Hvor len­ge skal nazi­fa­mi­lie­ne sver­tes?

Agderposten - - MENINGER - Ole Wil­helm Klüwer

Takk til Kjell-Olav Mas­da­len og Ag­der­pos­ten for å trek­ke inn na­zi­et­ter­kom­mer­ne i sine ar­tik­ler om mo­der­ne krigshistorie som sto i Ag­der­pos­ten den 4.1.18. For­døm­men­de krigshistorie går i dag ut­over bar­na, skri­ver de.

Ut­gangs­punk­tet er en ny bok om «Aust-Ag­der un­der ok­ku­pa­sjo­nen» skre­vet av Jo­han Chris­ti­an Frøst­rup og Bjørn Da­vid­sen. Bo­ken kom i fjor høst. Den er kon­ven­sjo­nell når det gjel­der ob­li­ga­to­risk sver­ting og sa­ta­ni­se­ring av na­zis­te­ne. Mas­da­len skri­ver at gjer­nings­men­ne­ne med navns nev­nel­se set­tes i en mo­der­ne gape­stokk. De­res spørs­måls­stil­ling til sa­ta­ni­se­rin­gens funk­sjon er der­for høyst ukon­ven­sjo­nell.

Det er vel­dig hyg­ge­lig at det­te per­spek­ti­vet kom­mer frem i en avis. All of­fent­lig his­to­rie­skriv­ning etter and­re ver­dens­krig har hatt sver­ting av ta­per­ne som vik­tigs­te per­spek­tiv, som opp­dra­gen­de mål og me­ning.

Mas­da­len spør: Har for­fat­ter­ne stilt seg i Guds sted? Alt­så : «Han hol­der fast på sin mis­kunn i tu­sen slekts­ledd og til­gir synd, skyld og lov­brudd. Men han lar ikke den skyl­di­ge slip­pe straff. For fed­re­nes synd straf­fer han barn og barne­barn, og tred­je og fjer­de slekts­ledd.» (2. Mose­bok).

Histo­ri­ke­re i dag er stort sett se­ku­la­ere hu­ma­nis­ter. I Ves­ten do­mi­ne­rer vi­ten­ska­pe­li­ge lo­ver i sam­funns­kunn­skap. Gud er over­tro. Men da er det ikke dumt for ti­dens po­li­tis­ke makt­ha­ve­re å kun­ne straf­fe med «gud­dom­me­lig makt». Da be­hers­ker de bor­ger­nes sinn. Ho­lo­caust som mo­ralsk opp­ild­ner opp­trer i dag som re­li­giøs makt. De som ikke leg­ger seg fla­te for ond­ska­pen for­talt av Ho­lo­caust-sent­re­ne, er ikke men­nes­ker. De er med­skyl­di­ge. De er som ver­dens ver­ste.

Et­ter­krigs for­tel­lin­ge­ne om and­re ver­dens­krigs om kom­mer fra dis­se sent­re­ne, skil­ler skarpt mel­lom de gode og de onde. Men er det vi­ten­ska­pe­lig for­talt el­ler kvasi­re­li­giøst? Hu­ma­nis­te­nes djev­ler er ikke tran­scen­den­te. De er im­ma­nen­te. Hvor­dan skul­le hu­ma­nis­te­ne ha klart po­li­tisk do­mi­nans i våre land uten bruk av kvasi­re­li­gion?

Hvor len­ge skal nazi­fa­mi­lie­ne sver­tes? Hvor len­ge skal NS-barn ba­ere his­to­ri­ens byr­der? Alt­for få nazi­un­ger ta­ler den svart-hvi­te his­to­rie­for­tel­lin­gen imot. Jeg for­står dem godt. De er ut­mat­tet av sa­ta­ni­se­rin­gen som har på­gått si­den 1945. Men noe skjer når Ag­der­pos­ten slip­per til kri­tikk av den of­fent­li­ge sann­he­ten og god­he­ten, slik som ar­tik­le­ne til Mas­da­len.

SKAPER STRID: Bo­ka til Bjørn Da­vid­sen og Jo­han Chr. Frøst­rup skaper de­batt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.