Byg­ger 530 km ny mo­tor­vei 20 pro­sent bil­li­ge­re og 8 år ras­ke­re

Agderposten - - Nyheter -

De fire små kar­te­ne til ven­st­re vi­ser mo­tor­vei-por­te­føl­jen til det stat­li­ge vvei­bygge­sel­ska­pet Nye Vei­er AS: Åtte strek­nin­ger med i alt 530 km ny mo­tor­vei, som Stor­tin­get har gitt dem i opp­drag å byg­ges ut for 130 mil­li­ar­der kro­ner. I mars i fjor pro­kla­mer­te imid­ler­tid Nye Vei­er AS at de ak­ter å byg­ge por­te­føl­jen ik­ke bare 20 pro­sent bil­li­ge­re – men også 8 år ras­ke­re emm Stor­tin­gets for­ut­set­ning. Alt­så skal de va­ere fer­dig med hele por­te­føl­jen i 2027. De åtte vei­strek­nin­ge­ne be­fin­ner seg langs E6 i Trøndelag, langs E6 i Inn­lan­det (Hed­mark/Opp­land), E18 i Sør­øst (Aust-Ag­der og Tele­mark), og E39 i Sør­vest, Vest-Ag­der og Ro­ga­land. Ny­lig er det også vars­let at det kan bli ak­tu­elt å ut­vi­de vei­bygge­por­te­føl­jen til det stat­li­ge vei­bygge­sel­ska­pet til også å om­fat­te fle­re nye vei­strek­nin­ger. Det­te vil imid­ler­tid først bli av­gjort i for­bin­del­se med Na­sjo­nal Trans­port­plan (NTP) som skal ved­tas i 2022, har sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren fast­slått.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.