REST-E18 MEL­LOM GRIM­STAD OG DØR­DAL

Agderposten - - Nyheter -

Tvedestrand-Aren­dal åp­nes 15. ok­to­ber 2019 klok­ka 12, Rugt­vedt-Dør­dal åp­ner to må­ne­der etter – og også Lan­gan­gen-Rugt­vedt er åp­net cir­ka 2023 – vil det gjen­stå 75 kilo­me­ter E18 mel­lom Grim­stad og Dør­dal i Tele­mark uten 4-felts mo­tor­vei­stan­dard.

in­ter­kom­mu­nalt plan­ut­valg be­stå­en­de av seks ord­fø­re­re og Aren­dals vara­ord­fø­rer, skal nå lede ar­bei­det med å set­te ny nor­ges­re­kord i vei­plan­leg­ging for den­ne «rest-E18».

Mag­ne Ram­lo har yt­ret håp om at an­leggs­ar­bei­det skal kun­ne star­te i 2020 der­som kom­mune­plan for hele strek­nin­gen er ved­tatt i de sju kom­mu­ne­ne i juni 2019.

da blir det mega-hast­verk: To-tre kor­ri­do­rer må leg­ges frem al­le­re­de i slut­ten av den­ne må­ne­den, og en­de­lig kor­ri­dor må vel­ges i slut­ten av juni – der­som den am­bi­siø­se tids­pla­nen skal kun­ne hol­des.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.