Vin­mono­po­let ber om å slip­pe gå­gate

Agderposten - - Nyheter -

i Lil­le­sand får en egen sak om gå­gate i Øst­re­gate til be­hand­ling før som­mer­en. Det er ord­fø­rer Arne Tho­mas­sen(H) som har bedt om at sa­ken kom­mer på saks­kar­tet. Han har mot­tatt spri­ken­de sig­na­ler og me­ner det må va­ere opp til po­li­ti­ker­ne å av­gjø­re sa­ken. Si­den by­sty­ret fat­tet sitt gå­gate­ved­tak har det skjedd mye i sen­trum. Han­de­len i Øst­re­gate er noe re­du­sert og tra­fikk­møns­te­ret har end­ret seg noe. I til­legg er gå­gate­se­son­gen for Strand­gata ut­vi­det fra 1. mai til 15. sep­tem­ber som en prøve­ord­ning og det er sendt ut en hø­ring om hel­år­lig gå­gate her. Det skal ik­ke va­ere ak­tu­elt med gå­gate hele året i Øst­re­gate. Gra­vin­gen i Jern­bane­gata har gjort spørs­må­let spe­si­elt ak­tu­elt, og ordføreren vil ha en dis­ku­sjon på om man even­tu­elt skal gjø­re et unn­tak fra gå­gate­ved­ta­ket kun for den­ne se­son­gen der­som po­li­ti­ker­ne el­lers øns­ker å opp­rett­hol­de gå­gate fra Ke­til Moes plass til Skole­gata. – By­sty­ret har ved­tatt at den ga­ten skal va­ere gå­gate fra 15. Juni til og med 15. au­gust. Fle­re na­e­rings­dri­ven­de, der­iblant le­der av vin­mono­po­let, har kon­tak­tet med da det det­te året er spe­si­el­le ut­ford­rin­ger med å kom­me frem i byen og selv om Jern­bane­gata åp­ner i Juli vil det nå va­ere etab­lert et nytt kjøre­møns­ter. 1. Au­gust stenger Jern­bane­gata igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.