– Flytt dere: Be­fa­rin­gen i Tele­mark ble am­per

Agderposten - - Nyheter -

stil­te seg opp midt i vei­en i Pors­grunn. Der ble de stå­en­de, også da det kom bi­ler som vil­le prø­ve å pres­se seg for­bi. Det var i for­bin­del­se med be­fa­rin­gen på Ose­bak­ken i Pors­grunn at det ble litt dår­lig stem­ning mel­lom bi­lis­ter og folke­valg­te. Ut­valg for Mil­jø og by­ut­vik­ling skul­le midt i rush­tida tirs­dag se na­er­me­re på jern­bane­over­gan­gen i Vi­dars­gate, der en om­stridt, åtte me­ter høy gang­bru er tenkt plas­sert. En rek­ke inn­byg­ge­re i by­de­len var også på plass for å la seg in­for­me­re om pla­ne­ne. Til sam­men rundt 30 men­nes­ker stod midt i vei­ba­nen der det jevn og trutt kom tra­fikk. Det ble et skik­ke­lig folke­møte ispedd litt bil­tra­fikk. Fle­re bi­lis­ter på vei hjem til kjøtt­ka­ke­ne ven­tet tål­mo­dig på at men­neske­meng­den skul­le flyt­te seg. Men det var­te og rakk. Den ene dris­tet seg til å tute for å opp­nå den øns­ke­de opp­merk­som­het og kom­me fram. Han stod da midt på jern­ba­nen. Da gikk ut­valgs­le­der Trond Inge­bret­sen bort og lur­te på om det var nød­ven­dig med den tu­tin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.