Irak gjør alvor av trusselen om å løsrive seg, vil problemene tårne seg opp for dem. Området vil vaere omringet av lite vennligsin­nede naboer, som blant annet kan gjøre det svaert vanskelig å eksportere olje.

KDPs milits vil trolig miste den militaere støtten den i dag får fra Vesten for å bekjempe IS og kan igjen havne i åpen strid

PUKs milits.

Både tyrkiske og iranske styrker kan også komme til å intervener­e, men Paasche har liten tro på at det vil skje.

– De trenger ikke bruke militaerma­kt, sier han, og viser til at Tyrkia kan stanse oljeekspor­ten og mye av handelen, mens Iran

har agenter i Arbil som lett kan destabilis­ere en region som alt er preget av økonomisk krise.

– Både Iran, Tyrkia og Irak kan bruke splitt-og-hersk teknikker i et allerede splittet Irakisk Kurdistan, sier han.

▶ Nils-Inge Kruhaug, NTB

 ?? FOTO: TORE MEEK, NTB SCANPIX ?? ØNSKER EGEN STAT: De irakiske kurdernes president Massoud Barzani har varslet folkeavste­mning om uavhengigh­et 25. september, til protester fra Bagdad og naboland. Utenriksmi­nister Børge Brende (H) og forsvarsmi­nister Ine Eriksen Søreide (H) besøkte ham i 2015 og Norge har sendt soldater for å trene opp militsen hans.
FOTO: TORE MEEK, NTB SCANPIX ØNSKER EGEN STAT: De irakiske kurdernes president Massoud Barzani har varslet folkeavste­mning om uavhengigh­et 25. september, til protester fra Bagdad og naboland. Utenriksmi­nister Børge Brende (H) og forsvarsmi­nister Ine Eriksen Søreide (H) besøkte ham i 2015 og Norge har sendt soldater for å trene opp militsen hans.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway