- To år med dritt stop­per ik­ke meg

– Det vil­le ha va­ert feigt å gi seg nå som mot­gan­gen er over, sier sprin­te­ren Even Mein­seth (21).

Agderposten - - Forside - ▶ Alex­an­der Nu­pen alnu@ag­der­pos­ten.no

Nå øyner han en plass på Nor­ges sta­fett­lag som vil til se­niorEM i Tysk­land i som­mer.

– Jeg skal job­be for det jeg vet er mu­lig å opp­nå. Da skal ik­ke to år med «dritt» stop­pe meg. Nå er for­men på vei mot 100 pro­sent. På tide at per­se­ne fal­ler i år, sa en let­tet Mein­seth etter Grim­stad­le­ke­ne i fri­idrett ny­lig.

I gjen­nom­brudds­se­son­gen 2015 sus­te Fe­vik-gut­ten inn til bron­se på 200 me­ter i U20-EM.

Men i en så mar­gi­nal og eks­plo­siv idrett så tru­er ska­de­ne rundt nes­te sving.

Mein­seth fikk hele 2016- og det mes­te av 2017-se­son­gen spo­lert. Først med et be­gyn­nen­de trett­hets­brudd, de­ret­ter med hamst­ring­trøb­bel.

Nå­ler og øvel­ser

– Det har va­riert hvor det har va­ert vondt. Jeg er blitt be­hand­let med nå­ler og har fått mas­se øvel­ser som jeg har gjort skik­ke­lig nøye. Men li­ke­vel har det ik­ke gitt slipp, sier sør­len­din­ge­ne om hamst­ring­pla­ge­ne.

Først de sis­te uke­ne har krop­pen spilt vir­ke­lig på lag igjen.

– Nå hand­ler det om å job­be med farta på 100 og 200 me­ter, sier Mein­seth som imid­ler­tid løp sin førs­te 400 me­ter noen­sin­ne un­der Grim­stad­le­ke­ne.

– Mam­mas på­funn

Han fikk beste­tid av alle i de to hea­te­ne med 50,03.

– Det var mam­mas (Søl­vi) på­funn. Da kun­ne jeg ik­ke fei­ge ut. Med den­ne 400-me­te­ren vil 200 me­ter fø­les mye grei­ere. En grei tid etter mye mot­vind i star­ten, kom­men­ter­te Even.

En an­nen bak­tan­ke med den uvan­te kraft­prø­ven er sta­fett- NM på Nes­od­den i pin­sen, hvor Mein­seth og Gu­lar har mål­set­ting om gull på 4 x 400 me­ter.

I Ber­lin-EM i au­gust har Nor­ge am­bi­sjo­ner om å stil­le med sta­fett­lag på 4 x 100 me­ter. Kra­vet er topp 16 på den av­gjø­ren­de tids­ran­kin­gen.

– Jeg er med i et pro­sjekt med åtte ut­øve­re som skal for­sø­ke å kva­li­fi­se­re et lag dit. Det har jeg tro­en på. Ak­ku­rat nå er jeg in­ne på la­get, og da hand­ler det å for­sva­re plas­sen.

– Alt gikk på skin­ner

– Et se­nior­mes­ter­skap had­de va­ert en mile­pael for deg?

– Ja, det had­de va­ert gøy med tan­ke på alle pro­ble­me­ne jeg har hatt. Det er et lang­sik­tig mål, så det er bare bo­nus om jeg får va­ere med i år, sva­rer han.

– I den­ne se­son­gen hand­ler det om å kom­me til­ba­ke, og ha gle­den av å løpe igjen. I 2015 gikk alt på skin­ner og jeg svev­de på en sky. Jeg føl­te det var stang inn hver helg. Det er den fø­lel­sen jeg vil ha igjen. Nå skal jeg set­te opp en for­nuf­tig kon­kur­ranse­plan og ta ting grad­vis, sier Even Mein­seth som tro­lig blir å se i gje­ve stev­ner som nor­disk-bal­tisk mes­ter­skap og Bis­lett Ga­mes i som­mer.

TIL­BA­KE – PÅ HJEMTRAKTENE: Even Mein­seth i mål på Le­ver­myr i sin førs­te 400 me­ter som kon­kur­ranse­tre­ning til sta­fett-NM i pinse­hel­gen. 21-årin­gen øyner plass i se­nior-EM på 4 x 100 me­ter sta­fett i som­mer.

BRONSEVINNERE: Søsk­ne­ne Ing­vild og Even Mein­seth har hver sin bron­se fra U20-EM. Til høy­re mor og tidligere topp­sprin­ter Søl­vi Mein­seth.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.