Sola kan bli byt­tet ut med regn på 17. mai

Dis­se tre nøt god­va­e­ret i går. I mor­gen kan det va­ere borte - for den­ne gang.

Agderposten - - Forside -

– Det vil kom­me en del regn­by­ger i Aust-Ag­der ons­dag kveld og natt til 17. mai. Det blir også byge­ak­ti­vi­tet på mor­ge­nen og for­mid­da­gen 17. mai. Men reg­net kom­mer vel­dig lo­kalt, så noen kan også få en fin for­mid­dag uten regn, sier stats­me­teoro­log Hanne Bea­te Skatt­ør til Ag­der­pos­ten.

Litt kal­de­re

– Det er lurt å ta med pa­ra­ply til barne­to­get, med and­re ord?

– Ja, men du kan også ha flaks... Og det er stør­re sjans for regn inn­over i lan­det, enn ved kys­ten, sier hun.

I kyst­na­ere strøk kan tem­pe­ra­tu­ren blir rundt 15 gra­der den for­mid­da­gen, mens det inn­over i lan­det kan lig­ge rundt 10 gra­der.

Fin etter­mid­dag

Men så blir det bed­ring.

– Det ser ut til å bli en fin etter­mid­dag. Da kom­mer det mer sol og var­me, så det kun­ne jo va­ert ver­re...

Opp­lad­nin­gen til na­sjo­nal­da­gen har uan­sett va­ert prakt­full.

Løv­tra­er er grøn­ne, ja­pans­ke kirse­ba­er­tra­er er rosa, lilje­kon­val­le­ne er godt på gli.

Skips­katt

Tirs­dag for­mid­dag: I Aren­dal gjeste­havn har kat­ten Be­bi­sah sit­tet un­der brua og kost seg i skyg­gen.

Men så fort mat­mor ro­per, kom­mer den grå pu­sen lø­pen­de.

Snart er de to og skip­per Nils Wal­le kla­re for av­gang.

Sola og var­men kom­mer og da er det på tide å for­svin­ne fra gjeste­hav­na før båt­tu­ris­te­ne an- kom­mer.

– Det­te er helt per­fekt va­er, skul­le kan­skje va­ert litt mind­re vind, sier Wal­le og kom­pi­se­ne Rein Lep­son og Pål Bør­re­sen som tar seg en kose­stund i sola den­ne for­mid­da­gen.

Det er to da­ger til 17. mai og fest­folk be­gyn­ner snart å leg­ge bå­te­ne sine her for å fei­re na­sjo­nal­da­gen.

Trio­en har bodd i gjeste­hav­na i hele vin­ter – og i man­ge år før den tid.

Selv når de ik­ke skal ut på tur på ha­vet, føl­ger de med på va­er­mel­din­ge­ne.

– Jeg sjek­ker yr klok­ka sju hver mor­gen, sier Wal­le.

Og så sjek­kes mel­din­ge­ne ut­over da­gen.

Snu bå­ten = ny ut­sikt

De els­ker å bo i båt.

– Du står jo fritt til å rei­se hvor du vil, sier Wal­le.

– Blir du lei ut­sik­ten, er det bare på snu bå­ten, sier Rein Lep­son og ler.

Oppe på bå­ten Cor­de­lia lus­ker hun­den Opor­to rundt.

– Det er en span­jol som vi hen­tet i Mala­ga, får vi vite.

Katt i 22 land

I vin­ter har det va­ert folk i sju bå­ter i gjeste­hav­na – med 12–15 men­nes­ker, tre bik­kjer og en katt.

– Kat­ten har va­ert i 22 land, så den er vel­dig be­reist.

Nils Wal­le sier bå­ten hans har va­ert både i Al­ba­nia, Kroa­tia og man­ge and­re ste­der. Selv har han bodd i båt i 30 år hvor­av 15 år i Mid­del­ha­vet.

Pål Bør­re­sens båt Sin­bad lig­ger len­ger ute i gjeste­hav­na.

Både han og Lep­son blir her noen uker til før de far­ter ut på sjø­en.

Jak­ten på le

Da vi møt­te dem, var det 6–7 m/s i vind og de skul­le gjer­ne ha lagt vin­den litt, men de vet jo at de ik­ke kan sty­re den.

Det kom­men­de halv­året blir det sik­kert en del jakt på plas­ser som lig­ger i le for vin­den, før de igjen mø­tes i Aren­dal gjeste­havn.

Men ak­ku­rat nå ko­ser de seg med li­vet i gjeste­hav­na der sola skin­ner og drik­ken er is­kald.

GLAD TRIO: Dis­se ka­re­ne bor i bå­ten året rundt og ko­ser seg i sola nå. Fra ven­st­re Nils Wal­le, Rein Lep­son og Pål Bør­re­sen.

TU­RIS­TER: Gjes­ter fra cruise­bå­ten Amadea (bak) tar en tur tinn på Aren­dal gam­le råd­hus.

SKIPS­KATT: Nils Wal­le og kat­ten Be­bi­sah ko­ser seg på tur.

GRØNT: Her er det spylt og gjort klar for 17. mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.