Pa­le­sti­na-de­mon­stra­sjon: – Vi roer oss ik­ke

Agderposten - - Nyheter -

Boi­kott Israel, fri Pa­le­sti­na, lød ro­pe­ne fra fle­re hundre per­soner som trop­pet opp i Oslo tirs­dag for å vise sin sym­pa­ti med det pa­le­stins­ke folk. De­mon­stra­sjo­nen star­tet uten­for Stor­tin­get og fort­sat­te opp mot den Is­ra­els­ke am­bas­sa­den bak Slot­tet. – Vi roer oss ik­ke ned før pa­le­sti­ner­ne får leve et fritt og ver­dig liv, med ful­le ret­tig­he­ter, sa le­der Tora Sy­stad Tys­sen i Fel­les­ut­val­get for Pa­le­sti­na da hun tal­te til folke­meng­den som sam­let seg uten­for am­bas­sa­den. Hun me­ner stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) har «frekk­he­tens nåde­gave» når hun har sagt at det vik­tigs­te nå er at beg­ge par­ter i kon­flik­ten «roer seg ned». De­mon­stra­sjo­nen kom da­gen etter at rundt 60 pa­le­sti­ne­re ble drept av is­ra­els­ke sol­da­ter, i det som ble den blo­digs­te da­gen på Gazastripen si­den 2014-krigen. 2.400 pa­le­sti­ne­re ble så­ret, iføl­ge helse­myn­dig­he­te­ne i Gaza, man­ge av dem etter å ha blitt truf­fet av skudd fra fle­re hundre me­ters hold. – Det­te er ik­ke ter­ro­ris­ter. Det­te er med­men­nes­ker som sit­ter in­ne­sper­ret på Gaza. Det­te er folk som har va­ert på flukt i 70 år. Det­te er med­men­nes­ke­ne våre uten til­gang på vann, strøm og elek­tri­si­tet. Det­te er de­spe­ra­te men­nes­ker som øns­ker noe an­net enn at en bru­tal mi­li­ta­er­makt slak­ter dem ned når de ber om å bli sett som det de er, nem­lig men­nes­ker, sa Tys­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.