Øns­ker seg fle­re varme­ka­me­ra­er

Mens hele Ri­sørs ver­ne­de tre­hus­be­byg­gel­se, og etter­hvert Grim­stad også er over­vå­ket av varme­fø­len­de ka­me­ra­er, øns­ker brann­ve­se­net seg den sam­me dek­nin­gen i Aren­dal og Tvedestrand også.

Agderposten - - Nyheter - ▶ Frank Jo­hann­es­sen frjo@ag­der­pos­ten.no

Det går mind­re enn ett mi­nutt fra brann­fol­ke­ne i Ri­sør ten­ner opp den for­voks­te gass­gril­len sin ved si­den av Ri­sørs po­liti­sta­sjon, til den hel­auto­ma­tis­ke alar­men går på 110-sen­tra­len i Aren­dal. På skjer­men til ope­ra­tø­ren duk­ker det opp bil­de fra ett av de seks varme­føl­som­me ka­me­ra­ene som dek­ker Ri­sørs verne­sone, og brann­fol­ke­ne på sta­sjo­nen i Ri­sør kan raskt vars­les, og så le­des til bran­nen fra vakt­rom­met i Aren­dal.

Trygg­het til 1,3 mill.

– Det blir noen feil­alar­mer, blant an­net fra sol­re­flek­ser og gril­ler, men de tar bare se­kun­der å sjek­ke ut og sys­te­met gir en god, økt trygg­het. Vi kan opp­da­ge bran­ner vi el­lers ik­ke vil­le blitt vars­let om, tid­lig, og der­med kan­skje hind­re stor­bran­ner i den tet­te tre­hus­be­byg­gel­sen, sier Ru­ne Vår­dal Paul­sen, le­der av 110-sen­tra­len i Øst­re Ag­der brann­ve­sen. Sys­te­met i Ri­sør har kos­tet 1,3 mil­lio­ner kro­ner, hvor­av en drøy mil­lion er dek­ket av Riks­an­tik­va­ren, mot en li­ten egen­an­del og dek­ning av drif­ten fra Ri­sør kom­mu­ne. En lig­nen­de for­de­lings­nøk­kel er det i Grim­stad. Nå hå­per brann­fol­ke­ne at fle­re byer føl­ger etter.

Bil­lig for­sik­ring

– Aren­dal og Tvedestrand er ste­der på Sør­lan­det som eg­ner seg godt for slik over­våk­ning, sier brann­sjef i Øst­re Ag­der, Dag Svind­seth.

Ag­der har al­le­re­de en av an­dets tet­tes­te dek­nin­ger av tre­hu­se­ne, med ka­me­ra­er også på plass i Lyng­dal, Man­dal og Kris­tian­sand.

El­lers i lan­det, er det Trond­hjem, Rø­ros og Stav­an­ger som har lig­nen­de varme­føl­som­me ka­me­ra­er.

– De har va­ert sva­ert sta­bi­le og gir oss raskt over­blikk over si­tua­sjo­nen. Brann­fol­ke­ne på ste­det kan få bil­der til­sendt til nett­brett og se det sto­re bil­det, og inn­sats­le­der kan få over­blik­ket som gjør at han let­te­re kan se hva slags res­sur­ser som trengs, sier tek­nisk an­svar­lig for an­leg­get, Chris­ten Bent­zen.

FØL­GER BRANN I SANN­TID: Nye ka­me­ra­er gjør at 100-ope­ra­tør Chris­ten Bent­zen kan se både ter­mis­ke og vanlige bil­der av bran­ner i Ri­sør sen­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.