Nye Vei­er AS prio­ri­te­rer to nye strek­nin­ger – i Opp­land og Trøndelag

Agderposten - - Nyheter -

Nye Vei­er AS send­te tidligere i mai ut en presse­mel­ding etter at sty­ret på ny har fore­tatt en prio­ri­te­ring over strek­nin­ge­ne i sin mo­tor­vei-por­te­føl­je: «Nye Vei­er AS øker tem­po­et, og prio­ri­te­rer strek­nin­gen E6 Mo­elv–Øyer og del­strek­nin­gen E6 Kvål–Mel­hus for ut­byg­ging», he­ter det. – La­ve­re kost­na­der på pro­sjek­ter som er i gang, gir rom for å star­te fle­re pro­sjek­ter tidligere, og øke pro­duk­sjo­nen. – Etter en hel­hets­vur­de­ring av sam­funns­øko­no­mi, pro­sjek­te­nes mo­den­het og vår lik­vi­di­tets­si­tua­sjon har vi nå mu­lig­het til å le­ve­re mer tra­fikk­sik­ker vei ras­ke­re, sier adm. di­rek­tør Ing­rid Dahl Hov­land i mel­din­gen. Med 45 km ny 4-felts vei mel­lom Mo­elv og Øyer, får re­gio­nen Inn­lan­det nes­ten 90 km ny mo­tor­vei. Fra før av byg­ger Nye Vei­er 43 km ny E6 Ko­lo­moen -Mo­elv. Opp­rin­ne­lig til­sa pla­ne­ne ut­byg­ging vi­de­re fra Mo­elvEns­by, men Re­gje­rin­gen til­før­te strek­nin­gen Ens­by–Øyer (6 km) til Nye Vei­ers por­te­føl­je så sent som 13. april i år etter an­be­fa­ling fra sel­ska­pets le­del­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.