Lo­kal­po­li­ti­ker i Oslo dømt for fylle­syk­ling med dat­ter på laste­pla­net

Agderposten - - Nyheter -

lo­kal­po­li­ti­ker fra Miljø­par­ti­et De Grøn­ne i Oslo er dømt for å ha fylle­syk­let hjem fra valg­vake i fjor høst med dat­te­ren på elsyk­ke­lens laste­plan. Både man­nen og dat­te­ren ram­let av den elek­tris­ke laste­syk­ke­len da det ene hju­let sat­te seg fast i en trikke­skin­ne ved Gren­sen i Oslo sen­trum, men beg­ge slapp fra ulyk­ken uten al­vor­li­ge ska­der. Hen­del­sen skjed­de klok­ken 21.45 på valg­da­gen 11. sep­tem­ber. Både forbi­pas­se­ren­de og en til­fel­dig po­liti­pa­trul­je kom til. Man­nen er­kjen­te å ha druk­ket et par halv­li­te­re med øl, men ble også dømt for ik­ke å ha opp­gitt sin adres­se til po­li­ti­et. Mens saks­om­kost­nin­ge­ne er satt til 3.000 kro­ner, er man­nen i til­legg dømt til å be­ta­le en bot på 10.000 kro­ner. Retts­sa­ken gikk i Oslo tingrett 7. mai. Til­tal­te fikk for­kynt dom­men tirs­dag den­ne uka. Det var Vår­tOslo som om­tal­te dom­men først. Ei­nar Wil­helm­sen, le­der i Oslo MDG, sier de tar sa­ken på al­vor:

– Vi er blitt gjort opp­merk­som på den­ne sa­ken via medie­ne i dag. Vi har ik­ke et full­sten­dig bil­de av sa­ken ennå, men tar si­tua­sjo­nen på al­vor. Vi er også opp­tatt av å iva­re­ta ved­kom­men­de i noe som er en vans­ke­lig si­tua­sjon for ham, sier Wil­helm­sen. – Vi kom­mer til å føl­ge opp den­ne sa­ken in­ternt for å få klar­het i hva som har skjedd, leg­ger Wil­helm­sen til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.