Tidligere Frp-po­li­ti­ker til­talt for opp­be­va­ring av over­g­reps­ma­te­ria­le

Agderposten - - Nyheter -

pro­fi­lert tidligere Frp-po­li­ti­ker er til­talt for å ha opp­be­vart sto­re meng­der nar­ko­ti­ka og for å ha va­ert i be­sit­tel­se av ma­te­ria­le som sek­su­ali­se­rer barn. Frp-po­li­ti­ke­ren fra Øst­lan­det ble på­gre­pet i mai 2016 etter at po­li­ti­et fant sto­re meng­der nar­ko­ti­ka hjem­me hos ham. Iføl­ge Øst­lan­dets Blad ble det be­slag­lagt 90,47 gram am­fe­ta­min, 15,91 gram ko­kain, 18,74 gram MDMA, 274 mil­li­li­ter GHB, 22 tab­let­ter med klo­na­zepam, 4 tab­let­ter inne­hol­den­de dia­zepam, 5 tab­let­ter inne­hol­den­de MDMA og 2 tab­let­ter inne­hol­den­de mCPP. Det ble også fun­net to bil­der og en film som vis­te sek­su­el­le over­grep mot barn på en data­ma­skin hjem­me hos man­nen. – Min kli­ent leg­ger seg helt flat når det kom­mer til nar­ko­ti­ka­en. Han inn­røm­mer at han had­de et rus­pro­blem på den ti­den, sier man­nens for­sva­rer, ad­vo­kat Gun­hild Lae­rum, til Øst­lan­dets Blad. Lae­rum sier at hen­nes kli­ent be­nek­ter kjenn­skap til over­g­reps­ma­te­ria­let som ble fun­net på data­ma­ski­nen.

FOTO: TORE TVEIT

I RUTE: Et hy­per­mo­der­ne feng­sel rei­ser seg på Evje­moen. Men fi­nan­sie­rin­gen av utstyr, in­ven­tar, hus­leie og drift er fore­lø­pig ik­ke sik­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.