Po­li­ti­et hen­la sak, får snart en ny på pul­ten

Ag­der po­liti­dis­trikt hen­la en «helse­kjø­pan­mel­del­se» om mu­lig brudd på taus­hets­plik­ten én uke før po­liti­mes­te­ren er­k­la­er­te seg in­ha­bil.

Agderposten - - Forside - ▶ Pål Yng­ve Berg pyb@ag­der­pos­ten.no

På­rø­ren­de Marc Be­rendt har le­vert to an­mel­del­ser i helsekjøpsaken. Beg­ge ble re­gist­rert hos po­li­ti­et 13. april.

Den ene av an­mel­del­se­ne om­hand­ler mu­lig brudd på taus­hets­plik­ten i for­bin­del­se med PwC Kris­tian­sands le­ve­ran­dør­kon­troll hos Farm In Ac­tion AS i fjor vår.

Men for­hol­det ble al­le­re­de 25. april hen­lagt. Det­te skjed­de noen da­ger før po­liti­mes­ter Kir­sten Linde­berg er­k­la­er­te seg in­ha­bil i helsekjøpsaken, og ba stats­ad­vo­ka­ten vur­de­re sette­po­liti­mes­ter.

Ha­bi­li­tets­vur­de­rin­gen kom i stand etter at Ag­der­pos­ten had­de hen­vendt seg om én mu­lig pro­blem­stil­ling knyt­tet til po­liti­mes­te­rens ad­vo­kat­ekte­mann.

Han på­tok seg opp­drag for Farm In Ac­tion un­der BDOs grans­king i helsekjøpsaken høs­ten 2016. Da var te­ma­et også le­ve­ran­dør­kon­troll.

Er­kjen­te uslad­det navn

Po­li­ti­ets be­grun­nel­se i taus­hets­plikt-hen­leg­gel­sen er like­ly­den­de til fem per­soner i Grim­stad kom­mu­ne og PwC, blant and­re råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim:

«De un­der­ret­tes om at for­hol­det er hen­lagt da det an­tas ik­ke å va­ere ri­me­lig grunn til å un­der­sø­ke om det fore­lig­ger straff­bart for­hold, jf. Straffe­pro­sess­lo­ven par. 224, 1. ledd», skri­ver på­tale­an­svar­lig ju­rist og på­tale­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt, Terje Kadde­berg Skaar.

Po­liti­mes­te­ren er­k­la­er­te seg in­ha­bil i helsekjøpsaken 2. mai, og iføl­ge lov­ver­ket er alle un­der hen­ne da ik­ke kva­li­fi­ser­te til å be­hand­le det sam­me saks­for­hol­det.

Ver­ken på­tale­le­der el­ler po­liti­mes­ter har vil­let ut­ta­le seg om mo­men­te­ne som lig­ger til grunn for ha­bi­li­tets­vur­de­rin­gen.

Ag­der­pos­ten ba man­dag for­mid­dag blant an­net om be­grun­nel­se for hen­leg­gel­sen, og hvor­for an­mel­del­sen ik­ke var en del av helse­kjøp­grunn­la­get i ha­bi­li­tets­vur­de­rin­gen. Avi­sen har så langt ik­ke fått svar.

«Jeg er på rei­se og har ik­ke an­led­ning til å be­sva­re den­ne før fre­dag 18. mai», skri­ver Kadde­berg Skaar i en e-post noen ti­mer se­ne­re.

Kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Svein Ener­sen i Ag­der po­liti­dis­trikt opp­ly­ser tirs­dag at Kadde­berg Skaar er sam­men med po­liti­mes­te­ren på på­tale­sam­ling i Oslo.

Råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim er­kjen­te over­for kon­troll­ut­val­get i åpent møte 14. de­sem­ber i fjor at PwC had­de fått uslad­de­de opp­lys­nin­ger av kom­mu­nen. Stikk i strid med det som fast­slås i PwCs le­ve­ran­dør­kon­troll­rap­port.

– Nav­net på ver­gen var ik­ke slad­det i do­ku­men­tet PwC fikk. Det skul­le va­ert slad­det. Det er der vi er nå, sa råd­man­nen.

I sam­ta­le med avi­sen etter mø­tet had­de hun in­gen for­kla­ring på hvor­for nav­net på ver­gen ik­ke ble slad­det.

To må­ne­der etter at kom­mu­nen og Farm In Ac­tion ble ren­vas­ket i le­ve­ran­dør­kon­troll­rap­por­ten skrev PwC en be­kym­rings­mel­ding om den kom­mu­nalt an­sat­te ver­gen til Fyl­kes­man­nen i Aust- og Vest-Ag­der.

Fyl­kes­man­nen vur­der­te be­kym­rings­mel­din­gen, og kon­klu­der­te med at det ik­ke var hold i noen av PwCs på­stan­der.

Be­rendt og ver­gen opp­le­ver be­kym­rings­mel­din­gen som en ren gjen­gjel­del­se etter å ha vars­let om kri­tikk­ver­di­ge for­hold i Grim­stad kom­mu­ne. Råd­man­nen nek­ter en­hver be­fat­ning med be­kym­rings­mel­din­gen.

Ved­tok ny po­liti­an­mel­del­se

Po­li­ti­ets taus­hets­plikt-hen­leg­gel­se ble fore­tatt snaue 14 da­ger før kom­mune­sty­ret i Grim­stad ved­tok å be råd­man­nen po­liti­an­mel­de mu­lig brudd på taus­hets­plik­ten og den så­kal­te jule­gave-sa­ken. Kon­troll­ut­val­get og kom­mune­sty­ret ser sva­ert al­vor­lig på de mu­li­ge straff­ba­re for­hol­de­ne.

– Det som etter KUs me­ning (kon­troll­ut­val­get) er mest be­kym­rings­fullt i det jeg har pre­sen­tert her, er mu­lig brudd på taus­hets­plik­ten. Det­te for­hold sam­men med et an­net som ik­ke har noe med le­ve­ran­dør­kon­trol­len å gjø­re, nem­lig den mye om­tal­te «jule­ga­ven», er så al­vor­li­ge at de til sam­men, men også hver for seg, kva­li­fi­se­rer til po­liti­an­mel­del­se, sa kon­troll­ut­valgs­le­der Gun­nar Top­land (H) fra ta­ler­sto­len 7. mai.

H, Frp, V og SV fulg­te opp med et fel­les­for­slag om å po­liti­an­mel­de beg­ge for­hol­de­ne, noe kom­mune­sty­ret de­ret­ter ved­tok med klart fler­tall (21-14).

Hvor­vidt det er Ag­der po­liti­dis­trikt som også skal hånd­te­re den nye an­mel­del­sen om mu­lig brudd på taus­hets­plik­ten, el­ler om den vil kom­me på bor­det til en mu­lig sette­po­liti­mes­ter, er ik­ke kjent.

Det­te var blant spørs­må­le­ne Ag­der­pos­ten man­dag ba po­li­ti­et om en av­kla­ring på, uten alt­så så langt å ha fått svar.

▶Po●iti­mes­ter Kir­sten Linde­berg pa­el­mer pa­ra­gra­fer etter Ag­der­pos­ten i et inn­legg sist uke. Hun ral­je­rer blant an­net over en an­gi­ve­lig sam­men­blan­ding av straffe­pro­sess­lov og for­valt­nings­lov i spørs­må­let om sin ha­bi­li­tet i helsekjøpsaken i Grim­stad. De to lo­ve­ne har så godt som like­ly­den­de inn­hold hva ha­bi­li­tet an­går, så vi kan trygt la ju­ris­te­ne vur­de­re bru­ken av dem. Vi har mer enn nok med å tol­ke po­liti­mes­te­ren.

▶Så­ve● for­valt­nings­lo­vens som straffe­pro­sess­lo­vens ha­bi­li­tets­be­stem­mel­ser leg­ger også opp til skjønns­mes­si­ge vur­de­rin­ger rundt for­hold som er eg­net til å svek­ke til­li­ten til ved­kom­men­des upar­tisk­het. Det­te er hva den­ne sa­ken gjel­der. Vi er der­for over­ras­ket over po­liti­mes­te­rens aver­sjon mot åpen­het og klar tale. For ek­sem­pel om den kon­kre­te bak­grun­nen for at hun selv åpen­bart me­ner seg in­ha­bil.

▶ Det er etter hvert kom­met en privat an­mel­del­se, og Grim­stad kom­mune­sty­re føl­ger opp med å sen­de de­ler av det sto­re saks­kom­plek­set i helsekjøpsaken over til po­li­ti­et. Det er i den­ne for­bin­del­se Ag­der­pos­ten på re­por­ta­sje­plass har reist spørs­må­let om po­liti­mes­te­rens ha­bi­li­tet. Bak­grun­nen er hen­nes mu­li­ge venn­skaps­bånd til ord­fø­rer og kom­mu­na­le sje­fer i Grim­stad, der hun blant an­net øver og syn­ger sam­men med dem i jule­ko­ret «Heis­kvar­tet­ten». Hun har i en pe­rio­de, langt til­ba­ke i tid, fun­gert som kon­tor­sjef og konsti­tu­ert råd­mann i kom­mu­nen – og ved tu­sen­års­skif­tet var hun un­der­ord­net sam­me per­son som nå er styre­le­der i «Farm In Ac­tion» (FIA). Hen­nes mann ble også en­ga­sjert som ad­vo­kat for det­te om­sorgs­sel­ska­pet un­der grans­kin­gen av helsekjøpsaken. Kom­mu­nen har i åre­ne 2012 til 2017 kjøpt tje­nes­ter av nett­opp FIA for over 30 mil­lio­ner kro­ner. For det mes­te i strid med an­skaf­fel­ses­re­gel­ver­ket.

▶Sku●●e vi fris­tes til å pa­el­me noen pa­ra­gra­fer til­ba­ke til po­liti­mes­te­ren, måt­te det va­ere de som gir po­li­ti­et an­led­ning til selv å star­te etter­forsk­ning, spe­si­elt i sa­ker der all­men­ne hen­syn til­si­er det. Det be­gyn­ner å na­er­me seg to år si­den helsekjøpsaken ble av­slørt og Ag­der­pos­ten be­gyn­te opp­rul­lin­gen av det som skul­le bli en av lan­dets størs­te inn­kjøps­skan­da­ler. Sa­ken har va­ert grans­ket av sel­ska­pet BDO, som fant et stort, svart hull. Den to­ta­le man­ge­len på do­ku­men­ta­sjon ble bare over­gått av de in­volver­tes hu­kom­mel­ses­svikt. Slikt blir det spe­ku­la­sjo­ner av. Det­te drei­er seg tross alt om en kom­mu­nal kul­tur der en kom­mune­sjef for ek­sem­pel kun­ne opp­tre som nis­se, og uten vi­de­re gi bort 70.000 av inn­byg­ger­nes kro­ner som en slags jule­gave til en en­kelt­per­son. Først na­er ett år etter kom­mer en po­liti­an­mel­del­se, som dess­uten satt sa­er­de­les langt in­ne.

▶I na­er to år har alt­så po­li­ti­et i Ag­der hatt an­led­ning til å star­te etter­forsk­ning av den­ne sa­ken, der medie­om­ta­len og den of­fent­li­ge in­ter­es­sen har va­ert minst like stor som ele­fan­ten i rom­met. Hvis det li­ke­vel har va­ert gode grun­ner til å unn­la­te etter­forsk­ning, så er ik­ke mang­len­de an­mel­del­se fra en for­na­er­met nød­ven­dig­vis en av dem. Det er lite guns­tig hvis det også kan sås tvil om ha­bi­li­te­ten til po­liti­dis­trik­tets øvers­te sjef gjen­nom hele den­ne pe­rio­den. Man tren­ger ik­ke mis­tro Kir­sten Linde­bergs per­son­li­ge in­tegri­tet for å mene det­te. Men til­knap­pe­de og lite til­gjen­ge­li­ge le­de­re bi­drar dess­ver­re alt­for ofte til unø­dig tvil hos dem de skal tje­ne.

HEN­LAGT: Ag­der po­liti­dis­trikt har hen­lagt den så­kal­te taus­hets­plikt-sa­ken, som er en del av for­grei­nin­ge­ne fra helsekjøpsaken. Snart kom­mer en ny an­mel­del­se i sam­me saks­for­hold fra Grim­stad kom­mu­ne.

GLA­DE JUL: Jule­ko­ret «Heis­kvar­tet­ten», med po­liti­mes­ter Kir­sten Linde­berg som med­lem, har spredd år­viss hyg­ge og jule­stem­ning i Grim­stad. Det­te ar­kiv­bil­det er hen­tet fra ju­len 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.