Redd E18 hav­ner bak i bygge­køen

Etter at Nye Vei­er AS fikk ut­vi­det sin mo­tor­vei­por­te­føl­je og frem­skyn­der de­ler av E6, fryk­ter stor­tings­re­pre­sen­tant Tellef Inge Mørland (Ap) at and­re kan «sni­ke i køen», og sny­te restE18 for bygge­start i 2020.

Agderposten - - Forside - ▶Vi­dar Flø­de vifl@ag­der­pos­ten.no

▶ Nye Vei­er utvider mo­tor­vei-por­te­føl­jen og frem­skyn­der de­ler av sitt E6-pro­sjekt. Tellef Inge Mørland fryk­ter det kan på­vir­ke full­fø­rin­gen av E18-strek­ket mel­lom Grim­stad og Dør­dal, som i ut­gangs­punk­tet skal star­te i 2020.

Ap-re­pre­sen­tant Tellef Inge Mørland fra Aust-Ag­der me­ner sva­ret han har fått fra sam­ferd­sels­sjef Ke­til Sol­vik-Ol­sen på sitt skrift­li­ge spørs­mål om sa­ken i Stor­tin­get, styr­ker hans frykt for at ut­byg­gings­pro­sjek­ter and­re ste­der i lan­det kan kom­me til å hav­ne foran «rest-E18» mel­lom Grim­stad og Dør­dal.

Den fryk­ten de­ler ik­ke de and­re stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne fra Aust-Ag­der.

Pres­set på plan­pro­ses­sen øker

Styre­le­de­ren i Nye Vei­er, Rolf Rove­rud, av­vi­ser også over­for Ag­der­pos­ten at den lil­le jus­te­rin­gen av E6-pro­sjek­tet i Hede­mark skal gå ut over and­re. Men el­lers er styre­le­de­ren klar på at det kre­ves av­klar­te pla­ner som do­ku­men­te­rer både sam­funns­øko­no­misk nyt­te og som er fer­dig ved­tat­te for å kom­me i po­si­sjon til ut­byg­ging i regi av Nye Vei­er AS. Der­med bare øker pres­set på det in­ter­kom­mu­na­le plan­ut­val­get be­stå­en­de av seks ord­fø­re­re og Aren­dals vara­ord­fø­rer – som nå skal set­te nor­ges­re­kord i vei­plan­leg­ging.

Både stats­råd

Ke­til Sol­vikOl­sen

(Frp) og styre­le­der Rove­rud er for øv­rig åpne for at en stor ut­vi­del­se av Nye Vei­er AS’ por­te­føl­je med nye, sto­re pro­sjek­ter, kan få føl­ger for prio­ri­te­ring av ek­sis­te­ren­de gjen­va­eren­de pro­sjek­ter i por­te­føl­jen. – Men det skjer even­tu­elt først via NTP etter 2022, pre­si­se­rer stats­rå­den.

Mer helt­lig E6-ut­byg­ging

I sitt svar til Mørland, pe­ker sam­ferd­sels­mi­nis­ter Sol­vikOl­sen på at ut­vi­del­sen av Nye Vei­ers por­te­føl­je som ble gjort av re­gje­rin­gen 13. april, bare drei­er seg om en vei­bit på 6 km mel­lom Ens­by og Øyer i Gud­brands­da­len, og er gjort på an­be­fa­ling av Nye Vei­er selv, for å få en mer hel­het­lig ut­byg­ging.

Sol­vik-Ol­sen vi­ser el­lers til at det er Nye Vei­er selv som har ut­talt at «med op­ti­mal frem­drift vil det va­ere mu­lig å åpne ny fire­felts E6 med 110 km/t helt til Øyer al­le­re­de i 2025».

– Na­tur­lig for­len­gel­se

På spørs­mål fra Ag­der­pos­ten, pre­si­se­rer også styre­le­der Rolf Rove­rud

det­te slik: – E6

Ens­by- Øyer er en na­tur­lig for­len­gel­se av den E6-strek­nin­gen

Nye Vei­er har i sin por­te­føl­je, og det vil va­ere helt rik­tig for sam­fun­net at den byg­ges ut som en fort­set­tel­se av vår E6 strek­ning i Gud­brands­da­len. Vi kan gjen­nom­føre den ut­byg­gin­gen uten til­leggs­mid­ler for­di vi opp­når vel­dig sto­re be­spa­rel­ser på våre ut­byg­gin­ger in­nen sam­me re­gion, frem­hol­der Rover­urd. Og styre­le­de­ren leg­ger til: – Det at vi får en så kost­nads­ef­fek­tiv ut­byg­ging av våre E6 strek­nin­ger kom­mer da også re­gio­nen enda mer til gle­de. Det sy­nes bi er bra.

– Går ik­ke ut over and­re

– Med de be­spa­rel­se­ne vi har på pro­sjek­te­ne våre går ik­ke det­te pr. i dag ut over and­re ut­byg­gin­ger. Det­te hand­ler også om når and­re strek­nin­ger er mod­net til et slikt nivå at po­ten­sia­let er tatt ut og strek­nin­gen kan byg­ges ut, pre­si­se­rer Rove­rud.

Nye Vei­er-styre­le­de­ren ut­tryk­ker for øv­rig be­geist­ring for det bane­bry­ten­de in­ter­kom­mu­na­le plan­sam­ar­bei­det mel­lom sju kom­mu­ner i Aust-Ag­der og Tele­mark:

– Vi hei­er på pro­ses­sen

– Når det gjel­der E18 Dør­dal – Grim­stad føl­ger sty­ret i Nye Vei­er pro­ses­sen med vel­dig stor in­ter­es­se. Vi øns­ker ik­ke bare å gjø­re vei­ut­byg­gin­ger ras­ke­re og bil­li­ge­re gjen­nom å ten­ke an­ner­le­des når det gjel­der hel­het og gjen­nom­fø­rings­stra­te­gi, vi er også opp­tatt av ny­ten­king i plan­pro­ses­sen. Vi hei­er på den­ne pro­ses­sen og støt­ter fullt opp om ar­bei­det, sier Rove­rud.

Han skry­ter av ord­fø­rer­ne og and­re in­volver­te:

– Får vi det­te til slik tan­ken er, vil det­te bli et godt al­ter­na­tiv til mer tra­di­sjo­nel­le plan­pro­ses­ser som vi opp­le­ver som alt­for sen­drek­ti­ge uten at re­sul­ta­tet nød­ven­dig­vis blir bed­re, kan­skje tvert om, me­ner Rove­rud.

Sam­funns­øko­no­mi av­gjø­ren­de

Han un­der­stre­ker li­ke­vel at både do­ku­men­tert sam­funns­øko­no­misk lønn­som­het, og fer­di­ge pla­ner vil va­ere vik­tig for at Grim­stad-Dør­dal skal bli byg­get ut så raskt som man hå­per på lo­kalt:

– Nye Vei­er prio­ri­te­rer vei­strek­nin­ger etter sam­funns­øko­no­misk lønn­som­het. Tra­fikk­tall, ulyk­kes­be­last­ning, re­du­sert reise­tid og kost­na­der vekt­leg­ges i det­te ar­bei­det sam­men med hvor klar strek­nin­gen er for ut­byg­ging, un­der­stre­ker Rove­rud.

Som un­der­stre­ker at sty­ret i Nye Vei­er ik­ke kom­mer med for­hånds­løf­ter om bygge­start: – Det kan vi først gjø­re når vi ser re­sul­ta­tet av plan­ar­bei­det, pre­si­se­rer styre­le­de­ren.

– Men godt sam­ar­beid langs hele strek­nin­gen vil styr­ke mu­lig­he­te­ne for rask ut­byg­ging. Som sagt føl­ger vi det­te med både in­ter­es­se og en­tu­si­as­me, av­slut­ter styre­le­der Rolf Rove­rud i Nye Vei­er AS.

REST-E18: Det­te kar­tet vi­ser E18 mel­lom Grim­stad og Lan­gan­gen i Tele­mark, som det stat­li­ge vei­bygge­sel­ska­pet Nye Vei­er AS har fått som del av sin mo­tor­vei-por­te­føl­je. Når Aren­dal-Tvedestrand og Dør­dal-Lan­gan­gen er fer­dig ut­byg­get til 4-felt, vil det gjen­stå 75 km «rest-E18»som mang­ler mo­tor­vei­stan­dard. Pro­sjekt­di­rek­tør Mag­ne Ram­lo har yt­ret håp om at det kan bli bygge­start i 2020 for «rest-E18» – der­som sju kom­mu­ner kla­rer å få fer­dig ved­tatt kom­mune­plan for strek­nin­gen in­nen juni 2019. Bak­grunns­bil­det her vi­ser E18 mel­lom Lil­le­sand og Grim­stad. FOTO/Mon­ta­sje: Vi­dar Flø­de

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.